دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهره وری منابع انسانی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………….4
 • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..5
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………….6
 • سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….7
 • فرضيه‏هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7
 • محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………7
 • بهره وران تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………8
 • تعريف واژه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………..8
  • بهره وری …………………………………………………………………………………………………………8
  • پروژه ……………………………………………………………………………………………………………….8
  • مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
  • منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
  • مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
  • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ………………………………………………… 10
  • چرخه حیات پروژه  PLC…………………………………………………………………………………11
  • فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
  • ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
 • مراحل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13
 • ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
 • تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
  • تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
  • تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
  • تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
  • تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
 • انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
  • بهره وری جزئی ………………………………………………………………………………………………..22
  • بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
 • بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………..23
  • واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
  • روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
   • روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24

2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25

2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25

2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26

2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26

2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ………………………………………… 27

2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA……………………………………………………………… 28

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29

 • نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • روش تحقیق در بررسی کیفی …………………………………………………………………………………………35
 • روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
 • دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری

4-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39

4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40

4-2-2- استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
  • عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
  • عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
  • نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
 • اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
 • خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
 • دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
 • روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
 • پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48

4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48

4-9-2- روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48

4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49

4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50

4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ……………………………………………………………………………………….50

4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ……………………………………………………………………….51

4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51

4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52

 • نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
 • توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
 • توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
 • رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57

4-13-1- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61

4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62

 • تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62

4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62

4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73

 • مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی

5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………76
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..77
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….77

5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………..77

 • معرفی پارامترهای جدول N.HR …………………………………………………………………………77
 • مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل N.HR ………………………………………………………81
 • تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………84

فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی

6-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….87

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..87
 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………87
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..88
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….88

6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………..88

6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ………………………………………………………………………..88

 • معرفی پارامترهای مدل. P.S……………………………………………………………………………………90
 • روش محاسبه ماتریس P.S ………………………………………………………………………………….91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………93

فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….98

7-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..98

7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………99

7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری …………………101

 • عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………101
 • عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ………………………………………………………………………………103
 • عوامل مهم توسعه تیم پروژه ………………………………………………………………………………104
 • عوامل مهم مدیریت تیم پروژه …………………………………………………………………………….105

7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور …………………………………………………….108

7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ……………………………………………………………………..109

7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..109

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..112

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………113

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….115

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..116

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..123

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری  ………………………………………………………………………………………………………………………..20

(جدول 4-1): رابطه t با درصد احتمال صحت گفتار ………………………………………………………………………………………………………….40

(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز  ……………………………..44

(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری …………………………………………………………………………………..47

(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی …………………………………………………………………………………..52

(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ……………………………………………………….53

(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده …………………………………………………55

(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ………………………………………………………………………………55

(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………55

(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس میزان تجربه در هر گروه ………………………………………………………………………………….56

(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس میزان سن در هر گروه ……………………………………………………………………………………56

(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه …………………………………………………………………………56

(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..57

(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی ……………………………………………………………………………..57

(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………………..58

(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………61

(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………62

(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری …………………………………………..62

(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ……………………………………………………65

(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ……………………………………………………….68

(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران …………………………………………………..70

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………73

(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه 1 ……………………………………………………………………………………..77

(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی  P.N.HR …………………………………………………………………………………………78

(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ………………………………………………………………………..88

(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی)…………………88

(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) ……………………………89

(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ……………………………..89

(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) ……………………………90

(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………….92

(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………..92

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت …………………………………………………………………………………………..55

(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………………….56

(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..57

(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ………………………….82

(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ……………………………………….82

(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) ………………………………………….83

(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ………………………………………..83

(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ………………………………..84

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………….10

(شکل1-2):  نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………………………..11

(شکل1-3):  چرخه حیات پروژه های عمرانی ………………………………………………………………………………………………………………….13

(شکل3-1):  سلسله مراتبی از فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..37

(شکل4-1):  منابع اطلاعاتی جهت تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..42

(شکل 4-2): دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………46

(شکل 4-3): شکل فرمول مثلثی ………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(شکل 4-4): طیف لیکرت در حالت فازی ………………………………………………………………………………………………………………………..52

(شکل 6-1): ماتریس  HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………………….91

(شکل6-2) : وضعیت کیفیت بهره وری 3 شرکت بر روی ماتریس HR.P.S  ……………………………………………………………………..93

(شکل 6-3): وضعیت بهره وری تهاجمی …………………………………………………………………………………………………………………………94

(شکل 6-4): وضعیت بهره وری محافظه کارانه …………………………………………………………………………………………………………………95

(شکل 6-5): وضعیت بهره وری رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………95

(شکل 6-6): وضعیت بهره وری تدافعی …………………………………………………………………………………………………………………………..96

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92