پژوهش دانشگاهی – تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت …

شکل ۲-۱۰- گرایش استراتژی سبز هونگ[۸۹] (۲۰۰۹)
سون تانس مای و ووتی چات[۹۰](۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان (پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان تایلندی) به این نتیجه رسیدند که هنجار ذهنی نقش اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند و قصد خرید، یک پیش بینی کننده اصلی برای رفتار خرید واقعی است . همچنین مصرف کنندگان تایلندی حتی اگر دانش زیست محیطی نسبتاً بالایی داشته باشند، باز هم تا حدودی نسبت به ادعاهای زیست محیطی مشکوک هستند و محصولات سبز را خریداری نمیکنند.
نگرش های زیست محیطی
ضرورت درک شده محصول
قصد خرید محصولات سبز
تمایل به پرداخت
اثرات میان فردی
تمایل به جمع گرایی
توجه به سلامتی
دانش زیست محیطی
نگرش به محصولات سبز
شکل ۲-۱۱- پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان سون تانس مای و ووتی چات[۹۱](۲۰۰۱)
۲-۳۴-معرفی شهرک صنعتی رجه
شهرک صنعتی رجه از شهکهـای صنعتی فعال و پویا در استان می باشد که با دارا بودن تعداد ۶۹ واحد صنعتی بهره بردار ، با حجم سرمایه گذاری مبلغ ۵۲۹ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال تعداد ۲۰۰۰ نفر ، در حال فعالیت می باشد . فاز عملیاتی این شهرک ۳/۱۴۶هکتار وزمین صنعتی آن۴۳/۹۹هکتارمی‌باشد. ).
۲-۳۴-۱-امکانات زیربنایی
الف- آب وفاضلاب:تامین آب سه حلقه چاه با آبدهی ۲۳ لیتر بر ثانیه معادل ۱۸۰ مترمکعب درساعت درحال انجام میباشد. خط انتقال آب به طول ۳٫ ۸ کیلومتر و شبکه توزیع آب بطول ۷٫ ۵ کیلومتر درحال بهره برداری میباشد. شبکه جمع آوری فاضلاب توسط تصفیه خانه انجام می‌شود. یک دستگاه مخزن بتنی به حجم ۱۰۰۰ متر مکعب درحال بهره برداری میباشد [دستگاه کلرزنی برروی چاهها نصب شده است).
ب- برق و مخابرات: احداث خط انتقال ۲۰کیلوولت بطول ۳٫ ۸ کیلومتر ازپست برق ناربوران تاورودی شهرک، احداث شبکه ۲۰کیلوولت داخلی بطول ۵کیلومتر ، احداث شبکه روشنایی بطول ۵ کیلومتر
ضمناً احداث شبکه ۲۰ کیلوولت بطول ۲٫ ۵ کیلومتر مربوط به فاز ۲بندپی واحداث شبکه روشنایی به طول ۵/۲ کیلومتر مربوط به فاز ۲ بندپی وهمچنین احداث شبکه روشنایی ۲۰ کیلو ولت در فاز ۳ شهرک صنعتی بندپی به پایان رسیده است.
۲-۳۴-۲-فضای سبز
شهرک صنعتی رجه ۱۰۰متر ازدریا ارتفاع دارد. و خاک این شهرک رسی شنی نیمه سنگین تا سنگین می‌باشد. حداقل دمای شهرک ۴درجه سانتیگراد وحداکثردما ۳۶ درجه سانتیگراد اندازه گیری شده است. میانگین بارش سالیانه دراین شهرک ۸۷۵٫ ۵ میلیمتر می‌باشد. چشمه وآبشار و رود ازمنابع خدادادی این منطقه می‌باشد که اگربهره برداری‌های درست ازآن‌ها به عمل آید درپیشبرد اهداف این شهرک بسیار سازنده است. گونه‌های گیاهی که در خاک این منطقه میتواندرشدخوبی داشته باشدازجمله: صنوبر، تاکسیدیوم، نوئل، اقاقیا، خرزهره، بید، زربین، شیرازی، نقره ای، چنار. تعداد نهالهای غرس شده ۱۲۰۰۰مورد است .شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران( www. mazandiec. ir)
 
شکل ۲-۱۲- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل
۲-۳۵-نتیجه‌‌گیری
در این فصل به بررسی مفاهیم بازاریابی و بازاریابی سبز پرداخته و ابعاد توضیح داده شده و همچنین مزیت رقابتی برای شهرک صنعتی و رابطه آن با بازریابی سبز را در این زمینه بررسی کرده است و در انتها با ارائه مدل مفهومی تحقیق و بررسی پیشینه این فصل به اتمام می رسد.
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
در فصل قبل سعی شد با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی، موضوع از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد. حال در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته شده است و سپس در ادامه روش جمع‌آوری داده‌ها (ابزار اندازه‌گیری)، روایی و پایایی سؤالات و در نهایت شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
۳-۱-روش تحقیق
روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد و رویه‌هایی است که محقق برای جمع‌آوری حقایق و واقعیت‌ها دنبال می‌کند تا سپس آنها را تفسیر، تبیین و تأیید نماید (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵).
به طور کلی روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. برای بررسی ارتباط میان متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند (حافظ نیا،۱۳۸۲)
۳-۲-تکنیک های تحقیق:
تکنیک های مورد استفاده در این پژوهش به صورت اجمالی تشریح می شوند و به ساختار کلی هریک از آنها پرداخته می شود. این تکنیک ها عبارتنداز: آزمون آماری کای اسکویر(  ) و ازمون اماری کولموگروف –اسمیرنوف.
در این پژوهش، ابتدا نرمال بودن توزیع یافته ها بررسی شده است. برای تطابق توزیع از ازمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است.یعنی اگر توزیع نرمال باشد(پراکندگی نمونه ها زیاد نباشند) از ازمون T و اگر غیر نرمال باشد(پراکندگی نمونه ها زیاد باشند) از ازمون کای اسکوئر استفاده خواهد شد.
لذا با توجه به اینکه تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری معنادار است ، بنابراین از ازمون کای اسکو

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ئر استفاده خواهد شد.
۳-۳- شرح تکنیک ها:
۳-۳-۱-آزمون آماری کای اسکویر(  )
آزمون کای اسکویر یکی از آزمونهای غیر پارامتری است که آن را با علامت  نمایش می دهند. این آزمون توسط فیشر[۹۲] ارائه شده و قادر است تا به سنجش آماری معنی داری تفاوت بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار بدست آمده از یک جامعه بپردازد. این آزمون نشان می دهد که آیا تفاوت موجود بین مقادیر فوق از نظر آماری معنی دار است یا این تفاوت عمدتاً بر اساس شانس می باشد. در محاسبه کای اسکویر فرض می شود که بین دو متغییر مورد بررسی (x,y) ارتباطی وجود ندارد. اما پس از محاسبه این آزمون از طریق نرم افزار Spss چنانچه سطح معنی داری کوچکتر از ۰۵/. باشد می توان قضاوت کرد که به احتمال ۹۵ درصد بین دو متغییر رابطه وجود دارد.

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۶

س اکتبر 13 , 2020
جدول۴-۱۴آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۵جدول۴-۱۵آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۵جدول۴-۱۶ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۶جدول۴-۱۷ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۷جدول۴-۱۸آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۷جدول۴-۱۹ آزمون t […]