دسترسی متن کامل – حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از …

۴-۶ جمع بندی ۱۰۲
فصل پنجم:نتیجه گیری ۱۰۳
۵-۱ نتیجه گیری ۱۰۴
۵-۲ تحقیقات آتی ۱۰۴
منابع ومآخذ ۱۰۶
فهرست جداول
جدول ۱-۱- مقایسه ارزش بخش حمل‌ونقل در تولید ناخالص ملی کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۶ به قیمت های ثابت (میلیارد ریال) ۴
جدول ۲-۱ مروری بر ادبیات مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی ۵۱
جدول ۳-۱ مقایسه الگوریتم ژنتیک با فرآیند تکامل طبیعی (ژن و همکاران،۱۹۹۷) ۶۵
جدول ۴-۱-مقادیرپارامترهای الگوریتم ژنتیک ۹۷
جدول ۴-۲ جوابهای بدست آمده از روش های خوشه بندی K-Means و FCM و GA 98
جدول ۴-۳- جواب های بدست آمده در حالتهای با برگشت به انبار اولیه و بدون برگشت به انبار اولیه ۱۰۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۲- شبکه حمل‌ونقل چند هدفه و مثال های اساسی آن (ظهرهوند،۲۰۱۱) ۵
شکل ۲-۱- نمایی از مسأله فروشنده دوره گرد TSP(ظهره وند،۲۰۱۱) ۱۱
شکل ۲-۲- نمایی ساده از مسأله MTSP(ظهره وند،۲۰۱۱) ۱۱
شکل ۲-۳- مسأله VRP(ظهره وند،۲۰۱۱) ۱۲
۲-۵-۳- خصوصیات مسیرها ۱۵
شکل ۲-۴- مسأله PVRP( ظهره وند،۲۰۱۱) ۳۶
شکل ۲-۵-سرویس دهی در حالت TW سخت ۴۶
شکل ۲-۶- سرویس دهی در حالت TW نرم ۴۷
شکل۲-۷ ساختار کلی کار انجام شده ۵۳
شکل ۳-۱ تئوری داروین (ژن و همکاران،۱۹۹۷) ۶۳
شکل ۳-۲- فضای کدینگ و فضای جواب (ژن و همکاران،۱۹۹۷). ۷۰
شکل ۳-۳- قانونمند و موجه بودن(ژن،۱۹۹۷) ۷۰
شکل ۳-۴-ماتریس نمایش جواب ۸۸
شکل ۳-۵-شکل دیگر ازماتریس نمایش جواب ۸۸
شکل ۴-۱مسیربهینه به روشGA در p03 99
شکل ۴-۲ مسیربهینه به روشK-means در p03 99
شکل ۴-۳ مسیربهینه به روشFCMدر p03 100
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
توسعه روز‌افزون شهر نشینی، صنایع و بخصوص صنایع پشتیبانی، جابجایی انسان و کالا را به صورت مسأله‌ای در آورده است که پیچیدگی آن دائماً در حال افزایش می‌باشد. رشد شهری باعث افزایش تقاضا در صنعت حمل و نقل شده که به تبع آن شهرها و صنایع بزرگ را دست به گریبان مشکلات زیادی در زمینه‌های تراکم ترافیکی، آلودگی هوا، اتلاف وقت‌های طولانی در مسیر سفرهای روزانه افراد، افزایش مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه و غیره کرده است.
برای حل مشکلات ترافیکی و مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن در شهرهای بزرگ، صنایع تولیدی و بخش خدمات نیاز به یک سیستم مجهز و کارآمد حمل و نقل می‌باشد. در نتیجه تقاضای رو به افزایش برای راه‌حل‌هایی که اجرایی باشند و بتوانند تمامی منافع پیش‌بینی شده از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌ها را با در نظر گرفتن حداکثر سرویس و استفاده بهینه از سرمایه و تجهیزات را حاصل نمایند وجود دارد. حمل و نقل داخل سازمانی، مسیر حرکت اتوبوس‌ها، سرویس‌های مدارس، سیستم‌های توزیع و نگهداری پخش پول و سرویس‌های بانکی و جمع‌آوری ضایعات صنعتی و غیره از جمله مسایلی هستند که می‌توان به آنها اشاره کرد.
برنامه ریزی حمل و نقل، امروزه یکی از زمینه‌های اساسی و مطرح در شاخه‌های مختلف علوم همانند تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع و مهندسی عمران می‌باشد. هدف عمده این رشته، کمینه‌سازی هزینه حمل و نقل کالا و مواد بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده می‌باشد، به طوری که تقاضای هر مصرف‌کننده باید توسط تولیدکنندگان ارضاء گردد. در این حالت با توجه به نوع مسأله مورد نظر عواملی همانند طول مسیر، کیفیت مسیر از لحاظ ساختاری و محیطی، ترافیک مسیر، گنجایش وسایل نقلیه و غیره مد نظر قرار می‌گیرند. چنانچه علاوه بر دو سطح تولید کننده و مصرف کننده، سطوح میانی نیز وجود داشته باشند، به آن شبکه حمل و نقل گفته می‌شود. به عنوان نمونه مسیریابی اتوبوس‌های داخل شهری حالت خاصی از شبکه حمل و نقل می‌باشد.
۱-۲- ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
حمل و نقل یکی از بخش‌های عمده و مهم، از اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود و همچنین یکی از مهمترین بخش‌های تشکیل دهنده هزینه تمام شده محصولات نهایی است. توسعه روز افزون شهر‌نشینی، صنایع و بخصوص صنایع پشتیبانی، جابجایی انسان و کالا را بصورت مسأله‌ای در آورده‌است که پیچیدگی آن دائماً در حال افزایش است. رشد شهری باعث افزایش فزاینده تقاضا در صنعت حمل‌ونقل شده که به تبع آن شهرها و صنایع بزرگ را دست به گریبان مشکلات زیادی در زمینه‌های تراکم ترافیکی، آلودگی هوا، اتلاف وقت طولانی در مسیر سفرهای روزانه افراد، افزایش مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه و غیره کرده است. برای حل مشکلات ترافیکی و مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن در شهرهای بزرگ، صنایع تولیدی و بخش خدمات نیاز به یک سیستم مجهز و کارآمد حمل‌ونقل دارند. در نتیجه تقاضای رو به افزایش برای راه‌حل‌هایی که اجرایی بوده و بتواند تمامی منافع پیش‌بینی‌شده از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌ها را با در نظر گرفتن حداکثر سرویس و استفاده بهینه از سرمایه و تجهیزات حاصل نماید، وجود دارد. نظافت خیابان‌ها، حمل‌ونقل داخل سازمانی، مسیرحرکت اتوبوس ها، سرویس مدارس، سیستم‌های توزیع و نگهداری پخش پول و سرویسهای بانکی و جمع آوری ضایعات صنعتی و غیره ازجمله مسایلی است که می توان به آن اشاره کرد.
در دهه‌های اخیر نتایج سودمندی در پروژه‌های بهینه‌سازی، بر مبنای روش‌های تحقیق در عملیات و برنامه‌ریزی ریاضی، در مدیریت موثر تدارک کالا و خدمت‌رسانی سیستم‌های توزیع دیده شده است. تعداد زیادی از کاربردهای واقعی جهانی، هم در آمریکای

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

شمالی و هم در اروپا، بطور وسیع نشان داده که استفاده از روال‌های کامپیوتری برای برنامه‌ریزی فرآیند توزیع، صرفه‌جویی قابل توجهی را (معمولاً بین ۵% تا ۲۵%) در هزینه‌های عمومی حمل‌ونقل موجب می‌شود. در واقع، فرآیند حمل‌ونقل شامل همه مراحل سیستم‌های تولید و توزیع است. موفقیت بهره‌برداری از تکنیک‌های تحقیق در عملیات مدیون پیشرفت سیستم‌های کامپیوتری هم از نظر سخت‌افزار و هم از نظر نرم‌افزار و افزایش یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی فرآیندهای تولید و تجاری است. فاکتور دیگر موفقیت که دارای اهمیت فوق العاده‌ای است، پیشرفت ابزارهای مدل‌سازی در سال‌های اخیر است. در واقع، مدل‌های پیشنهاد شده همه مشخصه‌های مسایل توزیع در کاربردهای واقعی، و الگوریتم‌های متناظر و اجراهای کامپیوتری را به حساب آورده و جواب‌های خوبی را برای نمونه‌های واقعی‌ جهانی در مدت زمان معقول پیدا می کند. (تاث وهمکاران،۲۰۰۲).
۱-۳- حمل‌ونقل در ایران
بخش حمل‌ونقل نیز به عنوان یکی از زیر بخش‌های مهم اقتصادی کشور که تولید آن به قیمت‌های ثابت دارای نرخ رشد بالاتری نسبت به نرخ رشد اقتصاد ملی بوده است، نیاز به توجه بیشتری در نظام مدیریتی کشور دارد. بررسی داده‌های آماری حساب های ملی در بازه ی بین دو مقطع زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ نشان می دهد که در این دوره زمانی سهم فعالیت‌های حمل و نقل از تولید ناخالص ملی افزایش یافته است. افزایش سهم نسبی بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات از این عملکرد در سطح ملی ۸/۲ درصد بوده است. جدول (۱-۱)، مقایسه ارزش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی در کشور در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ را نشان می‌دهد. (شریعت،۲۰۰۴).
بدین ترتیب، در روند تحولات اقتصادی، بخش حمل‌و‌نقل در سال‌های پس از انقلاب، بخصوص حمل‌و‌نقل زمینی، برجستگی بیشتری یافته و تکیه‌گاه اصلی جابجایی بار و مسافر بوده است، لذا با توجه به حجم بالای ارزش افزوده این بخش، اهمیت بیش از پیش بررسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل در ایران به منظور تقلیل بخشی از هزینه‌های مربوطه احساس شده و برخورد علمی و منطقی با این مبحث مهم، امری ضروری است.

مدیر سایت

Next Post

تخم نطفه دار بوقلمون

ج اکتبر 16 , 2020
امروزه در اغلب کشورها، بوقلمون را بصورت تجارتی و به تعداد زیادی نگه داری می کنند و تعداد معدودی از شرکتهای اصلاح نژادی، سویه های تجارتی مخصوص به خود را ارائه می دهند که از ضریب تبدیل و قدرت رشد بسیار بهتری نسبت به دیگر نژادها برخوردارند. در طریقه پرورش […]