دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ظرفیت باربری خاک

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات

  • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   2
  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  • ضرورت و اهمیت موضوع ………………………………………………………………………………………………………… 5
  • هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • سوال اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  • متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
  • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….      12

2-2 تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….     12

فصل سوم : روش ها و مواد

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     18

3-2 معرفی متدولوژی و روش انجام کار …………………………………………………………………………………………………..    19

3-3 شبکه های عصبی مصنوعی ……………………………………………………………………………………………………………..     20

3-4 جنبه های ریاضیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………..      23

3-5 یادگیری شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………..      24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

3-6 پس انتشار ………………………………………………………………………………………………………………………………………..      26

3-6-1 الگوریتم پس انتشار ……………………………………………………………………………………………………………….     27

3-7 الگوریتم های درهم آمیختن درجه بندی شده ………………………………………………………………………………..     33

3-8 تابع شعاع مبنا …………………………………………………………………………………………………………………………………..     34

3-9 الگوریتم همبستگی آبشاری ………………………………………………………………………………………………………………     36

3-10 شبکه های عصبی مصنوعی بازگشت کننده یا بازرخدادگر ……………………………………………………………     38

3-11 نقشه های ویژگی خودسازمان دهنده …………………………………………………………………………………………….     39

3-12 جنبه های مهم مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………..    41

3-12-1 انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی ………………………………………………………………………………..     41

3-12-2 جمع آوری و پردازش داده ……………………………………………………………………………………………….     42

3-12-3 طراحی شبکه عصبی مصنوعی ………………………………………………………………………………………….    43

3-12-4 آموزش و آموزش متقابل ………………………………………………………………………………………………….     45

3-12-5 تصدیق اعتبار مدل ………………………………. …………………………………………………………………………..    47

3-13 برخی مشکلات دیگر ……………………………………………………………………………………………………………………….    47

3-14 نقاط قوت و محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………    48

3-15 برخی از قابلیتهای شبکه های عصبی در مهندسی عمران ……………………………………………………………..    50

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

3-16 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها …………………………………………………………..    50

3-17 معرفی نرم افزار Matlab ………………………………………………………………………………………………………………     51

3-18 مراحل مدل سازی …………………………………………………………………………………………………………………………..    53

فصل چهارم : نتایج مدل شبکه ی عصبی مصنوعی برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    56

4-2 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی عمران ……………………………………………………………………………..   56

4-2-1 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی سازه ها ………………………………………………..   57

4-3 محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………….    57

4-4 روند انجام مدل سازی ………………………………………………………………………………………………………………………..    60

4-4-1 پارامترهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………..    61

4-4-2 مرتب سازی داده ها ……………………………………………………………………………………………………………..    62

4-4-3 مشخصات مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک ………..  64

4-4-4 ارزیابی مدل ها ………………………………………………………………………………………………………………………    66

4-4-4-1 ساخت مدل ……………………………………………………………………………………………………………   66

4-4-4-2 شبکه پس انتشار FFBP …………………………………………………………………………………….    66

4-4-4-3 شبکه لایه برگشتی LRN  ………………………………………………………………………………….   70

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

4-4-4-4 شبکه همبستگی آبشاری CFBP  ……………………………………………………………………..    72

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ظرفیت باربری خاک ……………………………………..    78

5-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….    81

5-3 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………     82

5-4 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………      83

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 1-1 : محدوده شهری مورد مطالعه، شهر آذرشهر  ………………………………………………………………………………     8

شکل 1-2 : موقعیت قرار گیری شهرستان آذرشهر ………………………………………………………………………………………      9

شکل 3-1 : پیکربندی شبکه عصبی مصنوعی سه لایه ای Feed-Forward …………………………………………     22

شکل 3-2: دیاگرام شماتیک از گره j  ………………………………………………………………………………………………………….     23

شکل 3- 3:  نمایی کلی از محیط کار نرم افزار Matlab ………………………………………………………………………….      52

شکل 4-1 : موقعیت جفرافیایی شهرستان آذرشهردرایران]سایت ویکی پدیا[  ………………………………………..       58

شکل 4-2: محدوده شهری ، شهر آذرشهر]گوگل ارت[ ……………………………………………………………………………..      59

شکل 4-3: شماتیک کلی هندسه مدل شبکه عصبی مصنوعی ]نرم افزار متلب]  …………………………………….      65

شکل 4-4 : مشخصات کامل مدل شبکه عصبی Feed-forward backpropagation ……………………      68

شکل 4-5 نمودار ضریب همبستگی، مدل طراحی شده  Feed-forward backpropagation با 2 لایه مخفی و 5 نورون ……   69

شکل 4-6: شماتیک مدل طراحی شده در مدل شبکه Layer Recurrent [نرم افزار متلب] ……………..      71

شکل 4-7: شماتیک مدل طراحی شده در مدل شبکه Cascade-forward backpropagation  ….     73

شکل 4- 8: نمودار ضریب همبستگی، مدل طراحی شدهCascade-forward backpropagation  …    74

ث

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل 5-1:  نمودار صحت سنجی برای مدل  FFBP ………………………………………………………………………………….    79

شکل 5-2:  نمودار صحت سنجی برای مدل  CFBP  ………………………………………………………………………………     80

شکل 5-3:  نمودار صحت سنجی برای مدل LRN ……………………………………………………………………………………     80

شکل 5-4:  نمودار صحت سنجی برای تمامی مدل های  طراحی شده ……………………………………………………..     81

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1: اطلاعات نرمال شده مورد نیاز برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………..       63

ادامه جدول 4-1: اطلاعات نرمال شده مورد نیاز برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی ……………………………       64

جدول 4-1:  نتایج مدل سازی با مدل شبکه FFBP  ………………………………………………………………………………      70

جدول 4-2:  نتایج مدل سازی با مدل شبکه LRN  ………………………………………………………………………………..      72

جدول 4-3:  نتایج مدل سازی با مدل شبکه  CFBP ……………………………………………………………………………..      75

جدول 4-4: مقایسه نتایج انواع مدل سازی با شبکه های CFBP ، FFBP , LRN …………………………..       76

جدول 5-1: اطلاعات شبکه های مختلف با تعداد لایه مخفی  و تعداد نورون در لایه مخفی ………………….       78

جدول 5-2: خروجی حاصل از شبکه های مختلف در مدل های طراحی شده …………………………………………      79

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92