تحلیل غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم بادبند دروازه ای :پایان نامه

آگوست 22, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٢-٧- مدل سازی، بررسی خروجی های نرم افزار و تعیین ضریب رفتار قاب با سیستم مهاربند دروازه ای

در قاب های با مهاربند دروازه ای مانند سایر سیستم های مهاربندی اتصال مهار به تیر و ستون و گوشه قاب مفصلی در نظر گرفته شده و اتصال مهار ها در صفحه قاب از لحاظ چرخش اعضا مفصلی فرض می گردد؛ ولی از آنجا که مفصلی بودن گره میانی (محل اتصال اعضای مهاری به همدیگر) در جهت حرکت عمود بر صفحه قاب سبب ناپایداری آنی سیستم است؛ لذا باید صلبیت کافی برای اتصال جهت حرکت عمود بر صفحه در نظر گرفته شود. رفتار مهاربند در صفحه قاب یک رفتار خرپایی بوده و می توان ضریب طول موثر این اعضا را برابر واحد فرض نمود در حالی که رفتار مهارها در خارج صفحه به علت گیرداری اتصال میانی و در نتیجه متحمل شدن مقداری خمش خارج از صفحه مشابه رفتار تیر ستون بوده و باید ضریب طول موثر مهارها برای کمانش خارج از صفحه محاسبه گردد. با توجه به مفصلی بودن اتصالات مهاربندی داخل صفحه، بخش سازه اصلی برای جذب انرژی زلزله و تامین پایداری مهار ها خواهد بود.

ساز و کار خرابی قاب های با مهاربندی دروازه ای به صورت کلی دو حالت را شامل می شود. چنانچه بار جانبی به حدی برسد که کمانش خارج از صفحه اعضای مهاری زودتر اتفاق بیافتد در پی آن گره میانی نیز به سمت خارج از صفحه پرتاب شده و سیستم ناپایدار می گردد. در حالت دیگر به فرض پایداری خارج از صفحه قاب، حداقل یکی از اعضای فشاری در داخل صفحه کمانش کرده و با تشکیل مفصل خمیری در آن باعث افزایش نیروی وارد بر تیر می شود. با اعمال نیروی جانبی بیشتر، مفصل خمیری در تیر (به شرط ممتد بودن تیر بین دو ستون قاب ) تشکیل شده و موجب ناپایداری سیستم می گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای