تحقیق دانشگاهی – تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای …

هر فناوری پیشرفته، باعث ایجاد تهدیدها و فرصتهای جدیدی برای سازمانها میشود. تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندیهای بازرگانی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی می گردد.
تکنولوژی اطلاعات به عنوان لبه پیشرو تکنولوژیهای جدید در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیتها می تواند تاثیرگذار باشد. تکنولوژی اطلاعات میتواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزانتر (تولید خرجیهای مشابه با هزینه کمتر)، بیشتر (تولید خروجیها بیشتر و با هزینه مشابه)، سریعتر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر)، بهتر (تولید خروجیهای مشابه با همان هزینه و همان زمان) ولی تجارت الکترونیک، موانع جغرافیای و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان بر می دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی میشود. تجارت الکترونیک طریق هدایت کسب و کار را تغییر می دهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدتر میشود.) www.MahanManagement.ir)
روند شتابان حجم تجارت الکترونیکی در جهان نشان دهنده تمایل و علاقه روزافزون بنگاههای اقتصادی و مصرفکنندگان به استفاده از تجارت الکترونیکی است. با فراهم شدن بسترهای الکترونیکی توسط دولت ها، علاقه و اشتیاق به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز بیشتر شده و به همان میزان تحولات و پیامدهای اقتصادی آن بیش از پیش در جامعه افزون می شود. تجارت الکترونیک از این توان برخوردار است که با ایجاد وضعیتهای جدید صرفه جویی هزینه، هماهنگیهای بین بخش و تسهیل تجاری بتواند تحولی در عرصه اقتصادی ایجاد کند.[۵۲]
در فصل سوم توضیحاتی درباره جامعه و نمونه آماری فرضیه ها ، متغیرهای تحقیق و روش آزمون آنها بیان گردید در این فصل ابتدا به بررسی پراکندگی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بر اساس نمودارها و جداول فراوانی انها می پردازیم سپس با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل داده شد بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامههای ارائه شده به کارشناسان خبره و کارشناسان صنایع کوچک به اجرای مدلهای مزبور و آزمون فرضیات میپردازیم همچنین با استفاده از جداول بدست آمده توسط نرم افزار SPSS مربوط به هر فرضیه ، تفسیر و نتیجه کسب شده از آزمون آن فرضیه نیز ارائه میشود . و در پایان یک بار دیگر به منظور درک بهتر از تفاسیر آورده شده از آزمون فرضیات ، نتیجه آزمون ( رد یا تأیید فرضیه ) به همراه آزمونهای آماری استفاده شده و اطلاعات آماری مربوط به جداول SPSS در قالب جداولی ارائه میشود .
۴-۲تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی)
۴-۲-۱ نوع آزمودنی
با توجه به داده های حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد از ۵۰ نفری که در این تحقیق شرکت کرده اند ۱۰ نفر معادل ۲۰ درصد از کارشناسان خبره در زمینه IT می باشند و ۴۰ نفر معادل ۸۰ درصد از کارشناسان IT شرکت های فعال در شهرک صنعتی می باشند .
جدول ۴-۱توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها

نوع پاسخگو فراوانی درصد درصد تجمعی
کارشناس خبره ۱۰ ۲۰ ۲۰
مسؤول شرکت ۴۰ ۸۰ ۱۰۰
کل ۵۰ ۱۰۰

۴-۲-۲ میزان استفاده از فناوری اطلاعات

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- ...

س اکتبر 13 , 2020
۲۲ ۳۸ ۰۵/۴ ۰۶۴/۱ ۱۳۲/۱ ۲۳ ۳۹ ۲۸/۴ ۹۴۴/۰ ۸۹۲/۰ با توجه به داده های موجود در جدول فوق مشاهده می گردد به عنوان مثال در سؤال ۲۳ پرسشنامه در که مبنی بر سؤال بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک از طریق کاهش هزینه نقل و انتقال وجه مربوط به […]