دانلود پایان نامه ارشد درباره عملكرد سازه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و لزوم بررسی موضوع. 2

1-3- هدف تحقیق.. 3

1-4- فرضیات تحقیق.. 3

1-5- روش انجام تحقیق.. 4

1-6- سازماندهی مطالب پایان نامه. 4

فصل دوم: بررسی سیستمهای مهاربندی همگرا (با بادبندی ضربدری)وضوابط آیین نامه ای.. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- مرور تاريخچه طراحي بادبندهاي CBF و فلسفه طراحي لرزه‌اي.. 7

2-3- انواع بادبندهاي  X شكل.. 14

2-3-1- از نظر مقاومتي.. 15

2-3-2- تقسيم بندي از نظر شكل پذيري.. 16

2-3-3- رفتار هسيترزيس بادبندی‌های X شکل.. 17

2-3-4- تشريح رفتار سيكلي غیر‌ارتجاعی.. 18

2-3-5- اثر لاغري بر منحني هسيترزيس بادبندهاي  X شكل.. 20

2-4- بررسی تفاوت ضوابط آیین نامه مبحث دهم در ویرایش سال 84 و 87 در بادبندها 23

فصل سوم: مفاهیم روش طراحی بر مبناي عملکرد و روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) 26

3-1- طراحی بر مبناي عملکرد. 27

3-1-1- مفهوم طراحی لرزه‌ای بر اساس عملکرد. 27

3-1-2- سطوح عملکرد. 29

3-2- روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) 31

3-2-1- معرفی روش تحلیل دینامیکی فزاینده 32

3-2-2- مبانی روش IDA.. 33

3-2-3- پارامتر مقیاس… 34

3-2-4- شاخص شدت مقیاس حرکت زمین.. 34

3-2-5- شاخص خسارت.. 35

3-2-6- منحنی IDA یگانه. 35

3-2-7- مفهوم ظرفیت و مقاومت نهایی در منحنی‌های IDA یگانه. 41

3-2-8- منحنی IDA چندگانه 44

3-2-9- تعریف شرایط حدی روی یک منحنی IDA.. 46

3-2-10- خلاصه سازی IDAها  47

3-3- سودبردن از داده ها 49

فصل چهارم: كلياتي در مورد عدم قطعيت و سطح اطمینان سازه‌ها 51

4-1- مقدمه. 52

4-2- عدم قطعیت.. 52

4-3- عدم قطعيت‌های موجود در سازه و تاریخچه آن. 53

4-4- منابع عدم قطعیت‌ها 54

4-4-1- زمان. 55

4-4-2- محدودیت آماری.. 55

4-4-3- مدل سازی.. 55

4-4-4- متغیرهای تصادفی.. 56

4-4-5- خطاهای انسانی.. 56

4-5- منابع عدم قطعیت در تعیین عملکرد سازه 57

4-5-1- منابع عدم قطعیت در ظرفیت سازه 57

4-5-2- منابع عدم قطعیت در تقاضا سازه 58

4-6- قابليت اطمینان و لزوم بررسي آن. 58

4-6-1- خرابی و احتمال خرابی.. 60

4-6-2- تابع شرایط حدی و شاخص قابلیت اطمینان. 61

4-7- سطح اطمینان سازه وتاریخچه آن. 66

4-8- محاسبه سطح اطمینان. 67

4-8-1- پارامتر اعتماد . 67

4-8-2- پارامتر خطرk. 68

4-8-3- پارامترتقاضا γ و aγ. 68

4-8-4- پارامتر ظرفیت φ. 71

4-9-  ارزیابی اعتماد. 72

فصل پنجم: مدل سازی و مقایسه­ی نتایج.. 74

5-1- مقدمه. 75

5-2- مدل سازی.. 76

5-2-1- تشریح. 76

5-2-2- کنترل ضوابط.. 78

5-3- تحلیل مدل مورد مطالعه. 83

5-3-1- تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA) 84

5-3-2- شتابنگاشت‌های موردبررسی.. 85

5-3-3- مراحل انجام تحلیل.. 86

5-3-4- نتایج حاصل از تحلیل IDA.. 86

5-4- قابلیت اعتماد. 90

5-4-1- محاسبه پارامتر‌های تقاضا 90

5-4-2- محاسبه پارامترهای ظرفیت.. 91

5-4-3- پارامترهای اعتماد سازه 93

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

6-1- مقدمه. 97

6-2- نتیجه‌گیری.. 97

6-3- پیشنهاداتی برای مطالعات آتی: 99

مراجع.. 100

 

فهرست جدول­ ها

عنوان                                                                                صفحه

جدول3-1. ظرفیت‌های خلاصه شده برای هریک از حالت‌های حدی عملکردی.. 48

جدول4-1. مقادیر پیش فرض شیب لگاریتمی منحنی خطر k برای خطر‌های احتمالی لرزش خاک.. 68

جدول4-2. عدم قطعیت لگاریتمی پیشفرض   برای روش های مختلف آنالیز. 70

جدول4-3. فاکتورهای بی نظمی پیشفرض … 71

جدول5-1. مشخصات فولاد مصرفی.. 77

جدول5-2. بار مرده وزنده طبقات.. 77

جدول5-3. ضریب برش پایه ساختمان ها 79

جدول5-4. مشخصات شتابنگاشت‌های استفاده شده در آنالیز دینامیکی.. 85

جدول5-5. مقایسه پریود سازه مدل شده در Etabs و OpenSees برای قاب 11 طبقه. 86

جدول5-6. تقاضا و عدم قطعیت‌های موجود. 91

جدول5-7. ظرفیت و عدم قطعیت‌های موجود. 93

جدول5-8. پارامتر‌های اطمینان. 95

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                صفحه

شکل2- 1. اشكال مختلف بادبندهاي همگرا 8

شکل2- 2.كمانش موضعي در بادبند. 9

شکل2- 4. اعوجاج شديد تير، بدون تكيه گاه جانبي در محل اتصال به بادبندهاي شورون. 10

شکل2- 5.گسيختگي اتصالات جوشي بادبندها 11

شکل2- 8. منحني هيسترزيس بادبندهاي X شكل فقط كششي.. 16

شکل2- 9. منحني هيسترزيس بادبندهاي X شكل با مقطع (دوبل نبشي) 17

شکل2- 10. الف ) بر اساس مدل تجربي . ب) بر اساس مدل عددي و تئوريكي.. 19

شکل2- 11. تعییر شکل اعضای بادبند. 19

شکل2- 13. الف) بر اساس مدل تجربي  ب) بر اساس مدل عددي و تئوريكي.. 22

شکل2- 14.الف) بر اساس مدل تجربي ب) بر اساس مدل عددي.. 22

شکل3-1. نمونه‌ای از منحنی IDA یگانه برای یک سازه 30 طبقه با قاب خمشی فولادی با پریود 4 ثانیه. 36

شکل3-2. منحنی‌های IDA برای یک سازه 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده که پریود اصلی آن 8/1 ثانیه می‌باشد  37

شکل3-3. منحنی‌های IDA برای هرکدام از طبقات یک ساختمان 5طبقه با قابفولادی مهاربندی شده مشخص شده با پریود اصلی برای 8/1 ثانیه. 39

شکل3-4. احیاء مجدد سازه‌ای روی یک منحنی IDA برای یک قاب خمشی فولادی سه طبقه با دوره تناوب 3/1 ثانیه  39

شکل3-5. پاسخ شکل‌پذیری یک نوسانگر با پریود ) تحت مقیاس‌های مختلف یک زلزله جاری شدن زودهنگام در سطح زلزله بالاتر باعث شده است که سازه مقدار پاسخ کمتری از خود نشان دهد. 40

شکل3-6. قانون محدود نمودن DM برای مشخص کردن ظرفیت یک سازه 3 طبقه با قاب خمشی فولادی.. 42

شکل3-7. منحنی‌های چندگانه IDA برای یک قاب خمشی فولادی 9 طبقه. 44

شکل3-8. منحنی‌های چنداگانه IDA در برای 30 شتابنگاشت برای یک ساختمان 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده 45

شکل3-9. منحنی‌های 16% و 50% و 84% IDA در مقیاس لگاریتمی برای 20 شتابنگاشت برای یک ساختمان 5 طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده با پریود اصلی 8/1 ثانیه. 45

شکل3-10. حالات حدی، تعریف شده طبق منحنی IDA.. 46

شکل3-11. 20منحنی‌ IDA و ظرفیت‌های حدی مربوطه. 47

شکل3-12. خلاصه منحنی‌های IDA و ظرفیت‌های مربوطه در مقادیر 16% ، 50% و 84%. 48

شکل3-13. بیشینه مقادیر چرخش برای تمام طبقات در چندین  ( ) Sa. 50

شکل3-14. منحنی‌های IDA طبقات فرد برای رکورد شماره 1. 50

شکل4- 1. تابع چگالی احتمال خرابی.. 63

شکل4-2. شاخص قابلیت اطمینان هاسوفر- لیند Hasofer & Lind)) 65

شکل5-1. پلان ساختمان طراحی شده 76

شکل5-2. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs. 80

شکل5-3. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعدازاعمال ضریب B.. 80

شکل5-4. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعد از اعمال وتشدید بار ویژه به ستون‌های اطراف بادبند  81

شکل5-5. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs. 81

شکل5-6. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بدون اعمال ضریب (B) 82

شکل5-7. مقاطع بدست آمده از تحلیل نرم افزار Etabs  بعد از اعمال وتشدید بار ویژه به ستون‌های اطراف بابند  82

شکل5-8. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 5 طبقه – 1387. 87

شکل5-9. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 5 طبقه – 1384. 88

شکل5-10. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 8 طبقه – 1384. 88

شکل5-11. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 8 طبقه – 1387. 88

شکل5-12. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 11 طبقه – 1384. 89

شکل5-13. منحنی IDA حاصل از آنالیز دینامیکی غیر‌خطی فزاینده – 11 طبقه – 1387. 89

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

Author: 92