دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گودبرداری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

 

فهرست

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول مقدمه و کلیات- 1

1-1 مقدمه- 3

1-2 روش تحقیق– 4

1-3 لزوم انجام تحقیق– 5

1-4 فصل بندی مطالب– 5

فصل دوم مطالعات انجام‌شده 7

2-1 مقدمه- 9

2-2 پیشینه میخ‌کوبی خاک— 10

2-3 مطالعات انجام‌شده درروش میخ‌کوبی– 12

2-4 اجرای روش میخ‌کوبی– 14

2-4-1  گودبرداری– 14

2-4-2  حفاری چال برای اجرای میخ– 15

2-4-3  نصب میخ و دوغاب ریزی– 15

2-4-4 ساخت پوشش شاتکریت موقتی– 16

2-4-5  ساخت دیواره میخ‌کوبی شده تا عمق موردنظر- 16

2-4-6  ساخت پوشش دائمی و نهایی– 17

2-4-7  مقاومت چسبندگی بین خاک و ملات در دیوارهای میخ‌کوبی شده- 17

2-4-8  تأثیر شرایط خاک بر مقاومت بیرون کشیدگی میخ– 18

2-5 شرایط مطلوب خاک برای میخ‌کوبی– 18

2-5-1 خاک‌های ریزدانه سفت یا سخت– 19

2-5-2 خاک‌های دانه‌ای متراکم تا خیلی متراکم باکمی چسبندگی ظاهری– 20

2-5-3 سنگ هوازده بدون هیچ‌گونه سطوح شکست– 20

2-5-4 رسوبات یخچالی– 21

2-6 طراحی سازه نگهبان به‌وسیله روش حدی– 21

2-7 روش لیو و همکاران– 24

2-8  تحقیقات فان و لئو- 30

2-9 مطالعات انجام‌شده درروش مهاری– 33

2-9-1 انواع روش مهاری با انکر- 35

2-9-2  مزایای پیش تنیدگی– 36

2-9-3  اعضا ضروری در پیش تنیدگی– 38

2-9-4 قسمتهای مربوط به مهار کردن و بستن سر انکر- 39

2-9-5 کاربرد پیش تنیدگی– 40

2-10 دیوار برلنی– 41

2-11  مقایسه تغییرشکل گودهای عمیق به روش میخ‌کوبی و روش مهاری با بلوک بتنی– 43

2-12 روش ترکیبی میخکوبی و انکر- 47

فصل سوم معرفی نرم‌افزار PLAXIS و صحت سنجی- 49

3-1 مقدمه- 51

3-1-1 صفحات– 52

3-1-2 فصل مشترک— 53

3-1-3 ایجاد شبکه- 54

3-1-4 مدل رفتاری– 55

3-1-5 مدل موهر – کولمب– 56

3-2 صحت سنجی– 61

فصل چهارم مدل‌سازی و تحلیل نتایج- 67

4-1 مقدمه- 69

4-2 مفروضات و مشخصات تحلیل‌ها 69

4-3 مدل‌سازی و تحلیل نتایج درروش میخ‌کوبی– 72

4-3-1 ضریب ایمنی طراحی– 73

4-3-2 جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود- 75

4-3-3 جابه‌جایی قائم سطح زمین پشت گود- 77

5-3-4 جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود- 78

4-3-5 نیروی محوری میخ‌خاک‌ها 84

4-3-6 توزیع نیروی محوری در طول میخ‌خاک— 90

4-3-7 مقایسه ضریب اطمینان طراحی و نهایی– 93

4-4 روش ترکیبی میخ‌کوبی و انکر- 95

4-4-1 ضریب ایمنی طراحی درروش ترکیبی– 97

4-4-2 مقایسه جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره  درروش ترکیبی و روش میخ‌کوبی– 98

4-4-3 جابه‌جایی قائم سطح زمین پشت گود- 105

4-4-4 جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود- 106

4-4-5 نیروی محوری  و توزیع آن در میخ‌خاک ها درروش ترکیبی– 112

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 115

5-1 نتیجه گیری– 117

5-2 پیشنهادها برای ادامه تحقیق– 121

منابع- 123

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                       صفحه

شکل 2-1 : مراحل اجرای میخ‌کوبی- 14

شکل2-2: سطح گسیختگی و جزئیات درروش Luoو همکاران- 24

شکل 2-3 : تأثیر φ وC/Hγروی حداکثر نیروی کششی ایجادشده در میخ- 26

شکل 2-4 : تأثیر φ وC/Hγ روی  ضریب اطمینان برای10H=- 27

شکل 2-5 : تأثیر H روی ضریب اطمینان برای 40 =φو10C/Hγ=- 27

شکل 2-6 : تأثیر C/Hγروی ضریب اطمینان برای 40=φدر دو حالت خشک و اشباع- 27

شکل 2-7 : تأثیر C/Hγروی ضریب اطمینان برای 20=φدر دو حالت خشک و اشباع- 28

شکل 2-8 : مقایسۀ نیروی کششی داخلی میخ بین روش لیو، روش سینماتیک حدی و روش طراحی تجربی   28

شکل 2-9: مدل‌سازی عددی شیروانی میخکوبی شده توسط نرم‌افزار اجزا محدود 30

شکل 2-10: ضریب اطمینان پایداری شیروانی میخکوبی شده بر اساس زاویه شیب شیروانی و میخ‌خاک ها 31

شکل 2-11:توزیع نیروی کششی در میخ‌خاک‌ها در حالت نسبت طول به ارتفاع متفاوت .a: طول متفاوت میخ‌خاک در 3/1 بالای شیب. b: طول متفاوت میخ‌خاک در 3/1 پایینی شیب. 32

شکل2-12 : سازه نگهبان مهارشده با انکر 35

شکل 2-13 : تغييرات نسبت تغيير مکاني با ضریب انعطاف‌پذیری- 43

شکل 2-14 : جابجایی افقی دیواره گود براي دو سیستم با عمق‌های مختلف گود در معیار راست- سخت‌گیرانه، چپ- ساده 45

شکل 2-15 : جابجایی راست- افقی، چپ- قائم، سطح زمین براي دو سیستم، با عمق‌های مختلف گود در معیار سخت‌گیرانه  45

شکل 2-16 : جابجایی راست- افقی، چپ- قائم، سطح زمین براي دو سیستم، با عمق‌های مختلف گود در معیار ساده 46

شکل 3-1 : کاربرد صفحات در مسائل ژئوتکنیکی- 52

شکل 3-2 : موقعیت گره‌ها و نقاط تنش در یک جزء 5گره ای و 3 گره ای تیر 53

شکل 3-3 : توزیع گره‌ها و نقاط تنشی در اجزای سطوح مشترک و ارتباط آن‌ها با اجزای خاک 54

شکل 3-4 : ایده اصلی یک مدل الاستیک کاملاً پلاستیک– 57

شکل 3-5 :  سطح تسلیم مدل موهر – کولمب در فضای تنش‌های اصلی (C=0) 58

شکل 3-6 :  تعریف E0 و E50 نتایج آزمایش سه محوری زهکشی شده استاندارد 60

شکل 3-7 :  دایره‌های تنش در حالت تسلیم، ترسیم پوش گسیختگی کولمب– 61

شکل 3-8 : مقطع دیوار میخکوبی شده پروژه کلوتر 62

شکل 3-9 : هندسه مدل دیوار پروژه کلوتر 64

شکل 3-10 :مقایسه نیروی کششی سر میخ‌خاک‌ها با عمق در اندازهگیری و مدل فان و لیو و صحت سنجی   65

شکل4 – 1:مدل و شرایط مرزی- 70

شکل 4-2:ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود9 متر 74

شکل 4-3: ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود18 متر 74

شکل 4-4: ضریب ایمنی طراحی دیواره میخ‌کوبی شده برای گود27متر 74

شکل 4-5:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود 9  متر 75

شکل 4-6:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود18- 76

شکل 4-7:جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود27متر 76

شکل 4-8:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود9 متر 77

شکل 4-9:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود18 متر 78

شکل 4-10:جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود27متر 78

شکل 4-11 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. 79

شکل 4-12 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرHاست. 79

شکل 4-13 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. 80

شکل4-14 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. 80

شکل4-15 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH است. 81

شکل4-16 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. 81

شکل4-17 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0است. 82

شکل4-18 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH است. 82

شکل4-19 : جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH2/1 است. 83

شکل4-20 : نیروی محوری میخ خاکها برای گود 9 متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. 85

شکل 4-21: نیروی محوری میخ خاکها برای گود 9 متر و طول میخ خاکها برابر Hاست. 86

شکل4-22 : نیروی محوری میخ خاکها برای گود 9 متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. 86

شکل 4-23: نیروی محوری میخ خاکها برای گود 18 متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. 86

شکل4-24 : نیروی محوری میخ خاکها برای گود 18 متر و طول میخ خاکها برابر H است. 87

شکل4-25 : نیروی محوری میخ خاکها برای گود 18 متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. 87

شکل 4-26: نیروی محوری میخ خاکها برای گود 27 متر و طول میخ خاکها برابر H7/0 است. 88

شکل4-27 : نیروی محوری میخ خاکها برای گود 27 متر و طول میخ خاکها برابر H است. 88

شکل 4-28: نیروی محوری میخ خاکها برای گود 27 متر و طول میخ خاکها برابر H2/1 است. 88

شکل4-29: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف اول- 90

شکل4-30: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف دوم 91

شکل4-31: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف سوم 91

شکل 4-32: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف چهارم 91

شکل 4-33: توزیع نیروی محوری در طول میخ خاک ردیف پنجم- 92

شکل 4-34:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود 9 متر  94

شکل 4-35:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود 18 متر  94

شکل 4-36:ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده در حالت نهایی(U)و طراحی(D)،برای گود27متر  94

شکل 4-37: فاصله بین دو انکر 3 متر و بین دو ردیف انکر، یک ردیف میخ‌خاک نیز موجود است   96

شکل 4-38: فاصله بین دو انکر 3 متر و میخ‌خاک میان دو انکر را حذف میکنیم- 96

شکل4-39 : ضریب ایمنی طراحی نسبت به طول میخخاک برای گود 9 متر 97

شکل4-40 : ضریب ایمنی طراحی نسبت به طول میخخاک برای گود 18 متر 98

شکل4-41 : ضریب ایمنی طراحی نسبت به طول میخخاک برای گود 27 متر 98

شکل4-42: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0 است. 99

شکل 4-43: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH است. 100

شکل 4-44: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابر H2/1  است. 100

شکل 4-45: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابر H 7/0 است. 101

شکل 4-46: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH است. 101

شکل 4-47: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابر H 2/1 است. 102

شکل 4-48: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH7/0 است. 102

شکل 4-49: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH است. 103

شکل 4-50: جابه‌جایی افقی در ارتفاع دیواره گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1 است. 103

شکل 4-51: جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود 9 متر 105

شکل 4-52: جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود 18 متر 105

شکل 4-53: جابه جایی قائم سطح زمین پشت گود برای گود 27 متر 106

شکل 4-54: جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود 9 متر 107

شکل 4-55: جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود 18 متر 107

شکل 4-56: جابه جایی افقی سطح زمین پشت گود برای گود 27 متر 107

شکل 4-57: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0  108

شکل 4-58: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH   108

شکل 4-59: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 9 متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1  109

شکل 4-60: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0  109

شکل 4-61: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH   110

شکل 4-62: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 18 متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1  110

شکل 4-63: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH 7/0  111

شکل 4-64: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH   111

شکل 4-65: جابه‌جایی افقی سطح زمین پشت گود برای عمق 27 متر و طول میخ‌خاک برابرH 2/1  112

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 3-1 : انواع شبکه‌بندی در نرم‌افزار پلکسیس– 55

جدول 3-2 : پارامترهای ورودی مدل موهر – کولمب– 59

جدول 3-3 : مشخصات خاک و میخ‌خاک ها و نمای دیوار استفاده‌شده در تحلیل اجزا محدود برای دیوار میخکوبی شده پروژه کلوتر  63

جدول 4-1: مشخصات خاک– 71

جدول 4-2: مشخصات میخ‌خاک و انکر 71

جدول 4-3: مشخصات دیواره سازه 71

جدول 4-4: ضرایب اطمینان مجاز در تحلیل‌های تعادل حدي- 72

جدول 4-5 : شماره میخ خاکها و محل قرارگیری آنها در عمق گود 85

جدول 4- 6: مقایسه کلی نتایج درروش ترکیبی و روش میخ‌کوبی- 113

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92