دانلود پایان نامه :ارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-1- مقدمه

مبحث جداگر پايه بسيار ساده مي باشد. سيستم جداگر پايه ، ساختمان يا سازه را با قرار دادن عنصر سازه اي که داراي سختي افقي بسيار کم مي باشد بين سازه و پي ، سازه را از روي زمين جدا کرده و آن را از حرکت افقي زمين لرزه جدا مي نمايد. اين کار سبب خواهد شد تا فرکانس اصلي نوسان سازه به مقداري به مراتب کمتر از فرکانس طبيعي نوسان ساختمان مشابه با پایه گيردار و فرکانس حاکم بر نوسان زمين برسد. اولين مد ديناميکي سازه اي ايزوله شده شامل تغيير مکان، فقط در سطح جداگر پايه مي باشد و سازه فوقاني صلب باقي خواهد ماند. مدهاي بالاتر که در آن تغيير شکل در سازه هاي فوقاني رخ مي دهد بر مد اول و در نتيجه ي آن بر حرکت زمين متعامد مي باشند. اين مدها در حرکت هيچ گونه مشارکتي ندارند لذا انرژي زياد زمين در اين فرکانس هاي بالا نخواهد توانست از زمين به سازه منتقل گردد. سيستم جداگر انرژي زلزله را به هيچ وجه جذب نمي نمايد بلکه بواسطه ي سيستم ديناميکي موجود تغيير مکان سازه در سطح جداگر را افزايش ميدهد و اين کار متأثّر از ميزان ميرائي نمي باشد اما وجود ميرائي به جهت متوقف کردن نوسانِ محتمل هم فرکانس با فرکانس جداگر مفيد ميباشد. تکنولوژي جداگر پايه هم اکنون يک تکنولوژي تکامل يافته است که در بسياري از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و تعداد زيادي از سيستم هاي قابل قبول جداگر پايه نيز وجود دارد. با اين وجود به نظر مي رسد که اين مبحث به طور جدي مورد توجه مخترعين قرار گرفته و تعداد زيادي از سيستم هاي جداگر پايه هر ساله طرح و ثبت ميشوند. تعدادي از اين سيستمهاي نوين جهت کاربردهاي عملي تکميل شده و برخي ديگر نيز اين راه را نمي پيمايند ولي هر ساله تعداد زيادي از اين سيستم ها مراحل تکامل را طي مي نمايند که در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92