دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقاوم سازی ساختمان های آموزشی

آگوست 20, 2016 0 By 92
پایان نامه  

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

تکه هایی از متن :

تعریف بهسازی ونوسازی

بهسازي[1] در لغت به مفهوم بهتر کردن،اصلاح یا بهبود بخشیدن به وضعیت یا شرایط است. در صنعت ساختمان ، بهسازي بر حسب تعریف، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان، سازه یا اجزا[2] و عناصر[3] آن است که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظایف نیستند.ناتوانایی ساختمان براي انجام وظیفه ، که در این تعریف مورد اشاره قرار گرفته ممکن است ناشی از نارسایی طرح ، نامناسب بودن اجرا بهره برداري بی ضابطه یا فروپایگی ساختمان، سازه ساختمان یا اجزا و عناصر آن در اثر تغییر در ضوابط آیین نامه هاي ناشی از توسعه، مانند اطلاعات مهندسی ، از دست رفتن مشخصه هاي مصالح و تجهیزات به دلایل مختلف از جمله اثر فرسایندة گذشت زمان ، سانحه، حادثه یا عوامل دیگر، یا حاصل تغییر و تحول درشرایط زیست و  کار سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان باشد .اگر هدف از بهسازي، جبران فروپایگی و برگرداندن ساختمان، سازه یا اجزا و عناصر آن به وضع اولیه ، باشد به آن اعادة وضع گفته میشود.

اگر بهسازي به منظور پاسخگویی به تغییر و تحول شرایط بهره برداري و سنگین تر شدن وظایف مورد انتظار ساختمان یا تغییر در ضوابط آیین نامه ها باشد، اعم از اینکه در سازة ساختمان یا در اجزاء و عناصر آن فروپایگی به وجود آمده باشد یا خیر، ارتقا وضع نام دارد. بهسازي ،طیفی گسترده ازخدمات مهندسی است و فعالیت هایی را در برمیگیرد که ممکن است به منظورهاي مختلف فنی، اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی، زیباشناسی و حتی سیاسی اجراشوند.

بطور کلی ، بهسازي صرف نظر از گستردگی آن مستلزم دخالت در وضع موجود ساختمان است همانطور که بهسازي طیفی گسترده را شامل میشود، حددخالت در وضع موجود ساختمان، اجزا و عناصر آن نیز طیف گسترده از بسیار کم تا بسیار زیاد را پوشش میدهد که از ترمیم آغاز میشود و پس ازعبور ازتعمیر ، تقویت، بازپیرایی ، نوکاري تغییر سازگاري ، تغییر اساسی و تغییر نوع بهره برداري، به گردشکاري و بازسازي می رسد. اگر هیچ یک ازاین راه حلها نتیجه بخش نباشد، درصورت عدم مزاحمت ، ساختمان به صورت متروکه رها میشود و یا تخریب شده و به جاي آن بنایی با مشخصه هاي مورد هدف احداث میشود که به این کار، نوسازي میگویند. [8]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار