دانلود پایان نامه ارشد :بررسی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-1-  روش سید کمال سید حسین[1] در انتخاب تقاطع غیر همسطح

شيوه مورد استفاده در اين تحقيق شامل مراحل مختلفي بوده است كه هر يك از اين مراحل با توجه به اهداف موردنظر در پژوهش و ضرورت رعايت مسير كلي يك طرح مطالعاتي به ترتيب صورت پذيرفته­اند. با توجه به موضوع مطالعه و دستاوردهاي حاصل از بخش­هاي قبلي، نرم­افزار مناسب جهت تحليل عملكرد اجزاء مختلف تقاطع­هاي غير­همسطح شناخته شده و در ادامه اطلاعات مورد نياز براي شروع تحليل­ها از چند تقاطع در سطح شهر تهران جمع­آوري شده و بعنوان داده­هاي ورودي نرم­افزار مورد استفاده قرار گرفتند. سپس از طريق تطبيق پارامترهاي ترافيكي در شرايط واقعي و مدل­هاي شبيه­سازي شده، طي يك پروسه زمانبر شبكه مورد استفاده در مورد هر يك از تقاطع­هاي غيرهمسطح كاليبره شد. نهايتاً جهت شناخت نقاط ضعف و قدرت انواع تقاطع غيرهمسطح، هر يك از آنها تحت تأثير يك سري حجم سناريو قرار گرفت و نتايج مورد نظر در هر مورد، از خروجي­هاي برنامه استخراج شد. با توجه به يافته­هاي حاصل از بررسي كتب و مقالات و خروجي­هاي بدست آمده از هر مدل و مطابقت آن با حجم سناريوي معادل با آن، نتايج تحقيق بدست آمده و ارائه شده است. ]10[

جهت بررسي نحوه عملكرد هر يك از انواع تقاطع غيرهمسطح تحت شرايط مختلف ترافيكي، ابتدا از هر يك از انواع تقاطع يك نمونه در سطح شهر تهران انتخاب شده و خصوصيات فيزيكي و عملكردي آن برداشت شد. تقاطع­هاي منتخب عبارتند از: شبدري كامل،نيمه شبدري،لوزي و تك­نقطه­اي

براي ارزيابي عملكرد تقاطع­هاي غيرهمسطح بايد داده هاي زيادي جمع­آوري شوند.اين داده­ها را مي­توان در دوگروه دسته­بندي كرد:

ثابت(استاتيكي( و وابسته به زمان(ديناميكي (.جهت استخراج داده­هاي استاتيكي تقاطع­هاي غير­همسطح فوق­الذكر، پارامترهايي نظير عرض و تعداد خطوط عبور، مساحت تقاطع، شيب مسير، طول و شعاع قوس در رابط­ها، فاصله تقاطع­هاي همسطح مجاور هم، طول خطوط افزايش و كاهش سرعت، طول پاكت­هاي گردش به چپ و … از عكس­هاي هوايي موجود در سايت اينترنتي  Google Earthبرداشت شده است. داده­هاي ديناميكي عموماً شامل پارامترهايي نظير حجم ترافيك، تركيب ترافيك، زمان­بندي و فازبندي چراغ­هاي متغير و … هستند كه از ضبط تصوير ويديويي از محل تقاطع در ساعت اوج ترافيك حاصل شده­اند. علاوه بر برداشت حجم و تركيب ترافيك، مشخصات عملكردي و رفتاري نظير ميانگين سرعت وسايل نقليه در هر رويكرد، ميانگين تأخير در تقاطع­هاي چراغدار ، فاصله ما بين وسايل نقليه و … نيز جهت كاليبراسيون مدل ساخته شده برداشت شده­اند. براي بدست آوردن يك تصوير بهتر از نحوه عملكرد تقاطع­هاي غيرهمسطح، لازم است يك سري حجم سناريو براي انواع تقاطع­هاي غيرهمسطح اتخاذ شده و هر تقاطع تحت تأثير هر يك از آنها مورد آناليز قرار گيرد. به همين دليل در اين تحقيق پنج حجم متفاوت تعريف شده­اند كه، عبارتند از: 6500،5500،4500،2500،1500 وسيله در ساعت. براي هر يك از حجم­هاي اعمال شده، ده سناريو در نظر گرفته شده است كه ترافيك را به اشكال مختلف در سطح تقاطع توزيع مي­كنند. حجم سناريوها طوري در نظر گرفته شده­اند كه كليه حالات ممكن را شامل شده و بتوانند حساسيت­هاي ترافيكي هر يك از انواع تقاطع غيرهمسطح را نشان دهند. ]10[

در اين تحقيق، جهت مقايسه كيفيت خدمت­دهي تقاطع­هاي غيرهمسطح با يكديگر، سطح سرويس(سطح خدمت) هر يك محاسبه شده و مبناي اين قياس قرار گرفته است. براي محاسبه سطح سرویس(سطح خدمت) هر يك از انواع تقاطع غيرهمسطح، ابتدا عناصر تأثيرگذار در نحوه عملكرد هر يك از انواع تقاطع شناخته شده، سپس سطح خدمت هر يك از اين عناصر با استفاده از جداول موجود در HCM2000 (کتاب راهنمای ظرفیت راه­ها)محاسبه و با يكديگر قياس شده است. جهت تحليل عملكرد انواع مختلف تقاطع غيرهمسطح تحت شرايط مختلف ترافيكي و شناخت حساسيت و محاسن و معايب هر يك، از شبيه­سازي ترافيكي در محيط نرم­افزار AIMSUN استفاده شد. براي اين كار همانطور كه پيش­تر بيان شد از هر يك  از انواع تقاطع غيرهمسطح يك نمونه در سطح شهر تهران انتخاب شده و پس از برداشت دقيق داده­هاي استاتيكي و ديناميكي، مدل مربوط به آن ساخته شد. سپس داده­هايي نظير ميزان تأخير، سرعت و تراكم از مدل شبيه­سازي شده استخراج شده و با مقدار واقعي اين پارامترها تطبيق داده شد و در صورت وجود مغايرت، با تغيير پارامترهاي رفتاري و عملكردي وسايل نقليه و رانندگان مدل شبيه­سازي شده كاليبره شد.براي بدست آوردن يك تصوير بهتر از نحوه عملكرد تقاطع­هاي غيرهمسطح، يك سري حجم سناريو براي انواع تقاطع­هاي غيرهمسطح اتخاذ شد و هر تقاطع تحت تأثير هر يك از آنها مورد آناليز قرار گرفت.در ادامه نتايج حاصل از شبيه­سازي هر يك از انواع تقاطع غيرهمسطح ارائه شده است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92