علمی : تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ۴

جدول ۳-۹-توزیع فراوانی محصول سبز ۱۰۳
جدول۳-۱۰- توزیع فراوانی ترویج سبز ۱۰۴
جدول۳-۱۱- توزیع فراوانی توزیع سبز ۱۰۵
جدول شماره۴-۱- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی) ۱۰۵
جدول شماره ۴-۲- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۱ ۱۰۷
جدول شماره۴-۳- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع مالی شرکت ۱۰۹
جدول شماره ۴-۴- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۲ ۱۱۰
جدول شماره۴-۵- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع تجربی شرکت ۱۱۱
جدول شماره ۴-۶- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۳ ۱۱۳
جدول شماره۴-۷- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال قابلیت ارتباط سازی شرکت ۱۱۶
جدول شماره ۴-۸- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۴ ۱۱۸
جدول شماره۴-۹- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال مزیت رقابتی مبتنی بر بازاریابی سبز ۱۱۹
جدول شماره ۴-۱۰- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۵ ۱۲۰
جدول شماره۴-۱۱- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال پویایی بازار و اثر تعدیل مثبت ۱۲۱
جدول شماره ۴-۱۲- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۶ ۱۲۲
جدول شماره۴-۱۳- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، محصول سبز ۱۲۳
جدول شماره ۴-۱۴۸- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۷ ۱۲۴
جدول شماره۴-۱۵- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، قیمت سبز ۱۲۵
جدول شماره ۴-۱۶- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۸ ۱۲۶
جدول شماره۴-۱۷- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، ترویج سبز ۱۲۷
جدول شماره ۴-۱۸- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۹ ۱۲۸
جدول شماره۴-۱۹- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع، توزیع سبز ۱۲۹
جدول شماره ۴-۲۰- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۱۰ ۱۳۰
فهرست نمودارها:
نمودار۴-۲- تحلیل فرضیه دوم ۱۰۸
نمودار ۴-۳- نتایج آزمون فرضیه ۳ ۱۱۵
نمودار ۴-۴- نتیجه آزمون فرضیه ۴ ۱۱۷
نموار ۴-۵- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۶ ۱۲۲
فهرست اشکال:
شکل ۲-۲: ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت، ۱۹۸۷) ۵۰
شکل ۲-۵: نیروهای ۵ گانه پورتر(شفیعی و جلیلی، ۱۳۸۹) ۷۳
شکل ۲-۹- سه استراتژی بازاریابی صالح نیا(۱۳۹۰) ۷۷
شکل ۲-۱۱- پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان سون تانس مای و ووتی چات(۲۰۰۱) ۷۹
شکل ۲-۱۲- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل ۸۱
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه:
امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می‌شود. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولات اطلاق می‌شود که به محیط آسیب نمی رسانند. سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کنند: یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند. انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۱۹۷۶ بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع ولی باید بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان کرد. روند بلندمدت گذشته، سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده است؛ ولی به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده اند حفاظت از محیط زیست مسئله ای اخلاقی پنداشته میشود و آسیب به آن، عواقب بسیار نامطلوبی برای انسانها دارد. البته تا زمانی که مصرف وجود دارد، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، ولی میتوان آن را در حد قابل قبول و مجازی نگه داشت. در طول دهه‌های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان افزایش قابل ملاحظه‌ای در جهان یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده می‌شوند. دلیل این افزایش آگاهی ر ا عواملی چون افزایش فعالیت گروههای سبز، قانونگذاری در ابعاد ملّی و بین المللی و تأثیر فاجعه‌های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته‌اند. (اسداللهی ،۱۳۸۴)بازاریابان محیط زیست را در بسیاری از فعالیتهای بازاریابی مد نظر قرار داده اند. در این بین به طراحی محصول، بسته بندی آن و قیمت گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست می‌توان اشاره کرد.. به طورکلی در تحقیقات پیشین در کشور ایران به مقوله تولید محصولات سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداخته شده است، لذا لزوم بررسی این مطالعه با توجه به خلا تحقیقاتی موجود در کشور ایران، دیده می شود و معرفی مدلی توسعه یافته با رویکرد تولیدی و خدماتی سبز با توجه به مدلهای تحقیقاتی گذشته میتواند کارایی بسیاری در توسعه محصولات سبز داشته باشد.(علیپور،۱۳۹۰) در این فصل ابتدا به ضرورت و همیت موضوع پرداخته می ضود و سپس با طرح فرضیات و اهداف تحقیق روش انجام کار و تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد.
۱-۱-بیان مساله:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ۱۴

س اکتبر 13 , 2020
الف) فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش‌دیده، بهر‌ه‌وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مدیریتی و […]