تحلیل قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-9- واژگونی یا بلند شدن سازه

در انواع بسیاری از سیستم های سازه ای افزایش نیروهای جانبی کششهای خالصی در اجزا ایجاد می کند. این کششها زمانی ایجاد می شود که بارهای محوری ناشی از لنگر واژگونی از بارهای گرانش بیشتر شود. برای مثال در لبه های دیوارهای برشی یا ستونها در قابهای مهاربندی شده یا مقاوم خمشی این پدیده رخ می دهد.در طراحی متعارف این کشش را اتصالات کف و پی ها تحمل می کنند، مشروط بر اینکه کمتر از تراز بارهای جانبی زلزله آئین نامه باشد. بارگذاریهای شدیدتری که تحت اثر بزرگترین زلزله های واقعی رخ می­دهند، لنگرهای واژگونی بزرگتر از لنگر طرح ایجاد خواهند کرد، و بنابراین نیروهای کششی ایجاد می­شود که هیچ کدام در بارگذاری آئین نامه نشان داده نشده اند. در این حالت، فرض می شود که جزئیات سازه ای و نامعینی ها برای جلوگیری از گسیختگی بر اثر برکنش (بلند شدن سازه) کافی اند.مطالعات اخیر نشان داده است که در حقیقت ممکن است برکنش در کاهش نیروهای زلزله در سازه های معمولی موثر باشد ]38[. در حقیقت، دست کم دو سازه واقعی در نیوزلند آشکارا، به منزله شکلی از جداسازی لرزه ای، برای برکنش طراحی شده اند (یک پل پله ای و یک دودکش).آثار مربوط به برکنش سازه ای را که با استفاده از بالشتکهای الاستومری جدا شده است، می بایست به دقت بررسی کرد، زیرا بالشتک الاستومری برای تحمل بارهای کششی زیاد مناسب نیست. جزئیات اتصال در سطح مشترک بالشتک – به – سازه چنان طرح می شود که کشش انتقال نیابد، این عمل با استفاده از میلگردهای مهاربند یا صفحات نگهدارنده انجام می شود. این گونه اتصالات قبل از باز شدن به طور نمونه وار تا مقدار in1 برکنش را روا می دارند. همچون در یک قاب معمولی، برکنش به خودی خود لزوماً برای پاسخ ساختمان زیان آور نیست. اما مقادیر زیاد برکنش می تواند باعث شود که بالشتکها از اتصالشان باز شوند و عملکرد آنها کاهش یابد.بنابراین اگر در یک سازه جدا شده بر کنش لازم دانسته شود، می بایست برای طراحی اتصالات، تحلیل کاملی انجام شود تا جابجایی های قائم به صورت کمّی بیان شوند. این امر متضمن انجام یک تحلیل غیرخطی با استفاده از داده های ثبت شده قابل اطمینان مربوط به بزرگترین زلزله هاست و نیاز به تلاش چشمگیری برای تحلیل دارد.برای اجتناب از این امر، استراتژی بهینه آن است که از وقوع برکنش پرهیز شود و یا برکنش به حداقل رسانده شود. این امر با پیکربندی دقیق اجزای مقاوم در برابر بار جانبی انجام می شود. پارامترهای مهم، نسبت ارتفاع – به – عرض سیستم مقاوم جانبی و مقدار بار گرانشی است که این اجزاء تحمل می کنند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92