دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

2-2- برخی از کارهای صورت گرفته در ژئوتکنیک با روش بدون شبکه  

عمده کاربرد روش های بدون شبکه در مطالعات نجومی و مکانیک جامدات و دینامیک سیالات بوده است. تا به اکنون مطالعات مرتبط با مسائل ژئوتکنیکی، روش های بدون شبکه کاربرد اندکی داشته اند. برخی ار کارهای انجام شده در زمینه ژئوتکنیک عبارتند از :

مطالعات ونگ و همکاران[1] در بررسی تحکیم خاک زیر پی : در این مطالعات با استفاده از تئوری تحکیم بایوت، معادلات حاک بر محیط مشخص گردیده است. سپس با استفاده از روش های مختلف سیستم معادلات لازم برای حل مسئله تشکیل شده است و با توجه به وابسته بودن پدیده تحکیم به زمان به صورت زمانمند حل گردیده است.

مطالعه گوانگزین و همکاران[2] در حل مساله نشست محصور نشده براساس روش بدون شبکه : در این مطالعه که براساس روش بدون شبکه می باشد، تخمین توابع شکل آن به روش MLS می باشد، سطح آزاد جریان برای حالت پایدار و انتقالی از درون یک سد خاکی همگن تعیین شده است.

مطالعه ویکووسکی[3] (2004) در استفاده از روش نقطه مادی برای حل مسائل مکانیک خاک : وی در تحقیقات خود روش المان محدود را براساس توصیف حرکت بر مبنای دیدگاه لاگرانژی– اویلری فرموله کرده است و با استفاده از آن مسائلی از مکانیک خاک را که با جابجایی های بزرگ سروکار دارند را حل نموده است.  مسائلی که وی در تحقیقات خود به آن پرداخته است عبارتند از: حل دو بعدی کوبیدن شمع ها در حالت تقارن محوری و زوال دیوار حائل در حالت کرنش صفحه ای.

در این مطالعات خاک چسبنده و با رفتار الاستوپلاستیک و الاستیک-ویسکوپلاستیک در نظر گرفته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92