دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مهاربند كمانش‌ناپذير ضربدری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

فهرست عناوین                         صفحه

 

   ‌ فصل اول  مقدمه. 1

1‌.1‌   سیستم دیوارهاي برشی بتنی.. 2

1‌.2‌   سیستم دیوارهاي برشی فولادي.. 3

1‌.3‌   سیستم قابهاي خمشی.. 3

1‌.4‌   سیستم مهاربندي فولادي.. 4

1‌.4‌.1‌   انواع مهاربندیها 5

1‌.5‌   اجزاي مهاربند كمانش‌ناپذير متداول.. 6

1‌.6‌   اهداف و دامنه پژوهش…. 7

2   فصل دوم پيشينه و مرور تحقيقات انجام شده. 8

2‌.1‌   بررسي عملكرد لرزه‌اي قابهاي مهاربندي‌ شده در برابر كمانش…. 11

2‌.1‌.1‌   معرفی مدل‌های مورد مطالعه. 11

2‌.1‌.2‌   طراحی قاب.. 12

2‌.1‌.3‌   اهداف عملكردي.. 13

2‌.1‌.4‌   معيار‌هاي پذيرش… 13

2‌.2‌   استفاده ازBRB به عنوان ميراگر هيسترسيس…. 15

2‌.2‌.1‌   ارايه نتايج تحليل.. 17

2‌.3‌   میراگر BRB.. 18

2‌.3‌.1‌   تعیین سختی میراگر. 18

2‌.4‌   مقايسه رفتار مهاربندی های مقاوم در برابر کمانش با مهاربندهای متداول.. 20

2‌.4‌.1‌   رفتار غيرالاستيك مهاربندها 20

2‌.4‌.1‌.1‌  مشخصات مدل هاي مورد مطالعه و بارگذاری آنها 21

2‌.4‌.1‌.2‌  نتايج تحليل بار فزاينده. 21

2‌.5‌   بررسي ورق‌هاي اتصال در مهاربند‌هاي كمانش‌ناپذير. 23

2‌.5‌.1‌  كمانش ورق و محل حداكثر تنش روي آن.. 24

2‌.5‌.2‌   مدل ‌سازی قاب فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر. 26

2‌.6‌   مزایا و معایب مهاربند کمانش ناپذیز. 27

3    فصل سوم صحت سنجی.. 29

3‌.1‌   مشخصات مدل آزمایشگاهی.. 30

3‌.2‌   مشخصات نمونه شبیه‌سازی شده 32

3‌.3‌   مقایسه نمودارها 35

4   فصل چهارم مدل سازی و طراحی مهاربند کمانش ناپذیر. 37

4‌.1‌   تحلیل پایداری مهاربند‌های شکل پذیر. 38

4‌.1‌.1‌   تحلیل بر اساس تئوری‌های پایداری.. 38

4‌.2‌   معرفی مدل.. 40

4‌.2‌.1‌  محاسبه طول غلاف.. 41

4‌.2‌.2‌   مدل المان محدودی در آباکوس ABAQUS. 42

4‌.2‌.2‌.1‌  تیر و ستون.. 43

4‌.2‌.2‌.2‌  طراحي گاست پليت…. 44

4‌.2‌.2‌.3‌  هسته مهاربند.. 47

4‌.2‌.2‌.4‌  غلاف… 47

4‌.2‌.2‌.5‌  صفحه مرکزی در اتصال X شکل… 48

5   فصل پنجم نتایج و بحث و بررسی.. 50

5‌.1‌   نمودارهای پوش‌اور نمونه‌های اصلاح شده 56

5‌.2‌   بارگذاری چرخه‌ای.. 61

6   فصل ششم نتيجه‌گيري و پیشنهادها 66

منابع و مراجع.. 70

فهرست اشكال

شكل ‏1‌.‌‌1 رفتاركلي مهاربندمعمولي و مهاربندBRB تحت بارگذاري چرخه‌اي.. 5

شكل ‏1‌.‌‌2 اجزاي سازندهBRBF. 6

شكل ‏2‌.‌‌1 نمودار برش پايه – تغيير مكان بام سازه داراي مهاربندي ضربدري: الف- چهار طبقه ب- شش طبقه. 22

شكل ‏2‌.‌‌2 ناحيه ويتمور و تورنتن.. 24

شكل ‏3‌.‌‌1 مشخصات هندسی مدل.. 30

شكل ‏3‌.‌‌2 پروتکل بارگذاری مدل.. 31

شكل ‏3‌.‌‌3 المان پوسته‌ای S4R.. 32

شكل ‏3‌.‌‌4 پروتکل بارگذاری در آباکوس…. 34

شكل ‏3‌.‌‌5 مدل شبیه سازی شده 34

شكل ‏3‌.‌‌6 مدل مش بندی.. 35

شكل ‏3‌.‌‌7 مقایسه نمودارها 36

شكل ‏4‌.‌‌1 رفتار شماتیک عضو مهاربندی.. 38

شكل ‏4‌.‌‌2 المان مش‌بندی شده تیر. 43

شكل ‏4‌.‌‌3 ناحیه ویتمور و تورنتون.. 44

شكل ‏4‌.‌‌4 المان مش بندی شده صفحه اتصال اولیه. 46

شكل ‏4‌.‌‌5 المان مش بندی شده صفحه اتصال ثانویه. 46

شكل ‏4‌.‌‌6 المان مش بندی شده هسته. 47

شكل ‏4‌.‌‌7 المان مش بندی شده غلاف.. 48

شكل ‏4‌.‌‌8 المان مش بندی شده صفحه مرکزی اولیه. 48

شكل ‏4‌.‌‌9 المان مش بندی شده صفحه مرکزی ثانویه. 49

شكل ‏5‌.‌‌1 مدل اولیه تک قطری.. 52

شكل ‏5‌.‌‌2 مدل اولیه X شکل.. 52

شكل ‏5‌.‌‌3 نحوه اتصال با صفحه مرکزی.. 54

شكل ‏5‌.‌‌4 نحوه اتصال با صفحه مرکزی.. 54

شكل ‏5‌.‌‌5 مدل ضربدری اصلاح شده 55

شكل ‏5‌.‌‌6 مدل تک قطری اصلاح شده 55

شكل ‏5‌.‌‌7 پوش اور مدل تک قطری اصلاح شده 56

شكل ‏5‌.‌‌8 پوش اور مدل X شکل اصلاح شده 56

شكل ‏5‌.‌‌9 کمانش عضو فشاری.. 57

شكل ‏5‌.‌‌10  كمانش در مودهاي بالاتر در هسته فولادي.. 58

شكل ‏5‌.‌‌11  اعمال جابه‌جایی به هسته عضو فشاری.. 59

شكل ‏5‌.‌‌12  اعمال جابه‌جایی به هسته عضو مهاربندی.. 60

شكل ‏5‌.‌‌13  نمودار پوش اور مدل ضربدری همراه با کمانش هسته در مدهای بالا. 60

شكل ‏5‌.‌‌14  کمانش هسته در مد‌های بالا. 61

شكل ‏5‌.‌‌15  کمانش هسته در مدهای بالا تحت بارگذاری چرخه‌ای.. 62

شكل ‏5‌.‌‌16  الگوی بارگذاری ATC-24. 62

شكل ‏5‌.‌‌17  الگوی بارگذاری در آباکوس…. 63

شكل ‏5‌.‌‌18  نمودار هیسترزیس تک قطری.. 63

شكل ‏5‌.‌‌19  نمودار هیسترزیس ضربدری شکل.. 64

شكل ‏5‌.‌‌20 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور تک قطری.. 65

شكل ‏5‌.‌‌21 مقایسه نمودار هیسترزیس و پوش اور ضربدری شکل.. 65

فهرست جداول

جدول ‏3‌.‌1  نتایج آزمایش کشش…. 31

جدول ‏3‌.‌2  مشخصات تنش-کرنش فولاد مصرفی.. 33

جدول ‏4‌.‌1  مشخصات مصالح.. 42

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92