دانلود پایان نامه ارشد درباره ضریب رفتار

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تکه هایی از متن :

1-11 ضریب اضافه مقاومت ( )sR

در سازه‌های نامعین استاتیکی، هنگامی که یکی از اعضای سازه به حد تسلیم رسیده و اصطلاحاً در مقطعی از آن مفصل پلاستیک تشکیل شود، مقاومت سازه از دیدگاه طراحی در حالت حدی به پایان می‌رسد ولی در حالت طراحی انهدام، ‌این پدیده به عنوان پایان مقاومت سازه به حساب نمی‌آید. زیرا عضو مورد نظر همچنان می‌تواند با تغییر شکل غیرارتجاعی، انرژی ورودی را جذب کند، یا به مرحله گسیختگی و انهدام برسد. از دید کلی نیز با تشکیل مفصل پلاستیک صرفاً منحنی سازه با کاهش درجه نامعینی کاهش می‌یابد ولی سازه همچنان پایدار است و قادر خواهد بود در مقابل نیروهای خارجی از خود مقاومت نشان دهد. وقتی نیروی خارجی باز هم افزایش یابد، روند تشکیل لولای خمیری نیز ادامه یافته و لولاهای بیشتری در سازه پدید می‌آید تا جایی که سازه از نظر استاتیکی ناپایدار شده و دیگر توان تحمل بار جانبی اضافی را نداشته باشد. مقاومتی که سازه بعد از تشکیل اولین مفصل پلاستیک تا تشکیل مکانیزم (ناپایداری) از خود بروز می‌دهد، مقاومت افزون یا اضافه مقاومت نامیده می شود.

در طراحی لرزه‌ای سازه ها مقاومت ارتجاعی مورد نیاز سازه ها را متناسب با مقاومت افزون ان کاهش می‌دهند. برای ‌این منظور، مقدار ضریب رفتار سازه ها متناسب با مقاومت افزون افزایش داده می‌شود تا مقاومت مورد نیاز کاهش یافته، محاسبه گرد. مقاومت افزون سازه در واقع مقدار مقاومتی است که بر اثر عوامل مختلف در سازه ذخیره شده و انهدام سازه را به تأخیر می‌اندازد.[1]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

Author: 92