دانلود پایان نامه ارشد بررسی بیشترین نیروی برشی و نیروی محوری کوله ها در پل های مورب بدون جداساز (تکیه گاه ثابت)

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-3- مطالعات صورت گرفته  بر روی پل های مورب

مطالعات انجام شده بر روي تاریخچه آسیب هاي وارده بر پل هاي مورب در زلزله هاي اخیر، بیانگر آن است که یکی از مهم ترین انواع آسیب پذیري پل هاي مورب، آسیب ناشی از پیچش به دلیل خروج از    مرکزیت هاي ایجاد شونده در آن ها می باشد .لنگر پیچشی با توجه به بزرگیش می تواند منجر به بروز ترك در گوشه هاي عرشه و یا جداشدگی دال از روي تکیه گاه شود که در زلزله هاي اخیر نمونه هاي فراوانی مشاهده شده است .از طرفی، توسعه ارتباطات و لزوم استفاده بهینه از فضاهاي شهري و همچنین محدودیت هاي هندسی در هنگام عبور ازعوارض طبیعی سبب گردیده است که پل هاي مورب بخش مهمی از سیستم حمل و نقل شهري و بین شهري را تشکیل دهند. در حقیقت پل هاي مورب در زمین لرزه هاي گذشته تحت اثر بارهاي لرزه اي آسیب پذیرتر از پل هاي مستقیم بوده اند ]4[.

به طور مثال زلزله لوماپریتا (1989) در کالیفرنیا، منجر به خرابی تقریبا 5 درصد از پل ها گردید، به گونه اي که شدت آسیب ها در پل هاي با زاویه تورب بزرگتر، بیشتر بود. زلزله نورثریج در کالیفرنیا در سال   1994 منجر به خرابی بسیاري از پل هاي مورب ساخته شده در آن زمان گردید. بررسی هاي انجام شده بر روي پل هاي مورب آسیب دیده و مطالعات انجام شده توسط محققان نشان داد که پل هاي موربی که زاویه تورب آن ها بیش از 40 درجه بود آسیب هاي شدید تري دیده بودند. از این رو محققان بسیاري به مطالعه پل هاي مورب پرداختند ]5 .[

موهتی[1] و گوخان[2] ,پلی داراي سه دهانه پیوسته با زوایاي تورب مختلف از صفر تا 60 درجه را به دو روش تیر و فنر  و المان محدود مدل سازي و رفتار آن ها را تحت آنالیزهاي مختلف استاتیکی، استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی خطی بررسی نموده است و به این نتیجه رسیده که براي تحلیل پل در زمانی که زاویه تورب بیش از 30 درجه است استفاده از مدل اجزای محدود الزامی است ]6 .[

سوگیلی[3] و کانر[4] عملکرد لرزه اي بیش از سی نمونه  پل کج دو دهانه و چهار دهانه را با بهره گیري از     نرم افزار اجزاء محدود LARSA 2000 تحلیل نموده و رفتار لرزه اي آن ها را با نمونه هاي مشابه بهسازي شده با کابل هاي مقید کننده، مقایسه نمودند. نتایج نشان داده است که جابجایی هاي طولی و عرضی عرشه در پل هاي بهسازي شده نسبت به نمونه هاي نظیر بهسازي نشده کاهش یافته است ]7 .[

تئوریت[5] و همکارانش براي بررسی تلاش هاي برشی در دال پل هاي مورب ، پل هایی با دهانه هاي 10 متر و عرض 12 متر و زاویه تورب صفر و 30 درجه توسط نرم افزار SAP 2000 آنالیز نموده اند. مطالعات نشان داده است که با افزایش زاویه تورب، نیروي برشی و ممان خمشی عرضی زیاد شده و ممان طولی کاهش می یابد ]8 .[

کلانتري و امجدیان رفتار لرزه اي غیرخطی پل مورب بتنی مسلح فوت هیل با بهره گیري از نرم افزار المان محدود OPENSEES را مورد بررسی قرار داده و نتایج به دست آمده براي این پل مورب با پل مستقیم متناظر آن را مقایسه نمودند. نتایج عددي حاصله نشانگر تأثیر قابل توجه تورب پایه ها در نحوه پاسخ لرزه اي پل مورب فوت هیل و کاهش ظرفیت باربري آن بر اثر عملکرد همزمان نیروي محوري و لنگر پیچشی روي ستون هاي بحرانی است] 9 .[aner

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92