دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آمار سدسازی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات   1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهیمت و ضرورت تحقیق… 5

1-4- متغییرهای تحقیق… 8

1-5- متغییرهای تحقیق… 8

1-5-1- هدف اصلي(کلی) تحقيق.. 8

1-5-2- اهداف فرعي(اختصاصی) 8

1-6- سوال­های تحقیق… 9

1-6-1- سوال اصلي تحقيق: 9

1-6-2- سوال­های فرعي(ویژه) 9

1-7- فرضيه­های تحقیق… 9

1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی) 10

1-8-1- تعاریف مفهومی.. 10

1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 11

1-9- محدودیت­های تحقیق… 11

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق   12

2-1- تئوری پدیده تراوش….. 13

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- جریان در محیط‌های متخلخل.. 13

2-1-3- تراوش حالت پایدار ایزوتروپیک ناهمگن… 17

2-1-4- تراوش حالت پایدار، غیر ایزوتروپیک و ناهمگن… 18

2-1-5- جریان یک بعدی… 19

2-1-6- قانون دارسي در خاک‌های غيراشباع.. 21

2-1-7- ضريب نفوذپذيري خاک‌های غيراشباع.. 23

2-1-8- شرایط مرزی در مسائل آنالیز تراوش…. 26

مرز نفوذپذیر. 27

2-1-8-1- ورودی‌ها و خروجی‌ها 27

2-1-8-2- سطح تراوش…. 28

2-1-8-3- خط تراوش…. 28

2-2- آمار سدسازی در کشورهای مختلف…. 28

2-2-1- خرابی سدها 31

2-2-2- آمار خرابی سدها 35

2-2-3- آمار دلایل مختلف خرابی سدها 41

2-2-4- علل افزایش تراوش…. 46

2-2-5- حجم مجاز و قابل قبول تراوش…. 48

2-2-6- عواقب سوء تراوش…. 51

2-3- مظالعات اخیر در زمینه تراوش….. 54

2-3-1- مطالعه اِرسایین(2006( 54

2-3-2- مطالعه می آ او و همکاران(2012) 56

2-3-3- مطالعه نورانی و همکاران(2012) 56

2-3-4- مطالعه پورکریمی و همکاران(2013) 57

2-3-5- مطالعه کمان­به­دست و دلواری(2013) 58

فصل 3: روش تحقیق   60

3-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی… 61

3-1-1- مقدمه. 61

3-1-2- مدل ریاضی شبکه‌های عصبی… 64

3-1-2-1- نرون.. 64

3-1-2-2- لایه‌های چند نرونی… 67

3-1-3- شبکه‌های چند لایه. 67

3-1-3-1- توابع محرک (تابع تبدیل) 69

3-1-4- آموزش شبکه و تنظیم پارامترها 72

3-2- سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیق پذیر (ANFIS) 73

3-2-1- تاریخچه منطق فازی… 74

3-2-2- انواع سامانه‌های فازی… 76

3-2-3- ساختار سامانه‌های فازی… 77

3-2-4- سامانه عصبی- فازی‌ 80

3-3- معرفی سد ستارخان و بررسی داده­های ابزار دقیق آن… 82

3-3-1- مقدمه. 82

3-3-2- موقعیت پروژه. 83

3-3-3- مشخصات کلی پروژه. 84

3-3-4- مصالح مورد استفاده در بدنه سد.. 85

3-3-4-1- مصالح مورد استفاده در هسته آب­بند.. 85

3-3-4-2- مصالح مورد استفاده در لایه­های فیلتر. 85

3-3-4-3- مصالح مورد استفاده در لایه­های زهکش….. 85

3-3-4-4- مصالح مورد استفاده در پوسته سنگریزه­ای… 86

3-3-4-5- مصالح مورد استفاده در لایه محافظ شیب­های سراب و پایاب سد.. 86

3-3-5- ویژگی­های زمین­شناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد ستارخان.. 87

3-3-5-1- زمین شناسی… 87

3-3-5-2- ژئوتکنیک ساختگاه سد.. 88

3-3-5-3- سنگ تکیه­گاه­ها و زیر آبرفت…. 89

3-3-5-4- آبرفت پی… 89

3-4- مطالعات ژئوتکنیک مرحله دوم.. 90

3-5- آببندی سد توسط پرده­های آب­بند بتن خمیری… 92

3-6- ابزاربندی… 93

3-6-1- پیزومترهای لوله­باز. 95

3-6-2- پیزومترهای تار (سیم) مرتعش….. 95

3-7- بررسی داده­های ابزاردقیق در بدنه سد ستارخان… 98

فصل 4:نتایج تحقیق   99

4-1- مقدمه.. 100

4-2- مجموعه داده‌ها 100

4-3- ساختار مدل شبکه عصبی پیشنهادی… 102

4-4- ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ پیشنهادی… 106

4-5- جمع­بندی و نتیجه­گیری… 118

فصل 5:بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها 119

5-1- مقدمه.. 120

5-2- نتایج… 120

5-3- پیشنهادها 121

فهرست اشکال

شکل (2-1) عبور جریان در خاک­های غیر اشباع.. 15

شکل (2-2) تغییرات ضریب نفوذپذیری در یک خاک غیر اشباع.. 18

شکل (2-3) تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفرهای منفی   21

شکل (2-4) بررسي آزمايشگاهي قانون دارسي براي جريان آب در خاک‌های غيراشباع.. 23

شکل (2-5) مراحل غيراشباع شدن خاك بر اثر خروج تدريجي آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزايش مكش ماتریک….. 24

شکل (2-6) اثر مكش ماتریک بر روي درجه اشباع.. 25

شکل (2-7) تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک….. 25

شکل (2-8) تغييرات ضريب نفوذپذيري بر حسب درصد رطوبت…. 26

شکل (2-9) مثال‌هایی از شرایط مرزی… 27

شکل (2-10) مقایسه سدهای خاکی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 29

شکل (2-11) مقایسه سدهای سنگریزهای ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30

شکل (2-12) مقایسه سدهای وزنی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30

شکل (2-13) آمار سدهای ساخته شده در ایران(ICOLD, 2008) 31

شکل (2-14) تعداد موارد تخریب یا آسیب سدها در کشوهای مختلف (ICOLD, 2008) 36

شکل (2-15) تعداد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD.. 37

شکل (2-16) درصد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD.. 37

شکل (2-17) توزیع تعداد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD  38

شکل (2-18) توزیع درصد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD  39

شکل (2-19) توزیع تعداد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD.. 40

شکل (2-20) توزیع درصد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD.. 40

شکل (2-21) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط میدل بروک…. 43

شکل (2-22) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر. 43

شکل (2-23) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط  تاکاسی… 44

شکل (2-24) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب… 44

شکل (2-25) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008) 45

شکل (2-26) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف…. 45

شکل (3-1) نواحی اصلی یک سلول عصبی بیولوژیک….. 63

شکل (3-2) شمای یک نرون حسی… 63

شکل (3-3) مدل نرون تک ورودی… 65

شکل (3-4) مدل نرون با n ورودی را به همراه تابع تبدیل آن.. 66

شکل (3-5) مدل شبکه‌ای با یک لایه‌ی پنهان با S نرون و R ورودی… 68

شکل (3-6) مدل شبکه‌ای با سه لایه‌ی پنهان به همراه R ورودی… 68

شکل (3-7) نمودار تابع محرک خطی… 69

شکل (3-8) نمودار تابع محرک آستانه‌ای دو مقداره حدی… 70

شکل (3-9) نمودار تابع محرک زیگموئید.. 71

شکل (3-10) نمودار تابع محرک تانژانت هیپربولیکی… 71

شکل (3-11) ساختار کلی یک سامانه استنتاج فازی… 78

شکل (3-12) تعدادی از نمودارهای توابع عضویت مجموعه­های فازی… 79

شکل (3-13) نمایی کلی از سد ستارخان.. 82

شکل (3-14) نقشه موقعیت سد ستارخان.. 83

شکل (3-15) نمایی از مرتفع­ترین مقطع سد ستارخان.. 84

شکل (3-16) نمای شماتیک مقطع 170+0.. 97

شکل (3-17) نمای شماتیک مقطع 320+0.. 97

شکل (4-1) پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک داده­های آموزش…. 113

شکل (4-2) پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک داده­های آزمون.. 114

شکل (4-3) نمودار احتمال تجمعی مقادیر α. 115

شکل (4-4) نمودار توزیع نرمال مقادیر α (a) آموزش  (b) آزمون.. 116

شکل (4-5) هیستوگرام مقادیر α   (a) آموزش   (b) آزمون.. 117

فهرست جداول

جدول (2-1) حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها 49

جدول (2-2) توابع فعالیت بکار رفته در مطالعه ارسایین… 55

جدول (4-1) پارامترهای آماری مربوط به داده‌های آموزش و آزمون.. 104

جدول (4-2) وزن های ارتباطی مدل ANN.. 105

جدول (4-3) ثابت‌های مدل ANN.. 105

جدول (4-4) تعریف پارامترهای آماری… 107

جدول (4-5) ارزیابی عملکرد مدل‌های پیشنهاد شده توسط پارامترهای آماری برای دسته­های مختلف داده‌های آموزش…. 107

جدول (4-6) ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادشده توسط پارامترهای آماری برای داده‌های آزمون  118

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92