دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تراکم دینامیکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه  1

1-1 مقدمه. 2

فصل 2: مروري بر منابع   4

2-1 مقدمه. 5

2-2 تاریخچه. 5

2-3 مبانی تئوری تراکم دینامیکی5

    2-3-1 تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای دانه­ای8

    2-3-2 تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای ریز دانه. 8

        2-3-2-1 قابلیت تراکم.. 8

        2-3-2-2 روانگرایی8

        2-3-2-3 نفوذ پذیری9

        2-3-2-4 بندش بازیافتی خاک…. 9

        2-3-2-5 نمایش ترسیمی10

2-4 کاربرد تراکم دینامیکی در خاکهای مختلف…. 10

2-5 واژگان.. 14

2-6 روش شناسی15

2-7 نشست به وجود آمده در اثر کوبش….. 18

2-8 لرزشهای زمین21

2-9 عمق مؤثر بهسازی24

2-10 توزیع تنش در اثر ضربه. 26

2-11 تراکم دینامیکی در نوشیرو ژاپن32

فصل 3: روش تحقيق   34

3-1 مقدمه. 35

3-2 روش تفاضل محدود. 35

3-3 معرفی نرم افزار FLAC.. 36

3-4 مراحل محاسباتی برنامه FLAC.. 36

3-5 مراحل کلی مدلسازی در FLAC.. 37

3-5-1 انتخاب محدوده مناسبی از توده سنگ و خاک…. 37

3-5-2 انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن.. 37

3-5-3 اعمال شرایط مرزی و تنش­های اولیه. 38

3-5-4 حل مدل تا رسیدن به تعادل.. 38

3-5-5 ایجاد تغییرات در مدل.. 38

3-5-6 حل مجدد مدل.. 38

3-6 الگوریتم حل مدل در FLAC.. 40

3-7 مروری بر مطالعات عددی41

3-7-1 پارن و رودریگز. 41

3-7-2 پن و سلبی41

3-7-3 گو و لی42

3-8 شبیه سازی اثر برخورد کوبه با سطح زمین42

3-8-1 مدلسازی برخورد با استفاده از تنش….. 42

3-8-2 مدلسازی برخورد با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم.. 43

3-5-6 مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه. 43

3-9 ایجاد تغییرات در مدل.. 44

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 45

4-1 مقدمه. 46

4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه. 46

4-2-1 موقعیت جغرافیایی46

4-2-2 وضعیت ژئوتکنیکی46

4-3 پروژه انجام شده در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر.. 47

4-4 شبیه سازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر  49

4-4-1 شبکه مش بندی در روش تفاضل محدود. 49

4-4-2 پارامترهای استفاده شده برای مدلسازی49

4-5 بررسی تطبیقی نتایج شبیه سازی و پروژه انجام شده. 50

4-5-1 عمق چاله ایجاد شده. 52

4-2-1 چگالی نسبی54

4-6 تعداد ضربه بهینه جهت فرآیند تراکم.. 55

4-7 گسترش افقی ناحیه متراکم شده. 56

4-8 عوامل ژئومکانیکی مؤثر بر تراکم دینامیکی57

4-8-1 جرم و ارتفاع سقوط کوبه. 57

4-8-2 سطح مقطع کوبه. 59

4-8 بررسی تنش قائم.. 61

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 63

5-1 مقدمه. 64

5-2 جمع بندی64

5-3 نتیجه گیری65

5-4 پیشنهادات65

 

مراجع   66

پيوست‌ها 70

فهرست شکل ها

شکل (2-1) تنش برشی عامل تراکم در خاکهای دانه­ای6

شکل (2-2) نحوه انتشار امواج در محیط در اثر بارگذاری دینامیکی ناشی از ضربه. 7

شکل (2-3) امواج برشی، تراکمی و سطحی ایجاد شده در اثر تراکم دینامیکی… 7

شکل (2-4) مقایسه تئوری تراکم تحکیم دینامیکی و کلاسیک….. 11

شکل (2-5) روشهای مختلف بهسازی در ارتباط با اندازه ذرات11

شکل (2-6) روشهای مختلف بهسازی مکانیکی در ارتباط با اندازه ذرات12

شکل (2-7) کاربرد تراکم دینامیکی برای بهسازی گروه­های مختلف خاک…. 13

شکل (2-8) محدوده مناسب تراکم دینامیکی در ارتباط با حد روانی و شاخص خمیری14

شکل (2-9) هیستوگرام تراز انرژی در واحد سطح برای پرژه­های تراکم دینامیکی16

شکل (2-10) ارتباط بین وزنه و ارتفاع سقوط وزنه. 17

شکل (2-11) جرثقیل سه پایه طراحی شده توسط منارد. 17

شکل (2-12) عمق حفرات ایجاد شده در برابر سقوط وزنه. 18

شکل (2-13) نسبت عمق حفرات به ریشه دوم انرژی سقوط در برابر تعداد سقوط وزنه. 18

شکل (2-14) نشست ایجاد شده در برابر شدت انرژی اعمال شده. 19

شکل (2-15) نشست ایجاد شده به وسیله تراکم دینامیکی21

شکل (2-16) حداکثر سرعت ذره­ای خاک در اثر تراکم دینامیکی22

شکل (2-17) رابطه بین حداکثر سرعت ذره­ای و فاکتور بدون بعد انرژی23

شکل (2-18) ارتباط بین عمق مؤثر بهسازی و ریشه دوم انرژی سقوط.. 25

شکل (2-19) رابطه بین عمق مؤثر بهسازی و ریشه دوم انرژی سقوط.. 26

شکل (2-20) نفوذ وزنه در اثر ضربه. 27

شکل (2-21) تغییرات نیرو، شتاب و سرعت با زمان.. 28

شکل (2-22) تغییرات شتاب کند شونده وزنه در اثر برخورد به زمین با گذشت زمان… 28

شکل (2-23) رابطه بین ماکزیمم شتاب و ارتفاع سقوط کوبه. 30

شکل (2-24) ارتباط بین ارتفاع سقوط و پارامتر m/A در شتابهای کندشونده مختلف…. 30

شکل (2-25) ارتباط بین تداوم ضربه و جرم واحد سطح وزنه. 31

شکل (2-26) پروفیل آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد قبل و بعد از کوبش در پروژه نوشیرو 33

شکل (2-27) عمق حفره ایجاد شده در برابر تعداد دفعات سقوط در پروژه نوشیرو. 33

شکل (3-1) روند عمومی مراحل محاسباتی در برنامه FLAC.. 37

شکل (3-2) الگوریتم حل مدل.. 40

شکل (4-1) پروفیل زیر سطحی همراه با نتایج نفوذ مخروط در منطقه آزمایشی دوم. 47

شکل (4-2) شبکه کوبش و محل آزمایشهای نفوذ مخروط.. 48

شکل (4-3) هندسه و نحوه المان بندی مدل ساخته شده. 49

شکل (4-4) تاریخچه زمانی تنش استفاده شده برای معرفی وزنه. 50

شکل (4-5) جابجایی قائم ایجاد شده در اثر ضربه اول.. 51

شکل (4-6) جابجایی ایجاد شده در اثر ضربه دوم. 51

شکل (4-7) تغییر مکان در برابر زمان.. 52

شکل (4-8) مقایسه نتایج محاسبه شده برای عمق چاله و نتایج اندازه گیری شده. 53

شکل (4-9) نمودار جابجایی در برابر زمان تا عمق 10 متری53

شکل (4-10) تغییرات چگالی در برابر تعداد ضربات در عمق 8/7 متری54

شکل (4-11) توزیع تغییر مکان افقی در برابر عمق55

شکل (4-12) جابجایی افقی در برابر تعداد ضربات در عمق 8/7 متری 56

شکل (4-13) تغییر شکل افقی در عمق بعد از ضربه 47 ام. 56

شکل (4-14) تغییرات چگالی در فواصل افقی از محور تقارن.. 57

شکل (4-15) تغییرات عمق چاله ایجاد شده برای جرمهای مختلف کوبه. 58

شکل (4-16) تغییرات عمق چاله ایجاد شده برای ارتفاع­های سقوط مختلف…. 59

شکل (4-17) عمق چاله ایجاد شده برای سطح مقطع­های مختلف…. 59

شکل (4-18) تغییرات در شبکه تفاضل محدود پس از ضربه با سطوح تماس مختلف…. 60

شکل (4-19) تغییرات تنش قائم در محل ضربه در برابر زمان.. 61

شکل (4-20) تغییرات تنش قائم در فواصل افقی از محور تقارن.. 61

شکل (4-21) تغییرات تنش قائم در عمق پس از ضربات اول و دوم. 62

 

 فهرست جدول ها

جدول (2-1) مناسب بودن مصالح برای کاربرد تراکم دینامیکی با توجه اندازه ذرات13

جدول (2-2) انرژی سقوط و فشار حدی قبل و بعد از بهسازی20

جدول (2-3) حداکثر سرعت ذره­ای خاک با توجه به نوع آسیب رسانی23

جدول (2-4) مقدار n با توجه به درجه اشباع و نوع خاک…. 24

جدول (2-5) مقادیر n که توسط محققین مختلف ارائه شده. 24

جدول (3-1) مدلهای رفتاری مختلف به کار رفته در نرم افزار FLAC.. 39

جدول (4-1) شرایط ژئوتکنیکی منطقه آزمایشی دوم. 48

جدول (4-2) پارامترهای فیزیکی مصالح زیرسطحی منطقه آزمایشی دوم. 50

جدول (4-3) عمق چاله ایجاد شده برای ارتفاع سقوط و جرم کوبه متفاوت در یک انرژی ثابت… 59

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92