دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نانوسيليس

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول :مقدمه و کلّيات            

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2. معرفي بتن اليافي…………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-1. تعريف………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-2. آيين نامه هاي معتبر بتن اليافي……………………………………………………………………………………………..3

1-3. کاربردهاي بتن اليافي …………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-1. بتن پرتابي(شاتکريت) ………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-2. دالهاي روي بستر …………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3-3. صنايع نظامي ……………………………………………………………………………………………………………………………7

1-3-4. کف سالنهاي صنعتي ……………………………………………………………………………………………………………….7

1-4. مزايا و معايب بتن اليافي ………………………………………………………………………………………………………………7

1-5. جنبه هاي اقتصادي بتن اليافي…………………………………………………………………………………………………….8

1-6. نانو مواد در بتن …………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7. خلاصه و اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………..10

1-8.پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9. مقايسه چند نوع الياف از نظر هندسه ……………………………………………………………………………………….11

1-10.مقايسه اثر نوع هاي مختلف الياف از نظر جنس در بتن اليافي ……………………………………………….12

1-11. تحقيقاتي که منحصراً بر روي خواص مکانيکي بتن حاوي الياف پلي پروپيلن با و بدون نانومواد انجام گرفته است……13

1-12. اثر نانوسيليس بر روي خمير سيمان……………………………………………………………………………………….15

1-13. اثر نانوسيليس بر بتن ………………………………………………………………………………………………………………15

1-14. تحقيقات انجام شده در ايران ………………………………………………………………………………………………….16

1-15. خواص مکانيکي الياف………………………………………………………………………………………………………………18

1-15-1. تاريخچه………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-15-2. انواع الياف…………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-15-2-1. الياف مصنوعي…………………………………………………………………………………………………………………19

1-15-2-2. الياف کربن………………………………………………………………………………………………………………………19

1-15-2-3. الياف آراميد……………………………………………………………………………………………………………………..20

1-15-2-4. الياف شيشه و آزبست……………………………………………………………………………………………………..20

1-15-2-5. الياف فلزي……………………………………………………………………………………………………………………….21

1-15-2-6. الياف گياهي وطبيعي………………………………………………………………………………………………………22

1-51-2-7. الياف پلي پروپيلن……………………………………………………………………………………………………………22

1-15-2-7-1. مزاياي الياف پلي پروپيلن نسبت به مش ضد ترك ( آرماتور حرارتي )……………………23

1-15-2-7-2. روش و ميزان مصرف …………………………………………………………………………………………………24

1-15-2-7-3. ويژگيهاي بتن اليافي حاوي الياف پلي پروپيلن…………………………………………………………24

1-15-2-7-4. كاربردهاي الياف پلي پروپيلن …………………………………………………………………………………..25

1-15-2-8. آزمايش اسلامپ بتن اليافي…………………………………………………………………………………………….26

1-16. نانو مواد ها و مشخصات آنها…………………………………………………………………………………………………….26

1-16-1. مواد نانو كمپوزيت………………………………………………………………………………………………………………..27

1-16-2. بتن با عملكرد بالا (HPC) ………………………………………………………………………………………………..27

1-16-3. نانو سيليس آمورف……………………………………………………………………………………………………………..27

1-16-3-1. نانوسيليس و مقايسه بعضي خواص آن با سيليکافيوم……………………………………………………28

1-16-4. نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………….30

 

فصل دوم: مواد و روشها

2-1. مواد مورد استفاده(Material) ………………………………………………………………………………………………..33

2-1-1. سيمان…………………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-1-1-1. سيمان پرتلند پوزولاني (PPC) ………………………………………………………………………………………33

2-1-2. آب اختلاط……………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-3. سنگدانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1-3-1. آزمايش لس آنجلس بر روي سنگدانه هاي درشت……………………………………………………………36

2-1-4. الياف پلي پروپيلن…………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-5. ماده افزودني نانوسيليس………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-6. ماده افزودني فوق روان کننده………………………………………………………………………………………………..38

2-1-7. قالب ها……………………………………………………………………………………………………………………………………40

2-1-8. روش انجام آزمايشها(Methods) ……………………………………………………………………………………….40

2-1-9. روش تعيين طرح اختلاط به صورت کلي………………………………………………………………………………41

 

فصل سوم: نتايج و بحث

3-1. آزمايشهاي انجام شده…………………………………………………………………………………………………………………45

3-2. نتايج آزمايشهاي بتن اليافي……………………………………………………………………………………………………….45

3-2-1. آزمايش مقاومت فشاري…………………………………………………………………………………………………………46

3-2-1-1. آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف A (مرجع)………………………………..47

3-2-1-2. آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف B ……………………………………………..50

3-2-1-3. آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف C………………………………………………51

3-2-1-4. آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف D …………………………………………….54

3-2-1-5. بررسي کلي نمودار هاي  آزمايش مقاومت فشاري……………………………………………………………56

3-2-2. آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم……………………………………………………………………………………57

3-2-2-1. آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف A(مرجع)……………..59

3-2-2-2. آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف B………………………….61

3-2-2-3. آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف C…………………………63

3-2-2-4. آزمايش مقاومت کششي غيرمستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف D………………………….65

3-2-2-5. بررسي کلي نمودارهاي آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم………………………………………..67

3-2-3. آزمايش سرعت پالس التراسونيک (UPV)…………………………………………………………………………..68

3-2-3-1. روش سرعت پالس……………………………………………………………………………………………………………..68

3-2-3-2. عوامل موثر بر سرعت پالس……………………………………………………………………………………………….69

3-2-3-3. کاربرد روش سرعت پالس………………………………………………………………………………………………….69

3-2-3-4. بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف A……………………………….70

3-2-3-5. بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف B……………………………….73

3-2-3-6. بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف C……………………………….75

3-2-3-7. بررسي نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف D……………………………….77

3-2-3-8. بررسي کلي نمودارهاي آزمايش التراسونيک…………………………………………………………………….79

3-2-4. مقاومت الکتريکي……………………………………………………………………………………………………………………80

3-2-4-1. بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف A (مرجع)……….82

3-2-4-2. بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف B……………………..85

3-2-4-3. بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف C……………………..87

3-2-4-4. بررسي نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط هاي رديف D…………………….89

3-2-4-5. بررسي کلي نمودارهاي آزمايش مقاومت الکتريکي…………………………………………………………..90

فصل چهارم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

4-1. نتيجه­گيري………………………………………………………………………………………………………………………………….96

4-2. پيشنهادها و موضوعات تحقيقي…………………………………………………………………………………………………97

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

شکل1-1 . يک نمونه شاتکريت با بتن اليافي با الياف 6 ميليمتري پلي پروپيلن…………………………………6

شکل1-2 . يک نمونه دال پل که در کانزاس آمريکا با بتن اليافي ساخته شده است………………………….6

شکل 1-3. نمودار تنش-کرنش بتن اليافي و بتن حاوي نانوذرات(نانوسيليس)…………………………………..9

شکل 1-4. شاخص سايش بتن­هاي حاوي درصد هاي مختلف نانوتيتانيوم در سن 28 روزه……………31

شکل 2-1. سيمان پوزولاني اردبيل…………………………………………………………………………………………………….34

شکل 2-2. الياف 18 ميليمتري مورد استفاده در آزمايشات………………………………………………………………38

شکل 2-3. فوق روان کننده و نانوسيليس مصرفي(سمت چپ نانوسيليس) …………………………………….39

شکل 3-1. دستگاه آزمايش مقاومت فشاري و کششي غيرمستقيم…………………………………………………..47

شکل 3-2. مقاومت فشاري نمونه هاي بدون نانوسيليس در سنين 28 و 90 روزه (مرجع) ……………49

شکل 3-3. درصد افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي بدون نانوسيليس……………………………………………49

شکل 3-4. مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي 2 % نانوسيليس…………………………………………………………..51

شکل 3-5. درصد افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي 2 % نانوسيليس ………………………………….51

شکل 3-6. مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس…………………………………………………………..53

شکل 3-7. درصد افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس ………………………………….53

شکل 3-8. مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس در سنين مختلف……………… …………….55

شکل 3-9. درصد افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس……………………………………55

شکل 3-10.درصد افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي 28 روزه به ازاي درصدهاي مختلف نانوسيليس…….56

شکل 3-11. درصد افزايش مقاومت فشاري نمونه هاي 90 روزه به ازاي درصد هاي مختلف نانوسيليس…….57

شکل 3-12. مقاومت کششي غيرمستقيم نمونه هاي بدون نانوسيليس(مرجع) ………………………………60

شکل 3-13. درصد افزايش مقاومت کششي غير مستقيم براي نمونه هاي بدون نانوسيليس…………..60

شکل 3-14. مقاومت کششي غيرمستقيم نمونه هاي حاوي 2 % نانوسيليس……………………………………62

شکل 3-15. درصد افزايش مقاومت کششي غير مستقيم نمونه هاي حاوي 2 % نانوسيليس…………..62

شکل 3-16. مقاومت کششي غيرمستقيم نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس……………………………………64

شکل 3-17. درصد افزايش مقاومت کششي غير مستقيم نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس…………..64

شکل 3-18. مقاومت کششي غيرمستقيم نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس……………………………………66

شکل 3-19. درصد افزايش مقاومت کششي غير مستقيم نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس…………..66

شکل 3-20. درصد افزايش مقاومت کششي نمونه­هاي 28 روزه به ازاي درصد هاي مختلف نانوسيليس…….67

شکل 3-21. درصد افزايش مقاومت کششي نمونه­هاي 90 روزه به ازاي درصد هاي مختلف نانوسيليس………..68

شکل 3-22. سونيسکوپ مورد استفاده در آزمايش التراسونيک(تعيين مدول الاستيسيته ديناميکي)……….69

شکل 3-23. مدول الاستيسيته ديناميکي نمونه هاي بدون نانوسيليس(مرجع)……………………………….72

شکل3-24. درصد افزايش مدول الاستيسيته ديناميکي حاوي درصد هاي مختلف الياف pp………….72

شکل 3-25. مدوا الاستيسيته ديناميکي نمونه هاي حاوي 2% نانوسيليس……………………………………….74

شکل 3-26. درصد افزايش مدول الاستيسيته ديناميکي حاوي 2% نانوسيليس……………………………….74

شکل 3-27. مدول الاستيسيته ديناميکي نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس……………………………………76

شکل 3-28. درصد افزايش مدول الاستيسيته ديناميکي حاوي 4 % نانوسيليس………………………………76

شکل 3-29. مدول الاستيسيته ديناميکي نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس……………………………………78

شکل 3-30. درصد افزايش مدول الاستيسيته ديناميکي حاوي 6 % نانوسيليس………………………………78

شکل 3-31. درصد افزايش مدول الاستيسيته نمونه هاي 28 روزه…………………………………………………..79

شکل 3-32. درصد افزايش مدول الاستيسيته نمونه هاي 90 روزه…………………………………………………..80

شکل 3-33. دستگاه اندازه گيري مقاومت الکتريکي………………………………………………………………………….82

شکل 3-34. مقاومت الکتريکي نمونه هاي بدون نانوسيليس(مرجع) ……………………………………………….84

شکل 3-35. درصد افزايش مقاومت الکتريکي نمونه هاي بدون نانوسيليس……………………………………..84

شکل 3-36. مقاومت الکتريکي نمونه هاي حاوي 2 % نانوسيليس…………………………………………………….86

شکل 3-37. درصد افزايش مقاومت الکتريکي نمونه هاي حاوي 2 % نانوسيليس…………………………….86

شکل 3-38. مقاومت الکتريکي نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس…………………………………………………….88

شکل 3-39. درصد افزايش مقاومت الکتريکي نمونه هاي حاوي 4 % نانوسيليس…………………………….88

شکل 3-40. مقاومت الکتريکي نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس…………………………………………………….90

شکل 3-41. درصد افزايش مقاومت الکتريکي نمونه هاي حاوي 6 % نانوسيليس……………………………..90

شکل 3-42. درصد افزايش مقاومت الکتريکي نمونه هاي 28 روزه ………………………………………………….91

شکل 3-43. درصد افزايش مقاومت الکتريکي نمونه هاي 90 روزه ………………………………………………….92

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 1-1. فرآورده هاي سيماني تقويت شده با الياف ………………………………………………………………………………5

جدول 1-2. الياف هاي مورد استفاده در بتن…………………………………………………………………………………………….21

جدول 2-1. ترکيب سيمان مصرفي……………………………………………………………………………………………………………34

جدول 2-2. دانه بندي سنگدانه هاي مصرفي…………………………………………………………………………………………….35

جدول 2-3. آزمايش لس آنجلس براي ترکيب A……………………………………………………………………………………..36

جدول 2-4. آزمايش لس آنجلس براي ترکيب B……………………………………………………………………………………..36

جدول 2-5. آزمايش لس آنجلس براي ترکيب C……………………………………………………………………………………..36

جدول 2-6. نتايج آزمايش لس آنجلس براي ترکيب هايA و B و C……………………………………………………37

جدول 2-7. مشخصات الياف پلي پروپيلن مصرفي…………………………………………………………………………………….37

جدول 2-8. مشخصات نانوسيليس مصرفي………………………………………………………………………………………………..38

جدول 2-9. مشخصات فوق روان کننده مصرفي……………………………………………………………………………………….39

جدول 2-10. مشخصات مصالح براي طرح اختلاط طبق ACI………………………………………………………………..41

جدول 2-11. نتايج طرح اختلاط بتن براساس ACI………………………………………………………………………………..42

جدول 2-12. ميزان مصالح مصرفي در طرح اختلاط ها……………………………………………………………………………42

جدول 2-13. طرح اختلاط هاي بتن اليافي حاوي نانوسيليس…………………………………………………………………43

جدول 3-1. نتايج آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف A………………………………………….48

جدول 3-2. نتايج آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف B …………………………………………50

جدول 3-3. نتايج آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف C………………………………………….52

جدول 3-4. نتايج آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاط هاي رديف D………………………………………….54

جدول 3-5. نتايج آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف A …………………..59

جدول 3-6. نتايج آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف B…………………….61

جدول 3-7. نتايج آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف C…………………….63

جدول 3-8. نتايج آزمايش مقاومت کششي غير مستقيم براي طرح اختلاط هاي رديف D…………………….65

جدول 3-9. نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف A ……………………………………………….71

جدول 3-10. نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف B…………………………………………….73

جدول 3-11. نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف C …………………………………………….75

جدول 3-12. نتايج آزمايش التراسونيک براي طرح اختلاط هاي رديف D……………………………………………..77

جدول 3-13. رابطه بين مقاومت الکتريکي و خوردگي بتن………………………………………………………………………81

جدول 3-14. نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط رديف A……………………………………………83

جدول 3-15. نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط رديف B…………………………………………….85

جدول 3-16. نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط رديف C…………………………………………….87

جدول 3-17. نتايج آزمايش مقاومت الکتريکي براي طرح اختلاط رديف D……………………………………………89

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن هاي حاوي الياف پلي پروپيلن

Author: 92