تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

  • مدل سازی بتن مسلح

نرم افزار سه مدل براي رفتار بتن در نظر گرفته است; مدل پخش ترك در بتن ، مدل ترك براي بتن و مدل بتن پلاستیک آسیب دیده. مدلی که تا حدود بسیاري رفتار واقعی بتن را شبیه سازي می کند، مدل بتن پلاستیک آسیب دیده می باشد که توانایی بررسی بتن مسلح تحت بارگذاري هاي مختلف (دوره اي و یکنواخت) را دارد و نیز با توجه به معرفی نمودار هاي بتن در کشش و فشار ، بطور کامل تري رفتار بتن را در نظر گرفته است. با توجه به مدل سازي سه بعدي ، به منظور اختصاص المانی که رفتار بتن را در این حالت تامین کند ، می توان از المان هاي سه بعدي هشت گره اي C3D8R  که از خانواده المان Solid می باشد، استفاده نمود. پسوند  R براي کاهش نقاط انتگرال گیري استفاده شده تا مدت زمان اجراي برنامه کاهش یابد.

 

  • مدل سازی میلگردها

برای مدل سازی میلگردها می توان از المان Beam استفاده کرد که برای این منظور از المان B31 استفاده شده است که یک المان خطی دو گره ای می باشد و برای ترسیم آنها از Wire استفاده می کنیم. میلگردها نیز در داخل تیر بتنی ابتدا جایگذاری شده و سپس برای مدول تماسی بین بتن و میلگرد از روش مدفون که یکی از ویژگی های تعریف میلگرد در بتن می باشد استفاده شده است.

در این مرحله از ماژول Interaction استفاده می کنیم که به وسیله آن نوع تماس بین دو سطح و … را می توان تعریف نمود.

 

  • مدل سازی ورق های CFRP

براي مدل کردن  FRPاز المان  S4Rکه از خانواده المان هاي Shell می باشد، استفاده شده است. المان پوسته چهار گرهی چند منظوره قابلیت کاهش دادن نقاط انتگرال گیري براي به حداقل رساندن محاسبات و در نتیجه کاهش زمان آنالیز را دارا می باشد . از آنجایی که اثر برش عرضی در این المان لحاظ شده است. می توان براي مدل هاي با ساختار باریک و ضخیم از آن استفاده نمود. برای چسباندن CFRP به بتن از قید Contact در نرم افزار آباکوس استفاده می کنیم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92