دانلود پایان نامه ارشد درباره جداسازی لرزه‌ای سازه‌ها و کاربرد آن در مخازن ذخیره مایع

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-1- مقدمه

مهمترین خرابی‌های ایجاد شده در مخازن ذخیره مایع که در زلزله‌های گذشته مشاهده شده بود، در فصل اول دسته‌بندی و مختصرا تشریح گردید. مشاهده خرابی‌های مذکور، منجر به انجام تحقیقات متعددی در گذشته شده است‌ که نتیجه این تحقیقات در قالب دستورالعمل‌های اجرایی در آیین‌نامه‌های معتبرارائه شده‌اند. بنابراین فلسفه بکار گرفته شده در برخی از آیین‌نامه‌های معتبر و نحوه برخورد آنها با وجوه مختلف تحلیل دینامیکی مخازن، نیز در فصل دوم مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اشاره شد که آیین‌نامه‌های معتبراز مدلهای ساده شده جرم-فنر برای برآورد پاسخ دینامیکی مخازن استفاده می‌کنند. در این فصل حوزه عملکرد مطلوب این مدلهای ساده شده برای مخازن جداسازی شده تحت رکوردهای واقعی زلزله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و صحت نتایج حاصل از این مدلها در برآورد پارامترهای طراحی مخزن مجهز به جداساز بوسیله تحلیل عددی اجزای محدود بررسی می‌شود.مدل مکانیکی مورد بررسی، مدل پیشنهادی (Malhotra,2000)[1] می‌باشد که در واقع از توسعه مدل(Veletsos,1984)[2]حاصل شدهاست. این مدل مبنای کار برخی آیین‌نامه‌های معتبر،نظیر آیین‌نامه اروپا می­باشد.

بنابراین در ادامه پس از معرفی مدل ساده شده  (Malhotra)،مقادیر کمی پارامترهای مدل ساده شده برای سه مخزن با نسبت ارتفاع به شعاع متوسط، کوتاه و بلندمحاسبه شده و مدل جرم و فنر این مخزن تشکیل می گردد. در ادامه، به مدل اجزای محدود مخازن جداسازی شده که شامل مدلسازی دقیق و کامل جداره مخزن و مایع درون آن است، مدل اجزای محدوداطلاق می‌شود و به مدل عددیمعادل ‌‌‌شامل جزءهای جرم متمرکز و  فنر، به اختصار مدل ساده‌شدهیا مدل جرم-فنر اطلاق می‌گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

Author: 92