دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

پایان نامه  

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                       واحد علوم و تحقیقات سمنان                                                                                                                                                                               واحدسمنان                   

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی

سالهای 1390-1380

استاد راهنما:

دکتر سید حسین میری

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو فغانی

 

 

تابستان 1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده 11
فصل اول. 12
1-1-مقدمه. 13
1-2- بیان مسئله تحقیق.. 13
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15
1-4- اهداف تحقیق.. 16
1-5- فرضیه ها و سوال های تحقیق.. 17
1-5-1- فرضیه تحقیق.. 18
1-5-2- سوال های تحقیق.. 17
1-6- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آنها 20
1-6-1- متغیر وابسته. 20
1-6-2- متغییر مستقل. 20
1-7- مدل تحقیق.. 22
1-8-تعریف واژه های کلیدی.. 23
1-9- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق.. 25
1-10-کاربرد نتایج تحقیق.. 25
1-11- ساختارکلی تحقیق.. 26
فصل دوم 27
2-1- مقدمه. 28
2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات.. 28
2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات.. 28
2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31
2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33
2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34
2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک… 37
2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک… 37
2-3-2- بانكداری الكترونیكی و خدمات الكترونیكی.. 39
2-3-3- تاریخچه بانكداری الكترونیكی.. 41
2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک… 42
2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک… 45
2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران. 52
2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. 53
2-3-8- مشكلات و محدودیت های بانكداری سنتی.. 55
2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به كارگیری بانكداری الكترونیكی.. 58
2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک… 63
2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. 65
2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. 66
2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67
2-4-1- تعریف سپرده های بانکی.. 67
2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی.. 67
2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68
2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69
2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69
2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان. 69
2-5- پیشینه پژوهش… 70
2-5-1- پژوهش های خارجی.. 70
2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 70
2-5-1-2- بانکداری الکترونیک… 74
2-5-2- پژوهش های داخلی.. 79
2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 80
2-5-2-2- بانکداری الکترونیک… 83
2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88
2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی.. 88
2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی.. 89
فصل سوم 91
3-1- مقدمه. 92
3-2- روش تحقیق.. 92
3-3- سوال تحقیق.. 93
3-4- فرضیه تحقیق.. 95
3-5- متغییرهای تحقیق و شاخص اندازه گیری آن ها 96
3-5-1- متغییر وابسته. 96
3-5-2- متغییر مستقل. 97
3-6- مدل تحلیلی تحقیق.. 99
3ـ7- قلمرو تحقیق.. 100
3ـ7ـ1 قلمرو مکانی.. 101
3ـ7ـ2 قلمرو زمانی.. 101
3ـ7ـ3- قلمرو موضوعی.. 102
3-8- جامعه آماری.. 102
3-9- ابزار و شیوه گردآوری داده ها 102
3-10- آمار توصیفی.. 103
3-11- آزمون های پیش فرض همبستگی.. 103
3-11-1- محاسبه ضریب همبستگی.. 103
3-11-2- آزمون معنادار بودن. 104
3-12- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 104
3-12-1- آزمون نرمال بودن. 104
3-12-2-آزمون معنادار بودن. 105
3-12-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 105
3-12-3- نمودار پراکنش… 105
3-12-4- تجزیه و تحلیل رگرسیون. 105
فصل چهارم 107
4-1- مقدمه. 109
4-2- آمار توصیفی متغییرهای تحقیق.. 109
4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون. 111
4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها 111
4-4- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق.. 112
4-4-1- تجزیه و تحلیل فرضیه اول. 112
4-4-1-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 112
4-4-1-2- آزمون ضریب همبستگی.. 118
4-4-1-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 118
4-4-2- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم 119
4-4-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 119
4-4-2-2- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.
4-4-2-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 125
4-4-3- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم 126
4-4-3-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون. 126
4-4-3-2- آزمون ضریب همبستگی.. Error! Bookmark not defined.
4-4-3-3- آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون. 132
4-5 نتیجه گیری.. 132
فصل پنجم. 135
5-1- مقدمه. 136
5ـ2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 137
5ـ2ـ1 خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول. 137
5ـ2ـ2 خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم 138
5ـ2ـ3 نتیجه گیری از آزمون فرضیه ی سوم 139
5-3- پیشنهادهای تحقیق.. 140
5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق به بهره وران. 140

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

5-3-2- پیشنهادهایی به سایر محققین.. 142
5-4- محدودیت های تحقیق.. 142
5-5- نتیجه گیری.. 143
منابع: 144
منابع لاتین: 151
درگاه های مجازی: 159
پیوست1: سهم تسهیلات بانک های دولتی و خصوصی.. 160
پیوست2: سهم سپرده های بانک های دولتی و خصوصی 161
پیوست3: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از دستگاه های خودپرداز. 162
پیوست4: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های شعب.. 163
پیوست5: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از کارت های بانکی صادر شده 164
پیوست 6: میزان بهره مندی بانک های دولتی و خصوصی از پایانه های فروش… 165
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول2-1: سال عضویت بانک های تجاری در شبکه شتاب.. 52
جدول2-2: اقدام های انجام شده هر یک از بانک های تجاری در زمینه بانکداری الکترونیکی.. 53
جدول2-3: مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی.. 55
جدول2-4: مزایا و معایب بانکداری سنتی.. 57
جدول2-5 : مزایای بانکداری الکترونیکی.. 62
جدول2-6 : مزایا و معایب بانکداری الکترونیک… 64
جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای مدل رگرسیون تحقیق.. 110
جدول 4-2- تجزیه واریانس رگرسیونی تعداد کارت های بانکی و سپرده 113
جدول 4-3- تجزیه واریانس اثر تعداد پایانه شعب بر میزان سپرده 114
جدول 4-4- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر میزان سپرده 115
جدول 4-5- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپرداز بر میزان سپرده 116
جدول 4-6- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر سپرده 117
جدول 4-7- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
جدول 4-8- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر تسهیلات پرداختی.. 119
جدول 4-9- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر تسهیلات پرداختی.. 121
جدول 4-10- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر تسهیلات پرداختی به مشتریان 122
جدول 4-11- تجزیه واریانس اثر تعداد خودپردازها بر میزان تسهیلات پرداختی.. 123
جدول 4-12- تجزیه واریانس اثر تمامی اجزای فناوری اطلاعات بر تسهیلات پرداختی.. 124
جدول 4-13- ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
جدول4-14- تجزیه واریانس اثر تعداد کارت بانکی بر میزان سود(زیان) بانکی.. 126
جدول 4-15- تجزیه واریانس اثر پایانه شعب بر سود(زیان) بانکی.. 127
جدول 4-16- تجزیه واریانس اثر پایانه فروش بر سود بانکی.. 128
جدول 4-17- تجزیه واریانس اثرتعداد خودپرداز بر سود بانکی.. 129
جدول 4-18- تجزیه واریانس اثراجزای فناوری اطلاعات و سود بانکی.. 131
جدول4-19 ضریب همبستگی بین متغییر های مورد بررسی تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره2-1: سطوح بانکداری الکترونیک… 51
نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام 112
نمودار 4-2- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و سپرده 113
نمودار 4-3 – رابطه رگرسیونی تعداد پایانه شعب و سپرده 115
نمودار 4-4- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سپرده 116
نمودار4-5- رابطه رگرسیونی خودپرداز و سپرده بانکی.. 117
نمودار 4-6- رابطه رگرسیونی تعدادکارت بانک و تسهیلات.. 120
نمودار 4-7- ارتباط رگرسیونی پایانه شعب و تسهیلات.. 121
نمودار 4-8- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و تسهیلات بانکی.. 122
نمودار 4-9- رابطه رگرسیونی خودپرداز و تسهیلات بانکی.. 123
نمودار 4-10- رابطه رگرسیونی کارت بانکی و سود و زیان بانکی.. 127
نمودار 4-11- رابطه رگرسیونی پایانه شعب و سود و زیان بانکی.. 128
نمودار 4-12- رابطه رگرسیونی پایانه فروش و سود و زیان بانکی.. 129
نمودار 4-13- رابطه رگرسیونی تعداد خودپرداز و سود و زیان بانکی.. 130
 
 
 
 
 
 

چکیده

این تحقیق درصدد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانكی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده است. از جمله ابزارهای فناوری اطلاعات كه در سیستم بانکی کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند میتوان به كارت های بانكی، خودپردازها، پایانه های فروش و پایانه های شعب اشاره نمود. این پژوهش میزان تاثیر عوامل و اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانکی کشور را بررسی کرده است كه منظور از بهبود عملکرد سیستم بانکی، افزایش حجم سپرده های بانکی، افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک ها و افزایش سودآوری بانک هاست. انجام این تحقیق با بهره گرفتن از اسناد و مدارك و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی و بهره گیری از روش های آماری رگرسیون، همبستگی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر كار مبانی نظری مختلفی كه می توانست در این تحقیق به ما كمك كند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر عوامل فناوری اطلاعات بر میزان سپرده های بانکی، حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان و مقدار سود یا زیان بانکی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید كه استفاده از كارت های بانكی، خودپردازها، پایانه های شعب و پایانه های فروش در افزایش حجم سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها و سودآوری بانك ها موثر می باشد.
واژگان کلیدی:
فناوری اطلاعات و اجزای آن، بانکداری الکترونیک، عملکرد بانک ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1-مقدمه
ما در این فصل تلاش میکنیم که با بیان تعاریف، نظریه ها و تحقیقات انجام شده درباره فناوری اطلاعات، بانکداری الکترونیک و تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد بانکداری الکترونیک را مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم. در این فصل قصد داریم به کلیات تحقیق بپردازیم بنابراین ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق ذکر خواهد شد و در آخر، سوال ها و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها را  مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1-2- بیان مسئله تحقیق

یکی از بزرگ ترین فرصت ها و چالش هایی که سازمان های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد(سید جوادین،یزدانی،1384). این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد و سازمان و به طور کلی دنیای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد(دروکر،2002)[1]. علاوه بر اثرگذاری در کل فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره وری و کارایی دارد (پزشکی،دباغ رضایی،1384). از این رو این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که آیا استفاده از فناوری اطلاعات تاثیری بر بهبود عملکرد سازمان های استفاده کننده از فناوری اطلاعات دارد یا خیر؟
از سوی دیگر نقش مؤثر فناوری اطلاعات در تحولات بانکداری بسیار روشن و انکارناپذیر است (لیتون،2005)[2]. زیرا تحولات مزبور میتواند موجب دگرگونی عظیمی در دنیای بانکداری گردد که از آن جمله میتوان به کاهش موانع جغرافیایی، عرضه خدمات بانکی به صورت کالایی قابل انتخاب، ظهور رقبای جدید، ایجاد پایگاه اطلاعاتی مشتریان و… اشاره نمود(ایلداری،1384). این تحول شکل های جدیدی از رقابت را در میان بانک ها ایجاد کرده است که در این صورت بانک ها ناچار هستند جهت قرار گرفتن در خط توسعه، خود را با شکل جدیدی از بانکداری با نام بانکداری الکترونیکی همگام سازند. رفع نیاز فیزیکی برای حضور در شعب بانک ها، افزایش دقت در دریافت ها و پرداخت ها، تسریع در جریان مبادلات اقتصادی، افزایش ضریب ایمنی از مزایای کوچک و بزرگی است که  بانکداری الکترونیک با خود به ارمغان آورده است(بانکداری الکترونیک،1387) که مشتریان را هم به استفاده از بانکداری الکترونیک ترغیب کرده است(ییو و همکاران،2007)[3]. بنابراین با توجه به اینکه با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازمان ها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شده اند در این میان بانک ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نمانده اند. بانک ها با بهره گرفتن از این فناوری، محصولاتی را ابداع مینمایند که میتوانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت، سرمایه گذاری های هنگفتی را در بخش سخت افزار، نرم افزار و بسترهای ارتباطی انجام داده که شاید نقطه اوج آن، طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی باشد. ولی آنچه که در این میان مورد غفلت واقع شده و یا کمتر به آن توجه شده، این است که آیا این سرمایه گذاری ها موجب بهبود عملکرد بانک ها شده است یا نه؟ که در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور میپردازیم.

  1. Drucker,2002
  2. Liton,2005
  3. Yiu,etal,2007

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: 92