دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منحنی های شکنندگی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..1

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 شرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 اهداف و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….4

1-4 روش اجراي طرح و مدل­های مورد بررسی…………………………………………………………………………5

1-5 ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم: منحنی های شکنندگی……………………………………………………………………………………………..6

2-1 منحنی­هاي شکنندگی لرزه­اي……………………………………………………………………………………………..7

2-1-1  منحنی­های شکنندگی تجربی………………………………………………………………………………………..8

2-1-2 منحنی­های شکنندگی بر اساس قضاوت مهندسی……………………………………………………………..9

2-1-3 منحنی­های شکنندگی تحلیلی………………………………………………………………………………………..9

2-1-4 منحنی شکنندگی ترکیبی……………………………………………………………………………………………….12

2-2 توابع شکنندگی………………………………………………………………………………………………………………..12

2-3 حالات خرابی در دستورالعمل HAZUS…………………………………………………………………………..13

2-4 دستورالعمل HAZUS……………………………………………………………………………………………………13

2-4-1 طبقه­بندی ساختمان­ها در HAZUS……………………………………………………………………………..15

2-4-2 منحنی شکست در HAZUS………………………………………………………………………………………16

2-5 پیشینه­ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..18

2-5-1 پژوهش جوزف کارلو مارانو و همکاران…………………………………………………………………………20

2-5-2 مطالعات روییزگارسیا و همکاران…………………………………………………………………………………..26

2-5-3 مطالعات شکنندگی در تایوان برای زلزله­ی چی­چی………………………………………………………….28

2-5-4 مطالعات میشاییل تانتالا و جورج دوداتیس………………………………………………………………………29

2-5-5 مطالعات اربریک و ال­ناشی…………………………………………………………………………………………..32

2-5-6 سایر مطالعات……………………………………………………………………………………………………………..34

فصل سوم: قاب هاي مقاوم خمشي فولادي………………………………………………………………………………..47

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………48

3-2 قاب هاي خمشي كاملاً صلب و نيمه صلب…………………………………………………………………………50

3-2-1 قاب هاي خمشي كاملاً صلب……………………………………………………………………………………….50

3-2-2 قاب هاي خمشي نيمه صلب…………………………………………………………………………………………50

3-4 انواع قاب های مقاوم خمشی MRF…………………………………………………………………………………50

3-4-1 قاب های خمشی ويژه…………………………………………………………………………………………………51

3-5 شکل پذيری……………………………………………………………………………………………………………………58

3-5-1 انتخاب عضوی از قاب خمشی به عنوان عضو شکل پذير………………………………………………….59

3-6 مقايسه مکانيزم های خرابی در قاب خمشی فولادی……………………………………………………………..60

فصل چهارم: مطالعات عددی……………………………………………………………………………………………………62

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2 پارامترهای قاب های مورد تحلیل………………………………………………………………………………………64

4-3 انتخاب رکوردهای زلزله……………………………………………………………………………………………………65

4-4 معرفی اجمالی نرم افزار OpenSees………………………………………………………………………………..66

4-4-1 ویژگی های نرم افزار OpenSees………………………………………………………………………………..67

4-5 شاخص آسیب و سطوح آسیب………………………………………………………………………………………….67

4-6 بررسي روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)…………………………………………………………………..68

4-6-1 تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)…………………………………………………………………………………..68

4-6-2 وروديها و خروجيهاي تحليل ديناميكي غير خطي افزايشي………………………………………………..70

4-6-3 تحليل ديناميكي افزايشي تك ركورده……………………………………………………………………………..72

4-6-4 تحليل ديناميكي افزايشي چند ركورده……………………………………………………………………………..74

4-6-5 منحني تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)………………………………………………………………………..75

4-6-6 دسته منحنيIDA………………………………………………………………………………………………………..75

4-6-7 انتخاب IM  و روش صحيح مقياس كردن……………………………………………………………………..77

4-6-8  روش هاي مختلف بدست آوردن رابطه IM در مقابل EDP…………………………………………..79

4-6-9 استفاده از نتايج IDA و بدست آوردن مقدار(…………………………………………………79

4-7 تحلیل مدل……………………………………………………………………………………………………………………..80

4-8  کلیات تحلیل نیاز لرزه­اي احتمالاتی………………………………………………………………………………….80

4-9 مدل­هاي نیاز لرزه­اي احتمالاتی…………………………………………………………………………………………..81

4-10 تحلیل شکنندگی لرزه­ای مدل­ها……………………………………………………………………………………….85

4-10-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….85

4-10-2  روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….87

4-10-3 منحنی هاي شکنندگی مربوط به سازه ی مورد مطالعه…………………………………………………….87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..93

5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..94

5-2 پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..95

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..97

ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..104

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

Author: 92