دانلود پایان نامه ارشد:بررسی غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم بادبند دروازه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٢٤5٢– سیستم یک درجه آزادی معادل

در این روش با فرض واکنش سازه در یک مود منفرد می توان مدل چند درجه آزادی MDOF را به یک سیستم یک درجه آزاد SDOF معادل تبدیل کرد. سپس پاسخ این سیستم تحت زمین لرزه های متفاوت توسط آنالیز دینامیکی محاسبه می شود و تغییر مکان حداکثر مطلق سیستم SDOF به عنوان تغییر مکان هدف انتخاب می گردد.

٢٤5٣– روش آنالیز دینامیکی الاستیک

این روش بر اساس یکسان بودن تغییر مکان لرزه ای حداکثر بین سیستمهای الاستیک و غیر الاستیک استوار است. برای ساختمانهای معمول، حداکثر تغییر مکان هدف می تواند توسط آنالیز دینامیکی الاستیک سازه تعیین شود. این آنالیز می تواند بسته به نوع اطلاعات موجود بصورت تاریخچه زمانی یا طیفی صورت گیرد.

لازم به ذکر است، در دستورالعمل بهسازی روش دوم که بعنوان روش ضرائب نامگذاری شده است به عنوان روش پیشنهادی ارائه گردیده، در تفسیر دستورالعمل بهسازی روش اول (روش طیف ظرفیت) نیز پیشنهاد شده است. طیف ظرفیت در آیین نامه  ATC-40 به سه روش مجزای     A، B وC پیشنهاد شده است که نزدیک ترین روش به اصول کلی و در واقع شفاف ترین آنها روش A می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92