سایت مقالات فارسی – تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- …

۲۲

۳۸

۰۵/۴

۰۶۴/۱

۱۳۲/۱

۲۳

۳۹

۲۸/۴

۹۴۴/۰

۸۹۲/۰

با توجه به داده های موجود در جدول فوق مشاهده می گردد به عنوان مثال در سؤال ۲۳ پرسشنامه در که مبنی بر سؤال بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک از طریق کاهش هزینه نقل و انتقال وجه مربوط به خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز بین شرکت و تأمین کنندگان ، موجب افزایش توان رقابت شرکت می گردد از ۴۰ مسؤل IT شرکت ها همگی به این سؤال پاسخ داده اند میانگین ، واریانس و انحراف معیار آن به ترتیب عبارتند از ۲۸/۴ ، ۸۹۲/۰ و ۹۴۴/۰ .
۴-۵ تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق
با توجه به نحوه سؤالات پرسشنامه موجود و نیز با توجه به اینکه نتایج آزمون کولموگروف اسمرینف نشان از آن دارد که داده های موجود از توزیع نرمال پیروی می کنند لذا به منظور بررسی فرضیات ۱ ، ۲ و ۳ پژوهش از آزمون t تک نمونه ای استفاده خواهد شد . در این آزمون برای بررسی برابری میانگین یک جامعه با یک عدد یعنی آزمون  از آماره  استفاده می شود که اگر مقدار قدر مطلق این آماره از  بزرگتر بود فرض  را رد می کنیم ، جهت بررسی فرض ۷ پژوهش از آزمون t مستقل استفاده می شود .
روند آزمون t ـ مستقل :
 
که در آن  میانگین نمونه ی اول و  میانگین نمونه ی دوم است .
آماره ی آزمون برای فرض فوق چنین است :
برای واریانس های مساوی
 
برای واریانس های نا مساوی
دراین تحقیق از مقایسه سطح معنی داری که یکی از اعداد حاصله از جدول t می باشد با مقدار ۰۵/۰ =  برای نتیجه گیری استفاده شده است . اگر مقدار سطح معنی داری از ۰۵/۰ کمتر باشد فرض  را رد می کنیم.
۴-۵-۱تجزیه و تحلیل فرضیه ۱
فرضیه ۱ : بین بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک و فروش محصولات آنها ارتباط معناداری وجود دارد .
آزمون فرضیه اول را ابتدا برای شرکت های پاسخگو به پرسشنامه و سپس برای کارشناسان مورد نظر ، مورد بررسی قرار داده ایم .
۴-۵-۱-۱ نظر شرکت ها (صاحبان صنایع کوچک)
-فرضیه اول را برای شرکت ها به این صورت می توان نوشت :
H0 : بین بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک و فروش محصولات آنها ارتباط معنا داری وجود ندارد .
H1 : بین بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک و فروش محصولات آنها ارتباط معنا داری وجود دارد .
فر ض های H0 و H1 را بدین صورت می توان نوشت :
 
با توجه به پیروی داده های این متغیر از توزیع نرمال که با استفاده از آزمون کلموگروف اسمرینف اثبات گردید جهت بررسی این فرضیه از آزمون t ـ تک نمونه ای استفاده شده است میانگین نمراتی که به سؤالات ۵ گزینه ای این سؤال داده شده مطابق جدول زیر است .
جدول۴-۱۲ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت

Next Post

مقاله - دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران- قسمت ۲

س اکتبر 13 , 2020
۲- ۴ تشریح باز نمایی در هنر ………………………………………………………………………………………………………..۲۳-۱۵۲-۵ تشریح باز نمایی در فیلم داستانی ……………………………………………………………………………………………۲۵-۲۳۲-۶ تشریح باز نمایی در فیلم مستند …………………………………………………………………………………………….۳۷-۲۵۲- ۷ بیان دراماتیک و زیبایی شناسی مستند …………………………………………………………………………………۴۸-۳۸۲- ۸ وجوه دراماتیک در فیلم سازی مستند …………………………………………………………………………………………۴۹۲ -۸-۱ صدا در مستند ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰-۴۹۲-۸-۲ گفتار متن در مستند …………………………………………………………………………………………………………..۵۱-۵۰۲-۸-۳ تغییر لحن در گفتار […]