دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضریب رفتار

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی ضریب رفتار قاب­ های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

 

فهرست جدول ها ‌د

فهرست نمودارها ‌ز

فهرست تصاویر و اشکال.. ‌ط

فصل اول: مقدمه(کلیات تحقیق)

1-1.ضرورت تحقیق.. 3

1-2. اهداف… 4

1-3. فرضیات… 4

1-4. روش تحقیق.. 5

فصل دوم: آشنایی با میراگرهای اصطکاکی دورانی

2-1. مقدمه. 8

2-2. میراگرهای اصطکاکی.. 9

2-3. تاریخچه و انواع میراگرهای اصطکاکی.. 10

2-4. معرفی میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 23

2-4-1.اجزاء میراگر. 23

2-4-2.مکانیسم میراگر. 24

2-4-3.تاریخچه مطالعات انجام شده برروی میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 25

فصل سوم: مبانی نظری تعیین ضریب رفتارسازه ها

3-1. مقدمه. 50

3-2. تاریخچه ضریب رفتار 51

3-3. روشهای محاسبه ضریب رفتار 53

3-3-1.محاسبه ضریب رفتار به روش ضریب شکل پذیری یوانگ… 53

3-3-2.ضریب شکل پذیری کلی سازه. 59

3-3-3.ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری.. 60

3-3-4.مقاومت افزون.. 63

3-4. مطالعات انجام شده برروی ضریب رفتار قاب های مجهز به انواع میراگر. 66

فصل چهارم:مدل سازی نرم افزاری قاب های فولادی خمشی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

4-1. مقدمه. 71

4-2. معرفی مدل های مورد مطالعه. 71

4-3. بارگذاری وطراحی مقاطع.. 73

4-3-1.بارگذاری ثقلی.. 74

4-3-2.بارگذاری زلزله. 74

4-4. آنالیز وطراحی مدل ها 75

1-4-4.کنترل مقاطع ازنظرکمانش موضعی برای خمش…. 75

4-4-2.تعیین ضریب برش پایه طراحی.. 77

3-4-4.کنترل ضوابط طراحی.. 77

4-4-4.کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقات.. 79

4-5. نحوه مدلسازی نرم افزاری میراگرهای اصطکاکی دورانی و صحت سنجی آن.. 84

1-5-4.مراحلتعیین رفتار ممان- زاویه میراگر. 86

4-5-2.صحت سنجی مدل سازی نرم افزاری سازه مجهز به میراگر. 89

4-6. تعیین ظرفیت میراگرها جهت مدلسازی.. 94

4-7. تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه ها 98

4-8. تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی سازه ها 99

4-9. وضعیت نهایی و تسلیم آنالیز نرم افزاری.. 102

4-9-1.تعریف وضعیت نهایی رفتار سازه باتوجه به دستورالعمل استاندارد 2800. 103

4-9-2.وضعیت نهایی سازه باتوجه به دستورالعملFEMA356. 105

4-9-3.تعریف وضعیت تسلیم سازه. 112

فصل پنجم: تعیین ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی با و بدون میراگرهای اصطکاکی دورانی

5-1. مقدمه. 114

5-2. ضریب کاهش براثر شکل پذیری.. 115

5-2-1.محاسبه ضریب کاهش نیرو براثر شکل پذیری.. 116

5-3. محاسبه ضریب مقاومت افزون سازه 118

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

6-1. مقدمه. 127

6-2. بررسی کلی نتایج به دست آمده 127

6-2-1. نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی.. 128

6-2-2. نتایجتحلیلدینامیکیغیرخطیافزایشی.. 130

6-3. تاثیر ارتفاع سازه برروی ضریب رفتار 133

4-6.تاثیر میراگر بر ضریب رفتار سازه 133

6-5. نتیجه کلی.. 134

6-6. ضریب اصلاح مدل عددی.. 136

6-7. پیشنهاد برای تحقیقات آینده 139

فهرست منابع

پیوست الف: کد Matlab جهت محاسبه رفتار میراگر اصطکاکی دورانی… 1

پیوست ب: کد Matlab جهت ایده آل سازی منحنی های بارافزون و محاسبه ضریب رفتار سازه ها 5

 

فهرست جدول­ها

 

جدول 2-1 مقایسه بین دریفت طبقات برای سازه با و بدون دمپر. 39

جدول2-2 مقایسه مقدار جابجایی بدست آمده به روش طیفی پیش بینی شدهFEM 273 با نتایج آزمایش میزلرزان   41

جدول2-3مقایسه مقادیرRPI و SPI برای سازه 3 ،5 و 8 طبقه مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی.. 44

جدول3-1 مقادیر ضرایب نامعینی در ATC-19. 59

جدول3-2ضرایب پیشنهادی کراوینکر و نصر برای محاسبه …… 61

جدول4-1کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بدون میراگر 3 طبقه. 80

جدول4-2کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بدون میراگر 4 طبقه. 80

جدول4-3کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بدون میراگر 8 طبقه. 80

جدول4-4کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بدون میراگر 12 طبقه. 81

جدول4-5کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بامیراگر 3 طبقه. 81

جدول4-6 کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بامیراگر 4 طبقه. 81

جدول4-7 کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بامیراگر 8 طبقه. 82

جدول4-8 کنترل تغییرمکان جانبی نسبی طبقه برای قاب بامیراگر 12 طبقه. 82

جدول4-9 نیروی برش پایه و ظرفیت میراگرهای مورد استفاده در طبقات مختلف سازه ها 95

جدول4-10 سطح مقطع مهاربندهای مورد استفاده درقاب های مجهز به میراگر. 96

جدول4-11مختصات رفتار ممان-زاویه میراگرهای مورد استفاده درقاب ها 97

جدول4-12 مشخصات شتاب نگاشت های مورد استفاده درتحلیل دینامیکی.. 101

شکل4-7 طیف پاسخ سازه با شتاب نگاشت های مختلف برای مدل 8 طبقه پس از مقیاس… 102

جدول4-13 مقادیر مختلف …. 105

جدول4-14 مقادیر مختلف …. 106

جدول4-15مقادیر مختلف …. 107

جدول4-16  پارامترهای لرزه ای قاب های اولیه جهت طراحی.. 107

جدول4-17تعیین تغییرمکان هدف مورد انتظار سیستم قاب های بدون میراگر. 107

جدول4-18 تعیین تغییرمکان هدف مورد انتظار سیستم قاب های با میراگر. 108

جدول5-1 مقادیر نیرو و تغییرمکان های حاصل از منحنی بارافزون بام قاب های اولیه تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی   120

جدول5-2 مقادیر نیرو و تغییرمکان های حاصل از منحنی بارافزون بام قاب های مجهز به میراگر تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی.. 120

جدول5-3 ضرایب مقاومت افزون، شکل پذیری و ضریب رفتار قاب های اولیه حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی   121

جدول5-4 ضرایب مقاومت افزون، شکل پذیری و ضریب رفتار قاب های مجهز به میراگر حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی   121

نمودار 5-2 مقایسه منحنی های بارافزون دینامیکی و استاتیکی غیرخطی برای سازه های اولیه، تحت رکورد زلزله های مختلف… 122

نمودار 5-3 مقایسه منحنی های بارافزون دینامیکی و استاتیکی غیرخطی برای سازه های مجهز به میراگر، تحت رکورد زلزله های مختلف… 123

جدول5-5 نیروی برش پایه تسلیم سازه تحت رکورد شتاب نگاشت های مختلف برای سازه های اولیه حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی.. 124

جدول5-6 نیروی برش پایه تسلیم سازه تحت رکورد شتاب نگاشت های مختلف برای سازه های مجهز به میراگر حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی.. 124

جدول5-7 ماکزیمم نیروی برش پایه الاستیک سازه تحت رکورد شتاب نگاشت های مختلف برای سازه های اولیه حاصل از آنالیز دینامیکی خطی.. 124

جدول5-8 ماکزیمم نیروی برش پایه الاستیک سازه تحت رکورد شتاب نگاشت های مختلف برای سازه های مجهز به میراگر حاصل از آنالیز دینامیکی خطی.. 125

جدول5-9 ضریب رفتار قاب های اولیه تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی افزایشی.. 125

جدول5-10 ضریب رفتار قاب های مجهز به میراگر تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی افزایشی.. 125

جدول6-1 مقایسه ضرایب مقاومت افزون، شکل پذیری و ضریب رفتار قاب های مجهز به میراگر به نسبت این ضرایب برای قاب های اولیه حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی.. 128

جدول6-2 مقایسه ضرایب مقاومت افزون، شکل پذیری و ضریب رفتار قاب های مجهز به میراگر به نسبت این ضرایب برای قاب های اولیه حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی.. 131

جدول6-3 ضریب اصلاح مدل عددی برای قاب های اولیه. 137

جدول6-4 اصلاح نتایج دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی به کمک ضریب اصلاح مدل عددی برای سازه های اولیه  138

جدول6-5 اصلاح نتایج دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی به کمک ضریب اصلاح مدل عددی برای سازه های مجهز به میراگر. 138

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

Author: 92