دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عملیات آبخیزداری

آگوست 27, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

1-2  بیان مسئله

در کشور نيمه خشك ايران اجراي طرحهاي آبخيزداري و آب و خاك براي حفظ منافع ملي ضروري بوده و باعث استفاده صحيح از منابع آب و خاك، جلوگيري از فرسايش خاك و بهبود بهره وري آب مي شود. طرحهاي آبخيزداري نقطه شروع حفظ منابع طبيعي و استمرار دهنده آنها براي بهره برداري بهتر و ممانعت از هدررفت منابع ملي هستند و با ارزيابي کمي آنها ميتوان به ديدگاه روشني در مورد بازدهي چنين اقداماتي در حوضه هاي آبخيز دست يافت.

راه حل مشکلات چالش آب از يك سو، افزايش جمعيت و نياز بيشتر مردم به غذاي سالم، کمبود آب مورد نياز بخش کشاورزي، افت سطح سفره هاي زيرزميني، کمبود نزولات جوي و کاهش توليدات کشاورزي ازسوی دیگر ضرورت اجراي طرحهاي آبخيزداري را بيش از پيش رقم زده است . نکته مهم در اين رابطه ميزان اثربخشي و سوددهي طرحهاي آبخيزداري است که بررسي و ارزيابي عمليات آبخيزداري انجام شده را طلب مينمايد تا بتوان بر اساس نتايج حاصله، ضمن تعيين راندمان عمليات آبخيزداري درحوضه فوق ،تصمیم گیری در خصوص اجراي طرحهاي مشابه در ساير حوضه هاي آبخيزرا نيز تصميم گيري فراهم    می نماید.ارزيابي طرحهاي آبخيزداري به منظور بررسي ميزان تحقق اهداف، بهبود روشها، بازنگري سياستهاي کلان و خرد و ابداع شيوه هاي نوين ، ضرورتي اجتناب ناپذير است. چنانچه عملکرد اين طرحها به روشهاي مناسب و از جنبه هاي مختلف فني و مهندسي مورد ارزيابي قرار گيرد، نتايج حاصله ميتواند منجر به يافتن علل شکست عمليات پيشنهادي و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت رفع آنها شود (اسکندری و همکاران 1391).

در سطح جهاني نيز سازمان خوار و بار جهانی[1] به موضوع ارزيابي عمليات آبخيزداري توجه ويژه اي کرده است، به گونه اي كه نشريات و ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه منتشر كرده و روش كار آن بر اين اساس است كه در ابتدا بايستي قبل از اجراي طرح ، شرايط اوليه مطالعه گردد، سپس تاثير هر يك از عمليات آبخيزداري دركاهش رواناب و رسوب مورد ارزيابي قرار گيرد (تیموری و همکاران 1389).

بیش از يک دهه از دوره جديد عمر آبخيزداري در کشور که همراه با تحول اساسي در ساختار و اهميت آن بوده است، مي گذرد. تحولي که حاصل آن ارتقاء سطح کيفي و کمي برنامه ها در سطوح و بخشهاي متفاوت مديريتي، اجرائي، مطالعاتي و هماهنگي با ساير بخشها ي ذيربط در عرصه هاي طبيعت بوده است. ديدگاه برنامه ريزان و کارگزاران بخش آبخيزداري از اجراي يک سري پروژه هاي اجرايي محدود، با هدف کنترل رسوب در بالا دست سدهاي بزرگ، اکنون در سرتاسر کشور پهناور ايران گسترش يافته و با اهدافي همچون حفاظت آب و خاک ، مقابله با خشکسالي، کنترل سيلابها ، بهبود شرايط پوشش سبز اراضی ، توجه به منابع زيربنايي کشاورزي ، بهبود شرايط اقتصادي آبخيزنشينان و …. متحول گرديده و تکامل يافته است. شايد مهمترين دستاورد بخش آبخيزداري در اين دوره جديد گام نهادن در راهي است که منتج به اراده ملي و جلب مشارکت مردمی در ابعاد مختلف می باشد در اين راستا نيز با روشها و شيوه هاي مشارکتي گوناگون در سراسر کشور طرحهاي دلگرم کننده اي به اجرا در آمده و به طور قطع بايد توسعه يابد . به هر حال آبخيزداري در مسيري حرکت مي کند که متجلي ديدگاه روشني در پيش روي دلسوزان اين بخش زيربنايي است.  البته اگر منصفانه قضاوت کنيم هنوز تا رسيدن به ارزش واقعي اين بخش در توسعه کشاورزي ، منابع طبيعي ، مديريت منابع آب و ساير منابع وابسته در کشور فاصله زيادي وجود دارد . اميد است در آينده آبخيزداري ارزش واقعي خود را بيش از پيش پيدا کرده و جايگاه آن پررنگ تر از گذشته جلوه نمايد (قاسم زاده و همکاران 1384).

در سال هاي اخیر اقدامات گسترده اي از نظر کنترل سیل، فرسایش و رسوب در زمینه هاي تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی آبخیزداري انجام شده است، این در حالی است که ارزیابی طرح هاي آبخیزداري به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد اقدامات و تدوین راهکارهاي اصولی یکی دیگر از نیازهاي اساسی در این زمینه می باشد. آگاهی از میزان اثربخشی اجراي هر نوع پروژه براي مجریان آن از اهمیت زیادي برخوردار است، چراکه با شناخت کافی از میزان آن ضمن آگاهی از میزان حصول اهداف اولیه، مزایا و معایب مرتبط شناسایی شده و تصمیم گیري لازم در خصوص اصلاح معایب و یا تجدید نظر در شیوه اجرا و یا حتی نوع عملیات اجرایی اتخاذ خواهد شد.

يكي از فاكتورهاي اصلي طرح هاي جامع آبخيزداري، در احياء و جلوگيري از هدر رفت ثروت ملي يك حوضه آبخيز، شناخت فرسايش حوضه بوده و بررسي ميزان فرسايش و توليد رسوب حوضه و پراكنش مكاني آن از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. امروزه بحث ارزيابي يكي از اركان اساسي طرحها و پروژ ه ها است و در جوامع پيشرفته بعنوان ابزاري در جهت سنجش و ميزان اثرگذاري طرحها و برنامه ها با توجه به اهداف منظور شده به كار مي رود . ارزيابي طرحهاي آبخيزداري با توجه به اهداف و اثرات محيطي طرح بر حوضه آبخيز و خارج از آن ضروري مي باشد (قدرتی و همکاران 1383).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند