دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تقاطع غیرهمسطح

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

مقدمه….1

فصل 1. 5

1-1- معرفی انواع تقاطع­ها 7

1-1-1- انواع تقاطع­های همسطح.. 7

1-1-2- انواع تقاطع­های غیرهمسطح.. 9

1-2- مروری بر پژوهش­های گذشته. 16

1-2-1- روش واتلورث و اینگرام در انتخاب تقاطع غیرهمسطح.. 16

1-2-2- روش مولینازی و ساترلی در انتخاب تقاطع غیرهمسطح.. 16

1-2-3- روش اسمیت و گاربر در انتخاب تقاطع غیرهمسطح.. 18

1-2-4- روش سید کمال سید حسین در انتخاب تقاطع غیر همسطح.. 19

1-2-5- اولویت­بندي عوامل مؤثر بر انتخاب تقاطع­های غیرهمسطح توسط شهاب حسن پور. 23

1-2-6- روش آرین امیرامجدی در انتخاب تقاطع غیرهمسطح.. 28

فصل 2. 31

2-1- مقدمه. 33

2-2- معرفی نرم­افزار شبیه­سازی.. 34

2-3- عوامل مؤثر بر انتخاب نوع بهینه تقاطع­های غیرهمسطح.. 38

2-3-2- منابع آلاینده هوا 43

2-3-3- زمان سفر. 45

2-3-4- سوخت45

2-4- مدل­سازی تقاطع­های غیرهمسطح.. 46

2-4-1- پارامترهاي ترافيكي.. 46

2-4-2- مشخصات فنی خودروها 47

2-4-3- مدل­سازی.. 48

2-4-4- خروجی­های نرم­افزار. 49

2-4-5- یکسان سازی واحد پارامترهای زمان سفر،آلاینده­ها و سوخت49

2-4-5-1- هزینه­ی زمان سفر. 49

2-4-5-2- هزینه­ی تولید آلاینده­های هوا 51

2-4-5-3- هزینه­ی سوخت53

2-5- معرفی الگوریتم انبوه ذرات53

2-5-1- متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش54

2-5-1-1- متغیرهاي وابسته تحقیق.. 55

2-5-1-2- متغیرهاي مستقل تحقیق.. 55

2-5-2- تعریف مدل و تابع هدف مسئله. 55

2-5-3- محدودیت مسئله. 56

2-5-4- کدگذاري و شيوه نمايش جواب­ها 56

2-5-5- روندنمای الگوريتم انبوه ذرات58

2-5-5-1 محاسبه ی مقدار برازندگی.. 60

2-5-3-2- انتخاب Pbest و Gbest 61

2-5-3-3- ضرایب یادگیری.. 61

2-5-4- نحوه­ی پیاده­سازی الگوریتم انبوه ذرات62

2-5-4-1- نحوه کدنویسی.. 63

2-5-4-2- نحوه پیاده­سازی.. 64

فصل 3. 65

3-1- مقدمه. 67

3-2- خروجی­های نرم­افزار. 67

3-3- معادلات مربوط به پارامترهای زمان سفر و میزان آلاینده و سوخت76

3-4- معادلات زمان سفر. 76

3-5- معادلات میزان تولید آلاینده. 76

3-6- معادلات میزان مصرف سوخت77

3-7- محاسبه­ی محدودیت­های مسئله. 77

3-8- نتایج اجرای الگوریتم انبوه ذرات78

3-9- اعتبار سنجی مدل.. 82

3-10- نتیجه­گیری کلی.. 83

3-11- پیشنهادات84

پیوست 1. 85

پیوست 2. 93

پیوست 3. 99

منابع و مراجع …..105

فهرست شکل­ها

شکل 1-1 تقاطع سه راهی T و Y شکل.. 7

شکل 1-2 تقاطع سه راهی T و Y شکل اصلاح شده. 8

شکل 1-3 تقاطع چهار راهی اصلاح شده. 8

شکل 1-4 فلکه. 9

شکل 1-5 تقاطع غیر همسطح لوزی.. 10

شکل 1-6 تقاطع غیر همسطح تک­نقطه­ای.. 11

شکل 1-7 تقاطع غیر همسطح شیپوری.. 12

شکل 1-8 تقاطع غیر همسطح شبدری کامل.. 13

شکل 1-9 تقاطع غیر همسطح نیمه شبدری.. 14

شکل 1-10 تقاطع غیر همسطح جهتی.. 15

شکل 1-11 اولویت­بندي پارامترهاي مؤثر بر انتخاب نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح.. 27

شکل 2-1 روندنمای پژوهش33

شکل 2-2 محیط نرم­افزار ایمسان.. 37

شکل 2-3 میزان تأثیرگذاری سه عامل مورد بررسی بر انتخاب گزینه برتر تقاطع غیرهمسطح.. 41

شکل 2-4 مقایسه سهم منابع آلاینده های هوا 44

شکل 2-5 سهم گروه­هاي مختلف سيستم حمل و نقل در آلودگي منتشره از منابع متحرك در هواي تهران   44

شکل 2-6 تقاطع غیرهمسطح جهتی در نرم­افزار ایمسان.. 48

شکل 2-7 هزینه خسارات ناشی از آلاینده­هاي مختلف هوا در ایران ( گزارش بانک جهانی 2006 (EER, 52

شکل 2-8 روندنمای الگوریتم انبوه ذرات59

شکل 2-9 شبه کد الگوریتم انبوه ذرات61

شکل 2-10 روندنمای اجرای مراحل تحلیل.. 62

شکل 3-1 نمودار میزان تولید آلاینده- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح تک­نقطه­ای.. 68

شکل 3-2 نمودار میزان تولید آلاینده- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح شبدری کامل.. 68

شکل 3-3 نمودار میزان تولید آلاینده- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح نیمه شبدری.. 69

شکل 3-4 نمودار میزان تولید آلاینده- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح جهتی.. 69

شکل 3-5 نمودار میزان تولید آلاینده- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح لوزی.. 70

شکل 3-6 نمودار میزان مصرف سوخت- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح تک­نقطه­ای.. 70

شکل 3-7 نمودار میزان مصرف سوخت- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح شبدری کامل.. 71

شکل 3-8 نمودار میزان مصرف سوخت- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح نیمه شبدری.. 71

شکل 3-9 نمودار میزان مصرف سوخت- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح جهتی.. 72

شکل 3-10 نمودار میزان مصرف سوخت- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح لوزی.. 72

شکل 3-11 نمودار زمان سفر- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح تک­نقطه­ای.. 73

شکل 3-12 نمودار زمان سفر- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح شبدری کامل.. 73

شکل 3-13 نمودار زمان سفر- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح نیمه شبدری.. 74

شکل 3-14 نمودار زمان سفر- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح جهتی.. 74

شکل 3-15 نمودار زمان سفر- حجم ترافیکی برای تقاطع غیرهمسطح لوزی.. 75

شکل 3-16 نمودار تقاطع غیرهمسطح جهتی به عنوان تقاطع غیرهمسطح بهینه در حجم ترافیک 1000 وسیله نقلیه در ساعت    79

شکل 3-17 نمودار تقاطع غیرهمسطح لوزی به عنوان تقاطع غیرهمسطح بهینه در حجم ترافیک 3500  وسیله نقلیه در ساعت    80

شکل 3-18 نمودار تقاطع غیرهمسطح تک­نقطه­ای به عنوان تقاطع غیرهمسطح بهینه در حجم ترافیک 6500  وسیله نقلیه در ساعت    81

 

فهرست جداول

جدول 1-1 مقایسه خصوصیات انواع مختلف تبادل­ها 24

جدول 1-2 مروری بر پژوهش­های گذشته. 30

جدول 2-1 سهم وسایل نقلیه شماره­گذاری شده در شهر تهران.. 47

جدول 2-2 شکل شماتيک يک مثال از مساله انتخاب نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح.. 58

جدول 3-1 واریانس جواب­های حاصل از الگوریتم انبوه ذرات82

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92