تعیین رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2-5-7  بررسی رفتار ونیروهای وارد براتصال خورجینی

با وجود شکل ساده ،توزیع تنش در این اتصالات پیچیده است. نکته حائز اهمیت این است که مقاومت وسختی با شکل جوش به نحو موثری تغییرمی کند، بعنوان مثال اگرنبشی نشیمن فقط به ستون جوش شود بنابراین نبشی مقاومت کمی خواهد داشت و بال نبشی همانند صفحه ای طره ای عمل می کند ودر این حالت اتصال مقاومت جانبی کمی برای تغییر مکان سازه در برابر بارجانبی خواهد داشت. به عکس اگرجوش قابل قبولی برای اتصال نبشی نشیمن به پروفیل تیر ایجاد شود تغییر شکل محوری نبشی نشیمن مقید می شود و باعث افزایش مقاومت خمشی نبشی می شود.اگر چه چنین جوشی پیچش موجود دراتصال راکاهش می دهد ولی بطورکلی به نظر نمی رسد که در برابر تغییرمکان جانبی خیلی مقاوم باشد و این مقاومت را باید توسط بادبند یا المانهای برشی افزایش داد. جنبه دیگر مسئله که باید فهمیده شود رفتار غیرالاستیک اتصال است که عامل مهمی برای مقاومت در برابر زلزله می باشد.این مطلب در بررسی طیف زلزله منجیل نیز دیده شد که در آن نیروهای زلزله از حالت الاستیک بیشتر بوده وبه علت ضعف اتصالات مفصل پلاستیک در آنها ایجاد شد .کمبود مقاومت وشکل پذیری در این اتصالات تحت بارهای رفت وبرگشتی باعث خرابی گسترده در چنین سازه ای می شود. با بررسی نیروهای وارد براتصال خورجینی دیده می شودکه لنگرM ونیروی برشی تیر باعث ایجاد تنش درجوش شده واین تنش که عدد نسبتا” بالایی نیز هست باعث ایجاد مشکل دراتصال می شود زیرا لنگر وبرش هنگام انتقال از تیر به ستون در صفحه اتصال ایجاد لنگر پیچشی ونیروی برشی می کند، در ضمن علاوه بر این یک لنگرخمشی حول محور افقی که از محور اتصال می گذرد ایجاد می کندکه خود باعث افزایش تنشها می شود .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92