دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد …

پایان نامه  

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان : بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی (M.A)

موضوع:
بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی 91-1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیـده    1

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مساله ی تحقیق    3
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    4
1-4-اهداف تحقیق    5
1-5-فرضیه های تحقیق    6
1-6-روش شناسی پژوهش    6
1-7-روش جمع آوری داده ها    6
1-8- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق    7
1-9-قلمـرو تحقیق    7
1-9-1-قلمـرو موضوعی تحقیق    7
1-9-2- قلمـرو زمانی تحقیق    7
1-9-3- قلمـرو مکانی تحقیق    8
1-10- کاربران نتایج تحقیق    8
1-11-تعـریف اصطلاحات به کار رفته در تحقیق     8
1-12-چارچوب کلی تحقیق    9

فصـل دوم:پیشینه و موضوع ادبیات  تحقیق
2-1-مقدمه    11
2-2-تبلیغات    11
2-3-تعریف تبلیغات    11
2-4-اهمیت تبلیغات    12
2-5- اهـداف تبلیغات    13
2-5-1- افزایش نوع مصرف    14
2-5-2- افزایش مقدار خرید    14
عنوان                                                                                             صفحه
2-5-3-افزایش مدت مصرف    14
2-5-4-افزایش تکرار مصرف    14
2-5-5- جذب نسل جدید    14
2-5-6- نام شرکت یا نام کالا    14
2-5-7- مبارزه علیه عقاید مخالف    15
2-5-8- مبارزه با جانشین    15
2-5-9- فعالیت خاص    15
2-5-10- خدمت به خلق    15
2-5-10-1-کاهش زمان    15
2-5-10-2-کاهش هزینه    15
2-5-10-3-سنجش اثربخشی تبلیغ    15
2-5-10-4-کمک به ارزیابی راه حل های موجود    16
2-5-10-5-تعیین شاخص های مناسب برای انتخاب رسانه و پیام    16
2-6- اثرات تبلیغات    16
2-6-1- ایجاد احتیاج    16
2-6-2- افزایش فروش    16
2-6-3-ایجاد واحدهای عظیم    17
2-7- روش های اجـرای تبلیغات    17
2-7-1-آگهی    17
2-7-2-فروش شخصی    18
2-7-3-ارتقای فروش    18
2-7-4-روابط عمومی    18
2-7-5-تبلیغات تجاری    18
2-8- تبلیغات بین المللی و اینتـرنتی    19
2-9- تبلیغات فرهنگی    20
2-10- رابطه ی تبلیغات و ارزش برند محصول    23
2-10-1-هدایت انتخاب مصرف کنندگان    26
2-10-2-افزایش وفاداری مشتریان    27
عنوان                                                                                             صفحه
2-10-3-امکان ورود به بازار جدید    27
2-10-4-امکان افزایش قیمت محصول    27
2-10-5-افزایش استخدام کارکنان    27
2-11-رابطه ی تبلیغات و فروش    28
2-11-1- فـروش    28
2-11-2- مدیریت فروش    28
2-11-2-1- برنامه ریزی    29
2-11-2-2- سازماندهی    30
2-11-2-3- تامین نیروی انسانی    30
2-11-2-4- هدایت    30
2-11-2-5-كنترل    31
2-11-3-تاثیر تبلیغات بر فروش    31
2-12- پیشینه ی تحقیق     33
2-13-خلاصه ی فصل    35

فصـل سوم:روش تحقیق
1-3- مقدمه    37
3-2-نوع تحقیق    37
3-3- فرضیه های تحقیق    38
3-3-1-تبلیغات    39
3-3-2-درک کیفیت محصول توسط مصرف کننده    40
3-4-جامعه ی آماری و نحوه ی نمونه گیری از آن    40
3-4-1- جامعه ی آماری تحقیق    40
3-4-2- نمونه ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری    41
3-5-روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق    42
3-5-1- تجربه های آزمایشگاهی    42
3-5-2- بررسی میدانی    42
3-5-3- تحقیق پیمایشی    42
عنوان                                                                                             صفحه
3-6- متغیرهای تحقیق    43
3-7- مقیاس اندازه گیری و طیف پرسشنامه    43
3-8-ابزار سنجش و گـردآوری داده ها    44
3-8-1- روایی پرسشنامه    44
3-8-2-پایایی پرسشنامه    45
3-9- ابـزار و روش های آماری تحقیق    46
3-9-1- ضریب همبستگی    46
3-9-2- ضریب تعیین    47
3-9-3- آزمون رگـرسیون    47
3-10-خلاصه ی فصل    48

فصـل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1-مقدمه    50
4-2-گردآوری داده ها و آماره های توصیفی تحقیق    50
4-3-آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آمار استنباطی    55
4-3-1- آزمون فرضیه ی اول    56
4-3-2- آزمون فرضیه ی دوم    57
4-3-3-آزمون فـرضیه ی سوم    58
4-3-4-آزمون فرضیه ی چهارم    60
4-4-خلاصه ی فصل    61

فصـل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقـدمه    63
5-2- خلاصه ی پژوهش    63
5-3- یافته های تحقیق    63

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

5-4- محدودیت های تحقیق    65
5-5-پیشنهادهای تحقیق    66
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی    66
عنوان                                                                                             صفحه
5-5-2- پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده    67

منابع و مآخذ
منابع فارسی    69
منابع غیرفارسی    70

پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه ی تحقیق    72
پیوست ب)آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق    74
پیوست ج)آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق    75
چکیده انگلیسی    76

 

چکیده:

هدف این تحقیق، بررسی آثار چگونگی اثر تبلیغات در افزایش فروش محصولات مواد غذایی در شهرستان اهواز از دیدگاه مصرف­کنندگان است. برای عملیاتی کردن فروش محصولات مزبور از معیار وفاداری مشتری به مصرف محصول که منجر به افزایش فروش می­شود، استفاده شده است. جامعه­ی آماری تحقیق همه­ی مصرف کنندگان بافعل و بالقوه­ی مواد غذایی شامل لبنیات، خشکبار و … در شهر اهواز بوده است. داده­های تحقیق با بهره گرفتن از نمونه­ی آماری شامل 260 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین سه فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­های همبستگی، ضریب تعیین و مدل رگرسیون به کمک نرم­افزارهای SPSS و Eviews و Excel انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات محصولات مواد غذایی با معرفی کیفیت و مشخصات محصول، بر درک مشتری از محصول اثر گذاشته و در پی خرید آگاهانه­ی محصول رضایت مشتری را به همراه داشته و رضایت مشتری از مصرف محصولات مزبور نیز بر وفاداری مشتری در مصرف محصول و خرید مجدد مشتریان اثرگذار است. بنابراین، نتیجه شد که از دید مصرف کنندگان مواد غذایی در شهر اهواز، تبلیغات بر افزایش فروش محصولات اثر مثبت معناداری دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :88

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92