تحلیل قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای:دانلود پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

 

6-2- جمع بندی و نتیجه گیری

. در این تحقیق به بررسی قابهای مهار بندی همگرا با جداساز لرزه ای اصطکاکی پاندولی و لاستیکی سربی می پردازیم و اثرات زلزله از جمله شتاب طبقات ،برش پایه، جابه جایی نسبی و ….. را تحلیل و بررسی می کنیم و از انجا که ایران بر روی کربند زلزله ای قرار داردو با توجه به زیاد شدن روزافزون اهمیت ساختمانها در نقاط مختلف جهان، ریسک زمین لرزه در یک منطقه روز به روز در حال افزایش می باشد. به همین علت نیاز به مقاوم تر کردن و ایمن تر نمودن بناها باید روش های نوینی مانند جداساز ها مورد بررسی قرار گیرند.

6-2-1- نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی بدین شرح می باشد

1-  جداساز ها نه تنها هیچ گونه تاثیر ی در کاهش جابه جایی نسبی ،برش پایه و جابه بام سازه داشته بلکه باعث افزایش نیز شده است که در جداول فوق به وضوح دیده می شود

2-  در مورد برش پایه سازه هردو جداساز به یک میزان افزایش یافته (R=2) و نتایج حاصل از  تحلیل استاتیکی دو جداساز تقریبا برابر می باشد.

3- جابه جایی نسبی و جابه جایی بام با افزایش ارتفاع افزایش یافته که در این خصوص جداساز HDRB دارای جابه جایی نسبی و جابه جایی بام بیشتری نسبت به جداساز FPS دارد که این نتایج  نمایان گر این است اگر سازه هایی که دارای جداساز هستند اگر به روش تحلیل استاتیکی  انالیز شوند توجیه اقتصادی نداشته و مقرون به صرفه نمی باشند و باعث افزایش شماره مقاطع اعضا سازه خواهند شد.

6-2-2- نتایج حاصل از تحلیل طیفی بدین شرح می باشد

1-  قاب های دارای برش پایه نسبت به قاب های بدون جداساز کاهش یافته که با افزایش ارتفاع از درصد کاهش برش پایه کاسته می شود و دربین دوجداساز ،جداساز HDRB در کاهش برش پایه موثر می باشد.

2- در مورد قاب های دارای جداساز از جابه جایی نسبی کمتری نسبت به قاب های بدون جداساز برخوردار بوده و جداساز FPS در این خصوص تاثیر بیشتری دارد

3- در مورد شتاب طبقات با افزایش ارتفاع از شدت کاهش کاسته شده و قاب های دارای جداساز از شتاب کمتری برخوردار می باشند و این باعث کاهش نیروی داخلی می باشد. جداساز FPS نیز در کاهش شتاب نسبت به جداساز HDRB موثر تر می باشد.

4- جابه جایی بام سازه در قاب های دارای جداساز به مراتب افزایش یافته و با افزایش ارتفاع شدید تر خواهد شد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92