تعیین رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

   ارايه نتايج تحليل

در اين طرح از آناليز استاتيكي غيرخطي به همراه جزئيات آيين نامه 356Fema براي مشخصات مفاصل  پلاستيك استفاده شده‌است. يك قاب 3 طبقه به ارتفاع طبقات 3 متر و دهانه 4 متر و بار ثقلي 3تن بر متر بر روي دهانه تيرها به همراه سيستم باربر جانبي مهاربند BRB مفاصل پلاستيك اعضاي ستون و مهاربندهاي ساختمان مذكور در دو انتهاي اعضا مدل شده‌است.

در طرحي اعضاي اين قاب از آيين نامه 2800 به همراه ضريب رفتار ٧=R كه توسط محققين توصيه شده استفاده گرديده‌است. در طراحي سعي شده‌است، ابعاد و ضخامت مقاطعBRB در ارتفاع تغيير كند تا در ارتفاع جذب انرژي يكنواخت‌تري داشته باشيم.

مشخصات مفاصل پلاستيك مهاربندهايBRB در قسمت فشاري همانند قسمت كششي مهاربند مي‌باشد.

نتایج به دست آمده از تحقیق انجام شده به شرح زیر می‌باشد:

مهاربندهاي BRB در مقايسه به قاب‌هاي خمشي و سيستم‌هاي استهلاك انرژي از درصد ميرايي بالايي برخوردارند. و آنها را مي‌توان به عنوان نوعي ميراگر هيسترزيس تلقي كرد. ضمن اينكه علاوه بر درصد ميرايي بالاي اين سيستم‌ها حدود 22 الي 24 درصد در كنترل جابه‌جایی نسبی ( (Driftنيز نقش بسيار قابل توجهي داشته و نقايص بسياري از ميراگرها و قابهاي خمشي را پوشش مي‌دهد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92