تشخيص آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني با استفاده از تبديل هيلبرت:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

تکه هایی از متن :

 

3-2 تحقیقات صورت گرفته

اولین بار  در سال 1988، روش عمومی برای پردازش سیگنال­ها توسط نوردن هوانگ موسوم به تبدیل هیلبرت هوانگ در زمینه ریاضیات کاربردی پیشنهاد گردید [Huang1998]. به دنبال آن، به منظور کاربرد در حیطه­های مختلف پردازش و تحلیل خصوصیات نامانا و غیرخطی در سیگنال­ها، این روش به عنوان روشی توانمند توسعه داده شد [2]. به کمک این ابزار قدرتمند ماهیت بسیاری از فرایندها، از جمله عوامل فیزیکی مرتبط، بهتر درک می­شوند و همچنین در مقایسه با روش­های رایج توزیع دقیقتری از انرژی (دامنه آنی) یک فرآیند فیزیکی نسبت به زمان و فرکانس بدست می­آید[2].

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﻠﺒﺮت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻲﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي دوﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. رائو و همكاران (1982) طی یک مقاله به بازخوانی تبدیل هیلبرت جهت پایش و سلامتی سازه­ها از جمله ساختمان­های بتنی به صورت اجمالی پرداختند[9[.

اوﻟﻴﻦﺑﺎر، ﺳﺎﻧﺪرﺟﺎن و ﻫﻤﻜﺎران (1990) از روش ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﻴﻠﺒﺮت ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ دادهﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻴﺐدار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮدزا و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﻠﺒﺮت، اوﻟﻴﻦﺑﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲﻛﺮه، اﺳﺘﻮاﻧﻪﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﻲﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﻴﻠﺒﺮت ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻧﻮﻓﻪاي 5(درﺻﺪﻧﻮﻓﻪﺗﺼﺎدﻓﻲ) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﻴﻦ 8 ﺗﺎ 10 درﺻﺪ ﺧﻄﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻧﻮﻓﻪاي ﺧﻄﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 3 درﺻﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد[13].

كوييك و همكاران يك رويكرد مبتني بر تبديل هيلبرت را جهت تشخيص ناهنجاريها در تيرها به تصويب رساندند،تمام اين روشها استفاده از يك نيروي تك نقطه اي جهت توليد داده هاي ارتعاش ميباشند هم نتايج نظري و هم عددي نشان ميدهد اين روش جهت نظارت بر ايمني سازه و تير تحت بار بسيار قوي ميباشد و قادر به شناسايي مكانهاي آسيب ديده با دقت خوب ميباشدو نسبت به شناسايي عمق آسيب حساس نيست اما جهت موقعيت آسيب و سروصداي محيط در حالي كه با سرعت از بار متحرك از نتايج اصلي اين مقاله است و به طور دقيق تر اين مقاله نشان ميدهد پاسخ مجموع امواج فركانس بالا و پايين است زماني كه سرعت بار در حال حركت كوچكتر از سرعت بحراني است. روش شناسايي متكي بر تعيين ماكزيمم پيك در اولين منحني فركانس زمان است.

عملكرد اين روش جهت مكانهاي با آسيبهاي مختلف،عمق آسيب و سرعت ارزيابي بار در حال حركت ميباشد اين روش قادر به شناسايي بخش نسبتا آسيب ديده با عمق ترك 25% ارتفاع آن بخش ميباشد و به سروصداي محيط بسيار حساس نيست و اين روش نشان ميدهد جهت سرعت دور از سرعت بحراني عملكرد خوبي دارد و كلا جهت محدوده سرعت كاربرد دارد[14[.

اسماعيل و همكارانش يك روش براي تعيين محل و شدت آسيبهاي لانه زنبوري در تير بتن مسلح پيشنهاد دادند كه با استفاده از حالت رگرسيون فركانس متمركز بر حداقل داده ها مي باشد.

در اين مقاله حالت انحناء در شرايطي كه تير سالم و آسيب ديده و سپس اشكال حالت جابجايي به صورت عددي براورد شده است.كه بر اين اساس لحظه اعمال شده در تير در هر دو حالت به كاهش سختي همراه با آسيب در انحناء تير منجر ميشود بنابراين وجود و ميزان خسارت را ميتوان با اندازه گيري ميزان تغيير در حالت انحناي شكل تخمين زد كه انحناء اغلب با استفاده از تقريب تفاضل مركزي محاسبه ميشود[15[.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

Author: 92