دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آب پایه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3 سوالات عمده تحقیق.. 4

1-4 تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 5

1-4-1 عدد فرود. 5

1-4-2 آبشستگی.. 5

1-4-2-1 انواع آبشستگی.. 5

1-4-2-1-1 آبشستگی عمومی.. 6

1-4-2-1-2 آبشستگی تنگ شدگی.. 6

1-4-2-1-3 آبشستگی موضعی.. 7

1-4-2-1-4 آبشستگی کل.. 7

1-4-2-1-5 آبشستگي در آب زلال و آب حاوي رسوب… 8

1-4-3 آستانه لغزش ذرات… 9

1-5 معرفی عمومی فصل­های پایان نامه. 9

فصل دوم. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 سابقه تحقیق.. 12

2-2-1 سابقه تحقیق در ایران.. 12

2-2-2 سابقه تحقیق در سایر کشورها 12

2-2-2-1 حوضچه­های آرامش پرش هیدرولیکی (Hydraulic Jump Stilling Basin) 13

2-2-2-2 حوضچه آرامش در خروجی لوله­ها از طریق شیر. 14

2-2-2-3 حوضچه استاندارد USBR Type VI 15

2-2-2-4 حوضچه آرامش Contra Costa. 17

2-2-2-5 حوضچه آرامش Grade. 19

2-2-2-6 حوضچه­های آرامش گوئل و همکاران.. 21

فصل سوم. 27

3-1 مقدمه. 28

3-2 ابزار و امکانات مورد استفاده 28

3-3 کالیبره کردن فلوم. 29

3-3-1 کالیبره کردن شیب… 29

3-3-2 کالیبره کردن دبی.. 30

3-4 مطالعات اولیه. 32

3-5 معرفی فاکتور عملکرد. 34

3-6 ساخت مدل آزمایشگاهی.. 35

3-6-1  مدل سازی حوضچه تیپ شش انجمن آبادانی امریکا در خروجی لوله­ها 36

3-6-2 ساخت حوضچه آرامش با نتایج تحقیقات دکتر گوئل و همکاران.. 38

3-7 دانه بندی مصالح.. 45

3-8 عمق نرمال پایاب… 46

3-9 کنترل نوع آبشستگی در پایاب… 51

3-9-1 روش­های تنش برشی.. 51

3-9-2 روش­های سرعت بحرانی.. 51

3-10 مشخصات هیدرولیکی مدل.. 53

3-11 روند کلی انجام آزمایش­ها 54

فصل چهارم. 57

4-1 مقدمه. 58

4-2 تعیین مدت زمان انجام هر آزمایش…. 58

4-3 بررسی شکل کلی حفره آبشستگی.. 60

4-4 مقایسه حوضچه آرامش گوئل و همکاران با حوضچه تیپ شش انجمن آبادانی امریکا 61

4-5 بررسی اثر زاویه دیوار حوضچه آرامش گوئل روی عملکرد آن.. 64

4-6 بررسی اثر شیب معکوس کف حوضچه روی عملکرد آن.. 68

4-7 کاهش طول حوضچه. 73

4-8 بررسی پایداری عملکرد حوضچه نسبت به تراز آب پایاب… 75

فصل پنجم.. 79

5-1 نتیجه­گیری.. 80

5-2 پیشنهادات… 81

فهرست مراجع.. 83

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

Author: 92