دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پل مورب

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

2-7- مفهوم و مکانيزم جداسازی لرزه اي پل ها

توانايی و مزايای تکیه گاه های جداگر بعنوان ابزار کنترل نيروهای جانبی که به طراحان اجازه مي دهد نيروهای زلزله وارد بر پایه ها و كوله های پل را کاهش داده و يا منحرف کنند، به خوبی به اثبات رسيده است. از اين تکیه گاه ها مي توان به نحو مؤثری در مقاوم سازی پل های موجود و يا طراحی سازه پل های جديد واقع در نواحی لرزه خيز بهره برد. هزينه اضافی تکیه گاه های جداکننده نسبت به تکیه گاه های معمولی با صرفه جويی در هزينه مقاوم سازی زير سازه و يا ساخت پل جبران مي شود. اين صرفه جويی به علت کاهش ميزان نيروی زلزله به علت استفاده از اين تکیه گاه ها مي باشد. البته کوشش هايی نيز برای ساخت جدا کننده های لرزه اي ارزان قيمت در کشور انجام مي گيرد که با به ثمر رسيدن آن، هزينه اضافی فوق کاهش يافته و يا از بين خواهد رفت. تکیه گاه های جداگر مورد استفاده در جداسازی لرزه اي پل ها معمولا در زير عرشه پل و روی پایه ها و كوله ها قرار می گيرند ]1[.

مکانيزم کاهش نيروی زلزله در يک پل دارای تکیه گاه های جد اکننده مي تواند بوسيلة يک يا چند مورد از عوامل زير بوجود آيد ]14[:

۱ -افزايش پريود اصلی سازه پل (اثر تغيير پريود در طيف پاسخ) در اثر کاهش سختی جانبی پل که نيروها را کاهش داده، ولی تغيير مکان ها را افزايش مي دهد.

۲ -افزايش ميرايی که تغيير مکان ها را کاهش داده و ممکن است نيروها را نيز کاهش دهد. افزايش ميرايی مي تواند در اثر جاری شدن بعضی از اجزاء تکیه گاه مانند هستة سربی و يا بوسيلة نيروهای اصطکاکی موجود در سطوح لغزش تکیه گاه ها  بوجود آيد.

۳ -توزيع و پخش نيروهای زلزله در همة تکیه گاه ها ؛ افزايش انعطاف پذيری جانبی يک پل، منجر به افزايش تغيير مکان افقی روسازة پل تحت بارهای جانبی مي شود. بکار بردن تکیه گاه های جداكننده در  پل ها، انعطاف پذيری جانبی و پريود ارتعاش پل را در هنگام زلزله افزايش مي دهد که اين امر با افزايش تغيير مکان های جانبی روسازة پل همراه مي باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92