تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

فصل چهارم

 

بررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شده

 

در این فصل به بررسی عملکرد کد نوشته شده با نرم افزار فرترن پرداخته شده است. که با آن یک تیر طره عمق به طول چهل و هشت متر و عمق دوازده متر مورد بررسی قرار گرفته شده است. دلیل انتخاب این مساله به دلیل وجود روابط مربوط به حل دقیق آن می باشد. که به راحتی می توان جوابهای بدست آمده از حل عددی به روش بدون شبکهRPIM  مقایسه کرد. و همچنین مساله حل شده توسط ژیانگ،1999 با روش بدون المان RPIM حل شده و صحت جواب حاصله با جواب درون مقاله مقایسه گردیده است.

 

4-1- فرضیات مربوط به حل مساله تیر طره

 

در دو حالت تیر طره مورد محاسبه و قیاس قرار گرفته است، در حالت اول  فاصله بین گره ها 2متر می باشد و از سلول های پس زمینه چهارمتری (4×4) استفاده شد و در هر سلول از چهار نقطه گوسی استفاده گردید. بنابراین دراین حالت، در کل مساله از 175 گره و 36 سلول پس زمینه و 144 نقطه گوسی در کل مساله استفاده شد. در حال دوم همین مساله با همان تعدادگره ولی با سلول پس زمینه دومتری (2×2) استفاده شد که در هر سلول چهار نقطه گوسی  مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین در این حالت در کل مساله 175 گره و 144 سلول پس زمینه و 576 نقطه گوسی مورد استفاده قرار گرفت. که در هر حالت جواب حاصله با جواب حل دقیق مورد بررسی قرار گرفته شد. نکته دیگری که در حل مساله مهم است اندازه و شکل دامنه تکیه گاهی است که در ادامه به این مطلب پرداخته خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92