فایل – تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ۲

و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.
چکیده:
در عصر حاضر محیط زیست به مساله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز است. در یک چنین محیطی استراتژی های بازاریابی سبز رقابتی است که به سازمان مزیت رقابتی می بخشد. استراتژی بازاریابی سبز سوالی است که در این نوشته از دو دیدگاه بازاریابی منطبق با مسایل زیست محیطی و رقابت تحلیل شده است. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که استراتژی بازاریابی سبز یک استراتژی رقابتی است که جنبه بازریابی دارد و هدف آن خلق و کسب مزیت رقابتی در طول زنجیره سبز در زمینه صنعت است. هدف اصلی پژوهش تجزیه و تحلیل نقش آمیخته بازاریابی سبز در مزیت رقابتی شرکت ها شهرک صنعتی رجه بابل می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه پژوهش از نرم افزار spss ۱۸ استفاده شده است و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان اعتبار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به براورد های پژوهش به این نتیجه میگیریم که شهرک صنعتی رجه در پی ارائه محصولاتی سازگار با محیط زیست می باشد و از آنجایی که مکانی که شرکت در آن احداث شده است دچار بیشترین اسیب پذیری در این زمینه است پس لازم به توجه به این امر است که شهرک صنعتی رجه اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
کلید واژه: بازاریابی اینترنتی ، محصول سبز ، قیمت سبز ، توزیع سبز ، ترویج سبز
فهرست مطالب
فصل اول.کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۱-بیان مساله: ۲
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳-اهداف تحقیق: ۵
۱-۴-سوالات تحقیق: ۷
۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۷
۱-۶- جامعه آماری: ۸
۱-۷-تعریف واژگان کلیدی: ۸
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۰
مقدمه ۱۱
۲-۱- بازاریابی: ۱۱
۲-۲-مسئولیت اجتماعی ۱۵
۲-۳-خدمات ۱۷
۲-۴-کیفیت خدمات ۱۸
۲-۵-ویژگی‌های خدمات ۱۹
۲-۱۵-مؤلفه‌های مؤثر در بازاریابی سبز خدمات شرکت ها ۴۳
۲-۱۶-رضایتمندی مشتری ۴۶
۲-۱۷-بعد مبادله‌ای و بعد کلی ۴۸
۲-۱۸-عملکرد بازاریابی ۴۸
۲-۱۹-رقابت‌پذیری ۵۱
۲-۲۰-تعریف مزیت رقابتی ۵۲
۲-۲۱-بهره‌وری و رقابت‌پذیری ۵۴
۲-۲۲- تغییر در فناوری و رقابت‌پذیری ۵۵
۲-۲۳-انواع مزیت رقابتی ۵۶
۲-۲۴-مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا) ۵۶
۲-۲۵-مزیت متجانس در مقابل نامتجانس ۵۸
۲-۲۶-مزیت مشهود در مقابل نامشهود ۶۰
۲-۲۷-مزیت ساده در مقابل مرکب ۶۱
۲-۲۸-مزیت موقتی در مقابل پایدار ۶۲
۲-۲۹-قلمرو علی مزیت رقابتی ۶۴
ب) مزیت‌های رقابتی قلمرو مجازی ۶۶
ج) مزیت‌های رقابتی قلمرو محیطی ۶۷
۲-۳۰ – مدل الماس پورتر ۶۹
۲-۳۱-نیروهای رقابتی پورتر ۷۱

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

علمی : تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ۴

س اکتبر 13 , 2020
جدول ۳-۹-توزیع فراوانی محصول سبز ۱۰۳جدول۳-۱۰- توزیع فراوانی ترویج سبز ۱۰۴جدول۳-۱۱- توزیع فراوانی توزیع سبز ۱۰۵جدول شماره۴-۱- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع فیزیکی زیاد (امکانات زیر ساختی) ۱۰۵جدول شماره ۴-۲- آزمون X2 برای آزمون فرضیه ۱ ۱۰۷جدول شماره۴-۳- : آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق با توزیع […]