تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل:دانلود پایان نامه

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

تکه هایی از متن :

2-2) طول و فاصله آبشکن­ها

مطابق شكل 2-1 طول كل آبشكن (Lt) شامل طول اتصال ريشه آبشكن به ديواره رودخانه (LK) و طول ظاهري آن در پلان رودخانه (طول بدنه و دماغه L) است. طول آبشكن ها بستگي به اهداف ساماندهي، عرض و راستاي رودخانه در شرايط موجود، عرض پايدار و مورد نظر بازه رودخانه، عمق مورد نظر، ظرفيت انتقال سيلاب مورد نظر، حد آبشستگي مجاز در بازه و در دماغه آبشكن، مصالح موجود و اقتصاد طرح دارد. در طراحي طول و فاصله آبشكن ها، از واژه طول موثر آبشكن استفاده مي گردد. منظور از طول موثر، بخشي از طول آبشكن است كه در كاهش عرض مجراي اصلي بازه رودخانه تاثير داشته باشد. ازاين رو طول موثر آبشکن (b) عبارت از تصوير طول ظاهري بدنه آبشكن بر روي امتداد عمود بر راستاي عمومي جريان بوده و شامل قسمت هاي طولي زير نمي باشد.

– بخشي از طول كه به عنوان ريشه آبشكن در ديواره قفل گرديده است.

– قسمتي از طول كه جبران نامنظمي هاي موضعي ديواره ها را نموده است.

– طول جزيي مربوط به تمايل امتداد آبشكن نسبت به امتداد عمود بر راستاي عمومي جريان در بازه اصلاح شده است.

شاخص بلنداي آبشكن با نسبت طول موثر آبشكن (b) به عمق متوسط جريان بالادست (h) بيان مي گردد. در صورتیکه (b/h<1) باشد، آبشکن کوتاه است. اگر (b/h>2.5) باشد، آبشكن بلند تشخيص داده مي شود. در حد فاصل اين دو، آبشكن با طول متوسط ارزيابي مي گردد.

طول كم آبشكن ها نيازمند فاصله كمتر بين آبشكن ها است. آبشكن هاي كوتاه تر نياز به فاصله كمتر بين آبشكن ها دارند و نه تنها در پديده رسوب گذاري در كناره هاي رودخانه موثر نبوده، بلكه در مقايسه با روش هاي حفاظت مستقيم و پيوسته ديواره هاي رودخانه، اقتصادي تر نيز نمي باشند. آبشكن هاي بلند نيز ممكن است علاوه بر آبشستگي زياد، حمله جريان را متوجه ديواره هاي ساحل مقابل نمايد. همچنين، آبشكن هاي بلندتر منجر به انتخاب فاصله بيشتر بين آبشكن ها شده، كه ممكن است سبب بازگشت حمله جريان به كناره ها شده و با فرسايش ديواره ها و يا تخريب آبشكن پايين دست، روند ناخواسته مارپيچي شدن را در حدفاصل آبشكن ها توسعه بخشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل