حیطه‌های علم اخلاق در مطالعات مدیریت و سازمان

آگوست 12, 2018 Off By 92
پایان نامه  

اخلاق حرفه ای به مسایل اخلاقی که در حرفه های مختلف به وجود می آید، می پردازد و هم چنین به این مسئله که استفاده از این دانش هنگام ارائه خدمت به اجتماع، چگونه باید مدیریت شود. برخی دیگر از نویسندگان، اخلاق حرفه ای را به شیوه های متداول در میان اهل یک حرفه تعریف می کنند و می گویند؛ اخلاق حرفه ای کردار آدمی هنگام انجام کارهای حرفه ای است یا اخلاق حرفه ای رشته ای از دانش اخلاق است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می دهد(قراملکی، 1383). در فرهنگ علوم رفتاری، اخلاق حرفه ای، رشته ای از دانش اخلاق تعریف شده است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می دهد (شعاری نژاد،1375). اخلاق حرفه ای عبارت است از:«مجموعه ای از کنش ها و واکنش های اخلاقی پذیرفته شده که از سوی سازمان ها یا مجامع حرفه ای مقرر می شود تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم آورد. این اخلاق در برگیرنده ی مجموعه ای از احکام ارزشی، تکالیف، رفتار و سلوک و دستورهایی برای اجرای آن هامی باشد» (آزاد،1381). در تعریفی دیگر «اخلاق حرفه ای مربوط به رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفه ای است. این کار می تواند مشاوره، تحقیقات، تدریس یا نویسندگی باشد».ریبولد و همکاران(2008) در تحقیقی به اخلاق حرفه ای و ارزش آن پرداخته اند. آن ها معتقدند قوانین و استانداردهای اخلاقی، رفتار را با دلایل آشکار به سوی رفتار درست هدایت می کنند. بنابراین اخلاق حرفه ای، آیینی برای حفظ تشخص حرفه ای و رفتار در محل کار است (شالبافیان،1388).در نتیجه گیری از تعریف اخلاق حرفه ای می توان عنوان کرد که: اخلاق حرفه ای، مسئولیت ها و رویکردهای سازمان، مشاغل و افراد را در حوزه حرفه مورد نظر تبیین می کند و در جهت رفع مشکلات اخلاقی چه در سازمان و حرفه و چه در روابط بین فردی محیط کار نقش مؤثری دارد            (رضایی حاجی کندی،1389).

درمقایسه می توان گفت اخلاق کار تأکید خود را بر محیط کار قرار می دهد و اخلاق برآمده از این محیط را جست و جو می کند، بدون اینکه نظر مستقیمی به شغل و حرفه ای که در آن محیط مورد عمل است، داشته باشد؛ در حالی که، اخلاق حرفه ای صرفاً به پیشه و حرفه مربوط می گردد و نظر مستقیم و تأکید بر محیط پیاده سازی آن(محیط کاری) ندارد. به بیان دیگر، اخلاق کار به ظرف کار پرداخته و مسایل آن را بیان می کند، در حالی که اخلاق حرفه ای به مظروف و مسایل آن می پردازد. البته باید توجه داشت که طرح مساله ی اخلاق حرفه ای در زمانی صورت می گیرد که پیشه ها صورت تخصصی به خود گرفته اند و کاملاً از یکدیگر متمایز شده اند، لذا می توان اخلاق حرفه ای را نسخه پیشرفته و به روز شده اخلاق شغلی به شمار آورد؛ چنانچه مباحثی از قبیل کدهای اخلاقی و تدوین منشور اخلاقی سازمان و… مسایلی هستند که در اخلاق حرفه ای مطرح می شوند و موجودیت یافته اند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که برخی از متاخران سعی کرده اند، اخلاق حرفه ای را به گونه ای تعریف کنند که شامل اخلاق مدیریت گردد؛ اگرچه این تعریف طرفداران زیادی ندارد، ولی مباحث اخلاق حرفه­ای با مسایل اخلاق سازمان و مدیریت بسیار ممزوج گردیده اند. با بیان منطقی، اخلاق شغلی و اخلاق حرفه ای به منزله یک صنف از نوع علم اخلاق محسوب می شوند که گزاره های علم اخلاق را در مشاغل و حرفه های مختلف بازیابی می کنند، با این تفاوت که اخلاق حرفه ای نسخه ی روزآمد اخلاق شغلی است  (حسین زاده وعابدی جعفری،1386).

2-4-3- اخلاق سازمانی

اخلاق سازمانی، عبارتست از این مسئله که چگونه یک سازمان به محرک های درونی و بیرونی به صورت اخلاقی پاسخ می دهد؛ اخلاق سازمانی نه رفتار سازمانی است و نه تنها شامل اخلاق کسب و کار، بلکه بیانگر ارزش هایی است که یک سازمان برای کارمندان و یا دیگر موجودیت های آن بدون توجه به قوانین در نظر می گیرد. اخلاق سازمانی از مسایلی چون ویژگی های اخلاقی سازمان مطلوب، ارزیابی اخلاقی سازمان و معیارها و روش های ساختن عادات اخلاقی برای کارکنان، توسعه محیط اخلاقی در سازمان و حفظ آن سخن به میان می آورد(دانیل،2004). با این تعریف از اخلاق سازمانی در می یابیم که اخلاق سازمانی فراتر از اخلاق حرفه ای بوده و با نگاه سیستمی به سازمان به دنبال ساختن زیرسیستم های اخلاقی در بخش های مختلف سازمان و حفظ و نگهداری آن می باشد؛ در حالی که، اخلاق حرفه ای مواد این سیستم(کدهای اخلاقی) را فراهم می کند. از این رو، در توصیف ویژگی های یک سازمان اخلاقی گفته می شود که یک سازمان برای اخلاقی بودن باید حداقل چهار ویژگی زیر را داشته باشد:

  1. استانداردها و کدهای مکتوب اخلاقی؛
  2. آموزش اخلاقیات به مدیران اجرایی، مدیران عالی و کارکنان؛
  3. دسترسی به ناصحان در موقعیت های اخلاقی؛
  4. وجود سیستم های قابل اتکا برای گزارش دهی (کلارک،2003).

یعنی غیر از استانداردها و کدها، برنامه های آموزشی، ساز و کارهای حفظ و نگهداری، سیستم های گزارش دهی و کنترل را نیز لازم دارد. انتقال دانش اخلاق سازمانی به زیرسیستم های سازمان باعث توسعه ی این دانش در زیرسیستم های سازمانی گردیده است. اخلاق بازاریابی، اخلاق مدیریت منابع انسانی، اخلاق حسابداری و… نمونه های بارز این امر هستند. از سوی دیگر، با تقسیم بندی انواع سازمان ها به انتفاعی و غیرانتفاعی، دولتی و خصوصی و… دانش اخلاق سازمانی توسعه یافته است. اخلاق در مدیریت بخش عمومی، اخلاق برای سازمان های غیرانتفاعی و عناوینی از این قبیل، نشانگر این مطلب هستند.

2-4-4- اخلاق کسب و کار

اخلاق کسب و کار به دو معنا استعمال شده است. در معنای اول به عنوان قواعد اخلاقی کسب و کار شناخته می شود. در این برداشت مردمی اخلاق کسب و کار به سادگی برابر است با به کارگیری روزه مره آیین ها یا هنجارهای اخلاقی در کسب و کار؛ برداشت دیگر از اخلاق کسب و کار، خواستار گسترش اخلاق با ساختار سازمانی شرکت ها از طریق کدهای اخلاقی، ممیزان اخلاقی، کمیته اخلاقی و آموزش اخلاقی می باشد(نهاوندیان، 1385).

به بیان دقیق تر، کسب و کار یا کار پیشهگاهی معادل سازمان فرض می شود، لذا اخلاق کسب و کار نیز هم ارز و مترادف اخلاق سازمانی معنی می شود؛ در این اصطلاح، بخش های فرعی که در اخلاق سازمانی ذکر گردید، به عنوان زیرمجموعه های اخلاق کسب و کار در نظر گرفته می شوند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که سازمان در این تلقی فقط سازمانی را در بر می گیرد که در فضای بازار فروش و عرضه ی کالاها و خدمت به رقابت می پردازد؛ نه انواع دیگر سازمان ها را و گاهی نیز در معنی دوم که عام تر است، کسب و کار معادل تجارت در نظر گرفته می شود؛ لذا اخلاق کسب و کار معادل اخلاق تجارت می باشد و قواعد اخلاقی مبادلات تجاری را انجام می دهند، که در این معنا با اخلاق در علم اقتصاد هم خانواده گشته و مسایل مشابهی را بررسی می کند. به بیان منطقی، اخلاق کسب و کار در تعریف اول با اخلاق تجارت مساوی است که یک صنف از علم اخلاق می باشد و در تعریف دوم، دقیقاً مساوی اخلاق سازمانی است و هرچه درباره اخلاق سازمانی عنوان گردید، درباره آن هم صادق است(حسین زاده، 1386).

2-4-5- اخلاق مدیریت

اخلاق مدیریت حد واسطی بین اخلاق حرفه ای و اخلاق سازمانی است؛ بدین معنی که پاره ای از صاحب نظران این عرصه به واسطه شمول گزاره های مدیریت به همه سازمان ها بر نقش های محوری مدیریت  (مثل برنامه ریزی، سازمان دهی، کنترل، کارمندیابی و هماهنگی) پای فشرده و مسایل اخلاقی که در رابطه با ایفای این نقش ها پیش می آید، را در نظر گرفته اند و مدل های تصمیم گیری اخلاقی(با نظر به این مساله که تصمیم گیری جوهره مدیریت است) را بررسی کرده اند. در حالی که پاره ای دیگر از صاحب نظران بر صفات یک مدیر(بدون نظر به نقش های سازمانی و به عنوان یک حرفه) پرداخته اند و اخلاق مدیریت را از این منظر نگریسته اند(واثقی،1373). و پاره ای دیگر، اوصاف لازم برای یک مدیر را نسبت به مافوق خود، زیردستان، همکاران و ارباب رجوع مطرح می کنند و تقسیم بندی خود را فراتر از این حد توسعه نداده اند(معاونت آموزش،1372). وجه مشترک تقسیم بندی های فوق آن است که در تمام آنها گزاره های اخلاقی مطابق عوارض مدیریت شکل یافته اند و صنفی از علم اخلاق محسوب می شوند که به اخلاقیات لازم برای یک مدیر می پردازند.

3- Work ethics

[2]- Professional ethics

[3]- Organizational ethics

[4]- Organizational entities

[5]- Business ethics

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

[6]- Business

[7]- Management ethics