دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نشت و آبدهی سد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

چکیده 1

1- فصل اول: کلیات        

1-1- مقدمه 3

1-2- اهمیت تحقیق 4

1-3- فرضیات تحقیق 6

1-4- ساختارتحقیق                                      6

2- فصل دوم : تئوری وسوابق مطالعاتی

2-1- تاریخچه 8

2-2-                                مطالعات انجام شده 9

2-3- سوابق اجرایی آببندنمودن پی سدوجلوگیری ازنشت     12

2-4- مطالعات پی در روند طراحی سدهای خاکی                                                                   13

2-4-1- پی سنگی                                                                                                          14

2-4-2- پی های شن وماسه های                                                                                      14

2-4-3- پی های سیلت ورسی                                                                                          15

2-5- عوامل ایجاد مسیرهای نشت درخاکریز وپی سدخاکی                                                      16

2-5-1- ترک خوردگی خاکریزدراثرنشست،جمع شدگی ویا جابجایی پی وتکیه گاه ها                       17

2-5-2- فیلترها وزهکش های غیرموثر                                                                                17

2-5-3- اتصال نامناسب خاکریز به پی ویا خاکریز به تکیه گاه                                                     17

2-5-4- وجود لایه آبرفت یانفوذپذیردرپی وتکیه گاه ها                                                           17

2-5-5- وجود درزها وترک ها درپی سنگی وتکیه گاه ها                                                          17

2-6- اثرات نامطلوب نشت                                                                                                  18

2-6-1- گرادیان خروجی بالا وکنترل نشده                                                                           18

2-6-2- پدیده رگاب                                                                                                      19

2-6-3- بلندشدگی ویا شکست شیب ناشی از نیروهای تراوشی                                                  19

2-6-4- ازدست رفتن مقدار زیادی آب                                                                               19

2-6-5- اثرات مکانیکی تراوش(درسنگ ها)                                                                          19

2-7- روش های کاهش نشت درپی سدخاکی                                                                        20

2-7-1- دیوارهای آب بند درطراحی سدهای خاکی                                                                  20

2-7-2- استفاده از دیواره (دیافراگم)آب بند                                                                           21

2-7-3- ریشه رسی                                                                                                       21

2-7-4- سپرفولادی                                                                                                       22

2-7-5- پتوی رسی(نفوذناپذیربالادست)                                                                               22

2-7-6- تزریق                                                                                                              23

2-8- کنترل نشت آب درپی وبدنه سدخاکی                                                                          23

2-9- نواحی حساس به آب شستگی در سدهای خاکی                                                              25

2-9-1- تعبیه فیلتر برای جلوگیری ازآب شستگی مصالح طبیعی (پی سد)                                       26

3-فصل سوم: مواد و روشهای تحقیق

3-1- منطقه مورد مطالعه(سدمخزنی حوضیان الیگودرز)                                                             28

3-2- عملیات حفاری درسدمخزنی حوضیان                                                                            28

3-2-1- انواع روشهای حفاری                                                                                          29

3-2-2- حفاری شوئیدنی                                                                                                     29

3-2-3- مته دورانی                                                                                                       29

3-2-4- اوگرمارپیچی ممتد                              30

3-2-5- اوگرمیان تهی                                  31

3-2-6- اوگرهای باقطرزیاد                             31

3-2-7- حفاری ضربه ای                                 31

3-2-8- مته چکشی                                      32

3-2-9- مته ضربه ای بادی                              32

3-3- تاثیرعوامل زمین شناسی وتکتونیکی درحفاری         32

3-4- عملیات تزریق درسدمخزنی حوضیان                   34

3-4-1- تعریف واصطلاحات                                34

3-4-2- تزریق تماسی وتحکیمی                           35

3-4-3- روش های تزریق                                 37

3-4-4- مصالح یامواد تزریق                            38

3-4-5- پارامترهی طراحی  برای پرده تزریق              38

3-4-6-  احداث پرده تزریق تارسیدن به نفوذپذیری استاندارد 39

3-4-7- مشخصات فنی برای عملیات احداث پرده تزریق       40

3-4-8- آرایش گمانه های تزریق پرده آببند              41

3-4-9- عمق  وچگونگی روش حفاری گمانه ها               42

3-5- کنترل کیفیت حفاری وتزریق                        42

3-5-1- انحراف سنجی                                   43

3-5-2- مغزه گیری                                     43

3-5-3- تست  آب(لوژن)                                 44

3-5-4- میزان خورند                                   45

3-5-5- کنترل کیفیت دوغاب                             45

3-6- روش بررسی نشت وفشارآب منفذی درپی سدحوضیان       45

3-6-1- ابزاردقیق ورفتارنگاری سدخاکی                  45

3-6-2- هدف ازنصب ابزار                               46

3-7- آزمایشات لوژان سدخاکی حوضیان الیگودرز                                                                48

3-7-1- مقایسه میزان تزریق پذیری درتکیه گاهها وپی سدخاکی حوضیان(آزمایش لوژن)                                  48

4-1-1- پرده آببندسدحوضیان الیگودرز                   48

3-7-3- آبگذری ونفودپذیری                             50

4-7-4- پتانسیل تزریق پذیری                           54

3-8- ابزاردقیق ورفتارنگاری پی سدمخزنی حوضیان الیگودرز 58

3-8-1- سیستم رفتارنگاری وابزاردقیق سدحوضیان الیگودرز 58

3-8-2- مقاطع ابزاربندی شده                           59

3-8-2-1- ابزارهای نصب شده درپی سدحوضیان الیگودرز      61

3-8-3- بررسی فشارآب منفذی با ابزارRP درپی سدحوضیان(مقطع B-B ) 61

3-8-3-1- تشریح ابزارهای RP(ابزارالکتریکی پی)نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B )                                   62

3-8-4- بررسی ترازپیزومتریک باپیزومترکاساگرانده(SP )درپی سدحوضیان(مقطع B-B )                                   68

3-8-4-1- تشریح ابزارهای SP (پیزومترکاساگرانده)نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B )                                   68

3-8-5- تحلیل نمودارهای ابزارالکتریکی پی وپیزومترهای کاساگرانده باتوجه به جداول ونمودارها                            75

4- فصل چهارم : نتیجه گیری وپیشنهادات

4-1- نتیجه گیری                                      78

4-2- پیشنهادات                                       81

5- فصل پنجم : فهرست منابع ومآخذ                      82

فهرست جداول

جدول 3-1 : دسته بندی اعداد لوژان………………………………………………………………………………………………50

جدول 3-2 : توزیع فراوانی نفوذپذیری ورفتارهیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد درحوزه های تزریقی پی وتکیه گاهها………………………………………………………………………………………………………….51

جدول 3-3 : توزیع فراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی مقاطع موردآزمایش برحسب درصد درحوزه های تزریقی پی وتکیه گاهها…………………………………………………………………………………………………………………54

جدول 3-4 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-2 درتراز 1948………………………….62.

جدول 3-5 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-3 درتراز 1948…………………………..63

جدول 3-6 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-1 درتراز 1962…………………………..64

جدول 3-7 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارRPB-4 درتراز 1962…………………………..65

جدول 3-8 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-1 درتراز 1952…………………………..69

جدول 3-9 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-2 درتراز 1952……………………………70

جدول 3-10 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-3 درتراز 1962………………………….71

جدول 3-11 : خلاصه برداشت های فشار وترازپیزومتریک ابزارSPB-7 درتراز 1952…………………………72

جدول3-12: تغییرات فشارهای منفذی درمقطعB-B درزمان آبگیری وزمان بالاترین ترازآب مخزن………..74

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏2‑1: مقطع تيپ يك سد خاكي غيرهمگن……………… 9

شکل ‏2‑2: سطوح دارای پتانسیل آب شستگی درمقطع سدخاکی… 25

شکل3-1: سدمخزنی حوضیان الیگودرز………………………………………………………………………………………….28

شکل 3‑2: نحوه آرایش گمانه ها درپی سدحوضیان……….. 42

شکل 3-3: جعبه نگهداری نمونه حاصل از مغزه گیری…………………………………………………………………….                                  44

شکل 3-4: نمای گسترده پرده آببند وگمانه های تزریق سدحوضیان…………………………………………………..                                                  49

ادامه شکل 3-4: نمای گسترده پرده آببند وگمانه های تزریق سدحوضیان……………………………………………50

شکل3-5: نمودارستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها……………………………………………………………………………………………………………………..52

ادامه شکل3-5: نمودارستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها……………………………………………………………………………………………………………………..53

ادامه شکل3-5: نمودارستونی توزیع وفراوانی نفوذپذیری های اندازه گیری شده برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها……………………………………………………………………………………………………………………..53

شکل3-6: نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها………………………………………………………………………………………………………………………………..56

ادامه شکل3-6: نمودارهای ستونی توزیع وفراوانی رفتارهای هیدرومکانیکی برحسب درصد درحوزه های تزریقی وتکیه گاهها……………………………………………………………………………………………………………………..57

شکل 3-7: موقعیت وآرایش ابزارهای دقیق دریک مقطع عرضی نمونه سد………………………………………….60

شکل 3-8: مقطع B-B پی سدحوضیان که موقعیت ابزارهای RP درآن نشان داده شده است………………….61

شکل 3-9: نموداررفتارابزارRPB-2 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )………………………………..62.

شکل 3-10: نموداررفتارابزارRPB-3 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )……………………………….63

شکل 3-11: نموداررفتارابزارRPB-1 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )………………………………64

شکل 3-12: نموداررفتارابزارRPB-4 نصب شده درپی سد حوضیان( مقطع B-B )………………………………65

شکل 3-13:مقایسه رفتارابزارRPB-2 وRPB-3  دربالادست وپایین دست پرده آببنددرتراز1948……………66

شکل 3-14:مقایسه رفتارابزارRPB-1 وRPB-4  دربالادست وپایین دست پرده آببنددرتراز1962……………66

شکل 3-15:ارتباط بین فشاروترازپیزومتریک درتمامRPهای نصب شده درپی سدحوضیان…………………….67

شکل 3-16:مقایسه تغییرات ترازپیزومتریک  درتمامRPهای نصب شده درپی سدحوضیان…………………….67

شکل3-17: پیزومترهای کاساگرانده نصب شده درترازهای مختلف پی (مقطع B-B )……………………………68

شکل3-18: نموداررفتارابزارSPB-1 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………69

شکل3-19: نموداررفتارابزارSPB-2 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………70

شکل3-20: نموداررفتارابزارSPB-3 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………71

شکل3-21: نموداررفتارابزارSPB-7 نصب شده درپی سدحوضیان(مقطع B-B)……………………………………72

شکل3-22: مقایسه ترازپیزومترتمامی ابزارکاساگرانده نصب شده درپی………………………………………………..73

شکل 3-24: کنترل ابزارالکتریکی پی باابزارکاساگرانده………………………………………………………………………74

شکل3-25:بررسی فشارآب منفذی درتمام ابزارهای نصب شده درپی………………………………………………….75

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92