دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی هندسه سیستم بادبند دروازه ای

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

١-٣ – انواع سیستم ساختمانهاي اسکلت فولادي

سیستم ساختمان هاي اسکلت فولادي چند طبقه که عموماً مورد استفاده قرار می گیرند غالباً در چهار گروه زیر طبقه بندي می شوند:

سیستم نوع ١: منظور از این سیستم، ساختمان هایی است که تمام یا قسمتی از بارهاي قائم توسط دیوار یا مصالح بنائی تحمل می گردد و نیز مقابله با نیروهاي جانبی زلزله بر عهدة دیوارها می باشد. بنا براین در این سیستم باید تدابیر خاصی براي کلاف بندي دیوارهاي آجري باربر به منظور مقا بله با نیروهاي جانبی باد یا زلزله اجرا گردد. این نوع سیستم به سیستم غیر یک پارچه معروف می باشد.

سیستم نوع ٢: سیستم قاب فضائی ساده که در آن تمام بارهاي قائم توسط قاب فضایی متشکل از تیر و ستون با اتصالات ساده حمل می شود و مقاومت در مقابل نیروهاي جانبی زلزله به وسیلۀ دیوارهاي برشی و یا بادبندي ها تأمین می گردد.

در ایران یک روش ساخت براي چنین قاب هاي فلزي مرسوم است که به آن قاب با اتصال سطحی یا خورجینی تیر به ستون می گویند که در این نوع قاب شاه تیرها را به صورت دوبل و به طور یکسره، مماس بر سطوح جانبی ستون، عبور می دهند.

سیستم نوع ٣: سیستم قاب فضائی خمشی که در آن تمام بارهاي قائم و همچنین نیروي جانبی باد یا زلزله تنها به وسیلۀ قابهاي خمشی (بدون دیوارهاي برشی یا بادبندي) تحمل می شود.

سیستم نوع ٤: سیستم مختلط قاب فضائی خمشی و دیوارهاي برشی یا بادبندي ها که در آن بارهاي قائم توسط قاب خمشی و نیروهاي جانبی زلزله، توأماً توسط قاب خمشی و دیوارهاي برشی و یاتوسط قاب خمشی و باد بندي ها تحمل می شود. با توجه به انواع سیستم هاي سازه اي که در فوق به آن ها اشاره شد، استفاده از بادبندي ها به عنوان سیستم مقاوم جانبی در قاب هاي فضائی ساده یا در سیستم هاي مختلط مشهود می باشد. به همین دلیل و به منظور اهمیت سیستم هاي مقاوم جانبی که در سازه هاي اسکلت فلزي، این سیستم ها را عمدتاً بادبندي ها تشکیل می دهند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای