تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ۱۵

منابع مالی (F i R)
عملکرد بازار (MAP )
شدت رقابت (CMI)
مزیت رقابتی (CAD)
عملکرد مالی (FIP)
پویایی بازار (MAD)
شکل ۲-۶-مدل مفهومی : عناصر بازاریابی سبز در جذب مشتریان شرکت صنعتی رجه
Leonidas C. Leonidou(2013)
۲-۳۲-پیشینه تحقیق:
تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
رمضانیان و همکاران ( ۱۳۸۹ ) در تحقیقی تحت بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز بر » عنوان رفتار خرید مصرف کنندگان لامپ کم مصرف شهر رشت که از طریق نمونه گیری به روش خوشه ای و جمع آوری دادهها از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت.به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کنندگان و همچنین رابطه معنادار ی بین هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی سبز وجود دارد.
محصول سبز
توزیع سبز
تبلیغ سبز
قیمت سبز
تصمیم خرید سبز
شکل ۲-۷-آمیخته بازاریابی سبز، رمضانیان و همکاران ( ۱۳۸۹ )
عباسعلی دریائی دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز (۱۳۸۹)مقاله ای با عنوان توسعه پایدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید بر راهبری شرکتی با بیان نقش اجتماعی سازمان ها و اخلاق تجاری در سطح سازمانی به تبیین ارتباط بین راهبری شرکتی، بازاریابی سبز، گزارشگری اجتماعی، دولت و توسعه پایدارپرداخته است . بررسی ها نشان می دهد که سازمان ها و شرکت ها به عنوان مجریان فرامین و دستورهای دولتی نقش مهمی در جهت توسعه پایدار ایفا می کنند و رشد و توسعه گزارشگری اجتماعی به عنوان یک ابزار می تواند به دولت ها در فرآیند توسعه پایدار کمک نماید. هدف نهایی این مقاله، ارائه زنجیره ای نو در خصوص تبیین ارتباط بین بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی شرکت ها، راهبری شرکتی و توسعه پایدار از طریق معرفی دامنه های جدید حوزه ی فعالیت گزارشگری مالی است.
اجرای نظام راهبردی شرکتی
بازاریابی سبز در حوزه مسئولیت پذیری شرکت ها
توسعه پایدار
گزارش گری اجتماعی
تقویت اخلاق تجاری
شکل ۲-۸- توسعه پایدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی دریائی(۱۳۸۹)
منیره صالح نیا(۱۳۹۰) مقاله ای با عنوان جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مطالعه موردی جایگاه یابی استراتژیک نام های تجاری در بخش بانکداری دولتی در پژوهش حاضر نیز با در نظر گرفتن جایگاه یابی استراتژیک به عنوان ابزاری جهت شناسایی منابع دستیابی به مزیت رقابتی، جایگاه یابی نامهای تجاری در زمینه بانکداری را مورد توجه قرار می دهد. فرآیند جایگاه یابی در پژوهش حاضر در ۷ گام مورد بررسی قرار گرفته است و براساس اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه و پرسشنامه، در نهایت نقشه ادراکی برای نامهای تجاری مورد بررسی براساس ویژگی های تعیین کننده از دید مشتریان، همراه با ارائه موقعیت برتر در این زمینه و بخش های بازار براساس دو ویژگی مورد بررسی ارائه گردیده است
استراتژی
شکل ۲-۹- سه استراتژی بازاریابی صالح نیا(۱۳۹۰)
۲-۳۳-تحقیقات انجام شده در سایر کشورها:
چامارو [۸۶]( ۲۰۰۷) در مقاله خود تلاش کردن تا تحقیقاتی را که در زمینه بازاریابی سبز از سال ۱۹۷۰ تا کنون انجام شده است طبقه بندی کنند و با کمک این تحقیقات بتوانند راهی را برای تحقیقات آینده در زمینه بازاریابی سبز نمایان سازند. ایشان موفق شدند تا بانک اطلاعاتی از ۱۱۲ مقاله چاپ شده توسط انتشارات معتبر را تهیه کرده و بعد از بررسی عنوان، روش تحقیق، فن تحلیل و دیگر جنبه های تحقیق، پیشنهاداتی را در تحقیقات مربوط به بازاریابی سبز برای سالهای آینده ارئه دهند . محققین چند دسته از تحقیقات در زمینه بازاریابی سبز را برشمرده اند که شامل؛ ارتباطات سبز، مصرف کننده سبز، رفتار بازیافتی، بازاریابی کلان و مفهوم استراتژی های سبز است.
رسی لی[۸۷](۲۰۰۹) در بررسی خود با عنوان چگونگی تفاوتهای جنسیتی در طرز تلقی محیطی، اهمیت محیطی، درک مسئولیتهای محیطی در رفتار به این خرید سبز در بین مشتریان جوان هنگ کنگ نتیجه رسیدند که زنان جوان امتیاز قابل توجه بیشتری در طرز تلقی محیطی، اهمیت محیطی و مسئولیت پذیری محیطی نسبت به مردان در رفتار خرید سبز در کشور هنگ کنگ دارند.
هونگ[۸۸] (۲۰۰۹) در تحقیق خود تحت عنوان ارایه یک مدل برای ارتباط داخلی بین گرایش استراتژیک سبز، توسعه محصول،قصد خرید سبز ، هماهنگی زنجیره عرضه، درآمدهای عملکرد سبز و عملکرد واحدهای به بررسی و شناسایی موضوعات تجاری وسیله گرایش استراتژیک سبز، عملیات تجاری داخلی، هماهنگی زنجیره عرضه و اندازه گیری عملکرد است.
دانش زیست محیطی
اثر بخشی ادراک شده
نگرش مبتنی بر بازاریابی بیشتر
قصد خرید سبز
وجود فعالیت های ارتباطات بازاریابی
هنجارهای ذهنی
تجربیات پیشین مصرف کنندگان
برند های شرکت های هامی محیط زیست

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان- قسمت ...

س اکتبر 13 , 2020
شکل ۲-۱۰- گرایش استراتژی سبز هونگ[۸۹] (۲۰۰۹)سون تانس مای و ووتی چات[۹۰](۲۰۰۱) در تحقیق خود تحت عنوان (پیش بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان تایلندی) به این نتیجه رسیدند که هنجار ذهنی نقش اصلی را در قصد خرید یک محصول سبز بازی میکند و […]