تحلیل غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله – پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٣-٤- تحليل هاي غير خطي و انواع تحلیل های غیر خطی دینامیکی

منظور از تحليل غيرخطي، تحليل سازه با در نظر گرفتن رفتار غير خطي اجزاء آن به دليل رفتار غير خطي مصالح، ترك خوردگي واثرات غيرخطي هندسي مي باشد.

در روش هاي تحليل غير خطي مفصل هاي خميري در نقاط حداكثر لنگرهاي ناشي از بارهاي ثقلي پيش بيني شده و تحليل مدل سازه بر اين اساس انجام مي شود. پس از تحليل با استفاده از نتايج حاصل بايد دياگرام لنگر خمشي عضو مجدداً ترسيم شده و محل تشكيل مفصل هاي خميري كنترل شود. براي اين منظور مشابه روش هاي خطي، دياگرام لنگر از جمع دياگرام لنگر بارهاي ثقلي و لنگرحاصل از تحليل تحت بار جانبي زلزله (برخلاف روش هاي خطي كه لنگر متناظر با ظرفيت مورد انتظار عضو در دو انتها قرار داده مي شد) بدست مي آيد و بايد با ظرفيت مورد انتظار از عضودر تمام طول مقايسه گردد. چنانچه موقعيت پيش بيني شده براي مفصل خميري صحيح نباشد؛ لازم است تحليل سازه مجدداً و با اصلاح موقعيت مفصل خميري انجام شود.

 

به طور كلي روش آناليز ديناميكي غير خطي در مقايسه با روش استاتيكي غير خطي به علت اجتناب از تقريب هاي موجود براي ساده سازي مدل سازه اي دقت بيشتري دارد اما با توجه به حجم زياد اطلاعات ورودي مورد نياز (شتاب نگاشت حركت زمين، رفتار هيسترتيك اعضاي سازه و…) و زمان بر بودن و دشوار بودن اين آناليز براي سازه ها با المان هاي زياد انجام چنين محاسبات زياد و پيچيده به علت محدوديت هاي نرم افزارها و سخت افزارهاي موجود و حساس بودن اين روش، تنها براي كارهاي تحقيقاتي و يا طراحي سازه هاي خاص مناسب مي باشد.

روش تحليل ديناميكي غيرخطي براي تمام ساختمان ها قابل استفاده است. در برخی از کارهای تحقیقاتی نظر به اينكه نتايج حاصل از اين روش حساس به شتاب نگاشت انتخاب شده براي تحليل و مدل رفتار غير خطي مصالح و اجزاء سازه مي باشد(مثل مقایسه نتایج اثر زلزله های دور و نزدیک گسل) لازم است كنترل و تفسير نتايج حاصل توسط افراد مجرب انجام گيرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92