پژوهش دانشگاهی – تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت …

آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه میگیریم واقعاً اندازه میگیریم؟
منظور از پایایی یا اعتبار وسیله اندازهگیری آن است که اگر سنجش تحت شرایط مشابه مجدداً تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد مشابه و قابل اعتماد است. ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نمود.
اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را ناروا و بی اعتبار سازد در مبحث روایی به گونه کلی ذات واقعیت مورد پرسش قرار میگیرد. اعتبار را میتوان بدون تفحص درباره مقیاس متغیرها مطالعه کرد اما مطالعه روایی بدون بررسی ماهیت و معنای متغیرها امکان پذیر، حصول اعتبار تا حد زیادی یک امر فنی است اما روایی فراتر از یک فن «کرینگر» نیست. روشهای قابلیت اعتبار عبارتند از:
۱-روش همتا سازی ۲-روش دو نیمه کردن ۳-روش آلفای کرونبـاخ ۴-روش کودریچارسون
روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگ درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند بکار میرود. آلفـای کرونبـاخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضاء یک مجموعه را با هم منعکس می کند. آلفای کرونباخ بـرحسب میـانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجد، محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد ۱ نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر است. در اینگونه ابزار پاسخ هر سئوال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سئوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
در این فرمول برآورد اعتبار تست j تعداد سئوالهای تست واریانس زیر مجموعه j ام و واریانس کل آزمون است. (سرمد، بازرگان و حجازی)
۳-۸-۱ پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان شرکت های شهرک صنعتی
دراین پرسشنامهs Alpha=0.793 , Cronbach می باشد که نشانگر پایائی خوبی است.
جدول ۳-۲: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(شرکت ها)

Reliability Statistics(آماره اطمینان)
تعداد سوالات
(N of Items)
آلفای کرونباخ
(Cronbach’s Alpha)
۲۳ ۰/۷۹۳

۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه ها برای کارشناسان خبره
s Alpha=0.899, Cronbach که نشانگر پایائی خیلی خوبی برای این پرسشنامه می باشد .
جدول ۳-۳: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(کارشناسان خبره)

Reliability Statistics(آماره اطمینان)
تعداد سوالات
(N of Items)
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- ...

س اکتبر 13 , 2020
۲۲ ۳۸ ۰۵/۴ ۰۶۴/۱ ۱۳۲/۱ ۲۳ ۳۹ ۲۸/۴ ۹۴۴/۰ ۸۹۲/۰ با توجه به داده های موجود در جدول فوق مشاهده می گردد به عنوان مثال در سؤال ۲۳ پرسشنامه در که مبنی بر سؤال بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک از طریق کاهش هزینه نقل و انتقال وجه مربوط به […]