تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ۱۷

در این صورت فرض صفر که بر عدم وجود رابطه تأکید می کرد رد می شود. اما اگر سطح معنی داری[۹۳] محاسبه شده کوچکتر از ۰۱/. باشد در این صورت می توان ادعا کرد که به احتمال ۹۹ درصد بین دو متغییر رابطه وجود دارد. (کلانتری، ۱۳۸۵: ۲۴۶):
۳-۴- شرایط استفاده از آزمون کای اسکویر:
برای استفاده از آزمون کای اسکویر باید شرایط ذیل صدق کند(کلانتری، ۱۳۸۵: ۱۰۱-۱۰۰):
داده های مشاهده شده بایدبه صورت تصادفی گردآوری شده باشند.
کلیه موارد موجود در نمونه باید مستقل از هم باشند.
حدالامکان هیچ یک از خانه های جدول نباید کمتر از ۱۰ باشند.زمانی که این شرط تحقق پیدا نکند می توان از طریق ادغام منطقی برخی از گروهها و گروهبندی مجدد تعداد فراوانی هریک از خانه ها را افزایش داد تا شرایط فوق تحقق یابد. البته برخی از آماردانان تعداد ۵ مورد را برای هریک از گروهها یا خانه های جدول دو بعدی که قرار است برای آن کای اسکویر محاسبه شود کافی می دانند. اما آنچه که مسلم میباشد این است که نباید بیش از ۲۰ درصد فراوانی مورد انتظار خانه های اینگونه جداول کمتر از ۵ باشد. معمولاً زمانی که کای اسکویر از طریق برنامه Spss محاسبه می گردد. در پنجره Output قید می شود که چند درصد از فراوانیهای مورد انتظار کمتر از ۵ می باشد.
تعداد نمونه باید به اندازه کافی بزرگ باشد. بهتر است حجم نمونه در اینگونه تجزیه و تحلیل ها حداقل ۵۰ مورد باشد.
در مواردی که فراوانیهای مورد انتظار کوچک باشند و جدول توافقی نیز ۲×۲ باشد میتوان از ازمونهای دیگری مانند آزمون احتمال فیشر استفاده کرد (سکاران، ۱۳۸۰).
۳-۵-ازمون کولموگروف –اسمیرنوف:
این آزمون از نوع ناپارامتری است و برای ارزیابی همقوارگی متغیرهای رتبه ای در دو نمونه (مستقل و یا غیر مستقل) و یا همقوارگی توزیع یک نمونه با توزیعی که برای جامعه فرض شده است، به کار می‌رود (اسمیرنف یک نمونه ای). این آزمون در مواردی به کار می‌رود که متغیرها رتبه ای باشند و توزیع متغیر رتبه ای را در جامعه بتوان مشخص نمود. این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی های نسبی مشاهده شده در نمونه  با توزیع فراوانی های نسبی جامعه  انجام می‌گیرد. این آزمون ناپارامتری است و بدون توزیع است اما باید توزیع متغیر در جامعه برای هر یک از رتبه های مقیاس رتبه ای در جامعه بطور نسبی در نظر گرفته شود که آنرا نسبت مورد انتظار می نامند.
اگر تفاوت میانگین ها در گروهها معنادار به دست بیاید نشان میدهد توزیع نمونه غیر نرمال است در این صورت از آزمونهای ناپارامتری استفاده خواهد شد. اگر توزیع نمونه نرمال به دست بیاید باید از آزمونهای پارامتری استفاده شود.
۳-۶-روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری در این پژوهش، هدفمند است. در این روش، پژوهشگر تلاش می کند تا بر اساس قضاوت و نظر کارشناسی خود، نمونه ای را انتخاب کند که تا حد امکان، ویژگی های جامعه ی واقعی را داشته باشد )میرزایی،۱۸۰،۱۳۸۸)
۳-۷-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارمندان و مدیران شهرک صنعتی رجه میباشد.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و توصیف ویژگی های افراد مورد بررسی و پاسخ به فرضیه پژوهش از نرم افزار spss 18 استفاده شده است و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان اعتبار پرسش نامه مورد بررسی قرار گرفت.
محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران با حجم جامعه محدود با استفاده از فرمول زیر می باشد.
در این فرمول داریم:
)
۱
(
۱
۱
p
۲
۲
۲
۲

´
´
+
´
´
=
d
q
p

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۶

س اکتبر 13 , 2020
جدول۴-۱۴آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۵جدول۴-۱۵آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۵جدول۴-۱۶ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۶جدول۴-۱۷ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۷جدول۴-۱۸آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۷جدول۴-۱۹ آزمون t […]