تعیین رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری

با مرور مطالب ارائه شده در این پایان نامه و بررسی تحلیل های صورت گرفته برای پل های مورب، نتایج زیر را می توان خاطر نشان کرد :

  • در پل های مورب با افزایش زاویه تورب (کجی)، پاسخ های لرزه ای این گونه پل ها عموما رو به افزایش می باشد.
  • در پل های مورب بدون جداساز در زوایای تورب کمتر از 30 درجه نیز شاهد افزایش برخی پاسخ های لرزه ای مانند برش پایه، بیشترین پیچش پای ستون، بیشترین برش کوله و …    بوده ایم که با استفاده از جداساز لرزه ای در پل های با زوایای تورب کمتر از 30 درجه، این افزایش را تقریبا می توان ناچیز فرض کرد.
  • برش پایه جهت طولی در پل های مورب جداسازی شده (نسبت به حالت جداسازی شده)، بدلیل سختی کم (ارتفاع زیاد ستون) نسبت به برش پایه جهت جانبی، کاهش کمتری داشته است. در حالی که برش پایه جهت جانبی کاهش چشمگیری داشته است. البته شدت این کاهش برش پایه بسته به نوع زلزله متفاوت می باشد.
  • اختلاف پاسخ های لرزه ای مانند برش پایه، پیچش پای ستون و … در دو حالت تحریک دو مؤلفه ای و سه مؤلفه ای در پل های مورب بدون جداساز بیشتر از پل های مورب دارای جداساز می باشد، به عبارت دیگر سیستم جداسازی توانسته است از اثرات نامطلوب مؤلفه قائم در افزایش برخی از پاسخ های لرزه ای، بکاهد.
  • بررسی نتایج نشان می دهد ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت کلی با افزایش زاویه تورب پل، رو به کاهش می باشد. این ضریب در تحریک دو جهته پل ها نسبت به تحریک یک جهته، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

 

  • با تاثیرگذاری مؤلفه قائم (تحریک سه جهته) ضریب حفاظت پایه پل های مورب نسبت به تحریک دو جهته (دو مؤلفه ای) کاهش داشته است ولی به اندازه اختلاف ضریب حفاظت تحریک یک و دو جهته نمی باشد.
  • با افزایش ارتفاع ستون ها (کاهش سختی ستون) ضریب حفاظت پایه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است که یکی از دلایل آن می تواند افزایش تاثیرگذاری جداساز در پل های سخت تر باشد. به عبارت دیگر با افزایش ارتفاع پایه پل، تاثیر جداساز در کاهش جایجایی های جانبی راس ستون کمتر می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92