دسترسی به منابع مقالات : تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- …

برای این منظور، گروههای آزمایشی مورد نظر قرار میگیرند و از طریق آنها تفاوتهای میان آزمودنیها کنترل میشود.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیقات توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد.تحقیق توصیفی را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد: پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، موردی، پسرویدادی(علی مقایسهای).
برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار میرود.
تحقیق پیمایشی را به سه دسته شرح زیر تقسیم میکنند:
روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی. روش مقطعی به منظور گردآوری دادهها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونهگیری انجام میشود، این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر میپردازد.
بدیهی است که برای موضوع خاص، تنها یک روش تحقیق خاص وجود ندارد. با توجه به موضوع مورد مطالعه، محقق باید روش یا روشهای تحقیق متناسب با آن را بکار گیرد. و چه بسا در بسیاری از مطالعات، استفاده از چندین روش تحقیق مختلف مناسب باشد. روش تحقیق بکار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی است که از شاخه روشهای پیمایشی مقطعی و همبستگی است.
۳-۴ مراحل انجام تحقیق
در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و جمعآوری مبانی نظری آن، پرسشنامهای برای نمونه آماری تحقیق تهیه شده و در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها و براساس تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از آنها نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردید. در نمودار(۳-۱)این مراحل ارائه شدهاند.
شکل۳-۱: مراحل انجام تحقیق
۳-۵ جامعه آماری
جامعه آماری، عبارت است از مجموعه کامل اندازههای ممکن یا اطلاعات ثبت شده از صفت کیفی، در مورد گردآوری کامل واحدها، که قرار است استنباطهایی راجع به آن انجام پذیرد. جامعه آماج تحقیق است و منظور از عمل گردآوری دادهها استخراج نتایجی درباره جامعه میباشد (ابن شهرآشوب و میکائیلی،۱۳۸۰،ص ۱۲)
نکته قابل ذکر این است که جمعآوری و مطالعه مجموعه جامعی از دادههای مربوط به موضوع تحقیق در عمل بسیار مشکل و گاهی غیر ممکن است. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات به ناچار بخشی از دادههای مزبور را که به نام نمونه گردآوری میشود استفاده میگردد.
با توجه به موضوع تحقیق، جامعه آماری این تحقیق صنایع کوچک شهرک صنعتی شهرستان دورود میباشد که در صنایع گوناگون مشغول فعالیت هستند.لازم به ذکر است غیر از ۴۰ شرکت نمونه تعداد ۱۰ نفر از کارشناسان خبره به عنوان گروه دلفی انتخاب شدهاند که به پرسشنامه تهیه شده پاسخ دادهاند.
۳-۶ نمونه و نمونهگیری
نمونه مجموعه اندازههایی از جامعه آماری است که عملاً در جریان یک تحقیق گردآوری میشود. فرایند یک تحقیق را میتوان تلاشی برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت میگیرد دانست. زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی میباشد.
لذا استنباط دقیق از مشاهدات و تعمیم درباره تمام واحدها(جامعه) بر مبنای تعداد کمی از واحدها(نمونه) می تواند حاصل شود و این مجموعه باید دقیقاً نشان دهنده خصوصیات مربوط به جامعه باشد (ابن شهرآشوب و میکائیلی،۱۳۸۰،ص ۱۲)
برای تعیین نمونه از بین جامعه اماری از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به این جدول و جامعه که تعداد ۱۳۰ شرکت را در خود گنجانده است، ۹۷ شرکت را باید برای نمونه گیری انتخاب کنیم.
در این تحقیق روش انتخاب نمونه، از طریق نمونهگیری تصادفی ساده میباشد.
در مورد نمونهگیری از شرکتهای مختلف، نمونهها طوری انتخاب شده که نتایج آماری قابل تعمیم به شرکتهای جامعه آماری باشد.
روش تعیین نمونه کارشناسان خبره:
در این تحقیق جهت تعیین حجم نمونه انتخابی از کل کارشناسان خبره که دارای خصوصیت t 5 می باشند از فرمول  استفاده گردید . برای محاسبه n از رابطه فوق با مقدار خطای ۰۵/۰ ( اطمینان ۹۵% و  استفاده شد. مقدار  را می توان با توجه به اینکه  و معلوم بودن دامنه سؤالات تعیین کرد و یا یک نمونه کمکی انتخاب کرد که پس از انتخاب یک نمونه اولیه ۱۰ نفری مقدار  برابر ۱۴۵/۰ تقریب زده شد. d مقدار انحراف برآورد از مقدار واقعی پارامتر یعنی میانگین است که مقدار خطای مطلق و یا نصف طول فاصله اطمینان است که برای بالا بردن دقت به دلخواه ۰۵/۰ در نظر گرفته شده و با توجه به آن
 
برآورد شد که با توجه به عدم همکاری اساتید و کارشناسان خبره همان ۱۰ پرسشنامه توزیع شده ابتدایی به عنوان نمونه کارشناسان خبره انتخاب گردید.
روش دلفی بر پایه بررسی ها ومطالعات ساختاری استوار بوده، در آن از اطلاعات شهودی دسترس پذیر شرکت کنندگان، یعنی کسانی که عمدتا متخصص هستند،استفاده می شود. بنابراین این روش به نتایج کیفی وکمی دست یافته، عناصر اکتشافی، پیشگویی و حتی دستوری (هنجارین) را در خود داراست. فرضیه اصلی این روش عبارت است از اینکه متخصصان دارای ایده های بهتری نسبت به انچه ممکن است در اینده اتفاق بیفتد. لذا بر خلاف یک بررسی ساده روایی واعتبار این روش بیشتر به خبرگی گروه شرکت کننده در مطالعه برمی گردد تا تعداد شرکت کنندگان.(لودویگ ،۲۰۰۵)
افراد برای خبرگی می بایست در یکی از زمینه های زیر متخصص باشند: (۵T)
۱: تحقیق ۲: تدریس ۳: تالیف ۴: ترجم

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ه ۵: تجربه(۴ الی ۵ سال)
پرسشنامه ها در بین متخصصانی که در زمینه مورد مطالعه تخصص داشتند و شرایط خبرگی را دارا بودن، توزیع شد که در نهایت ۱۰ پرسشنامه به محقق برگشت داده شد.
جهت آزمون فرضیات از جدول توزیع فراوانی، نمودار، آزمون T استیودنت بهره گرفته شده است.
۳-۷ ابزار سنجش
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، و ثبت و کمی نمایند .انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه.
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.
پرسشنامه مجموعه سؤالات مکتوبی است که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده، ساخته می شود که به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط پاسخگو تکمیل می شود.
در تنظیم پرسشنامه اصول کلی زیر بایستی رعایت شود:
١. سوالهای پرسشنامه باید بر اساس اهداف و یا سوالهای تحقیق تنظیم گردد. ٢. پرسشنامه باید پاسخ دهنده را جذب نموده و سوالهای آن برای او جالب باشد.٣. پرسشنامه باید تا حد امکان کوتاه باشد و داده های مورد نیاز پژوهشگر را فراهم آورد.۴٫ دستورالعمل تکمیل پرسشنامه باید کوتاه بوده و حاوی کلیه اطلاعات مورد نیاز پاسخ دهنده برای کامل کردن پرسشنامه باشد.
در این تحقیق صرفا از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی در قالب طیف پنج تایی لیکرت استفاده شده است. این پرسشنامه از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول دارای ۴ سوال است که این سوالها به منظور جمع آوری اطلاعات برای استفاده در آمار توصیفی طراحی شده اند. همچنین بخش دوم پرسشنامه از ۲۳ سوال ۵ گزینه به طوری که در هر گزینه میزان موافق بودن مدیران و کارشناسان با معیار مطرح شده در آن گزینه در یک مقیاس پنج تایی (از ١ به معنای کاملا مخالفم تا ۵ به معنای کاملا موافقم) در رابطه با وضعیت موجود بررسی شده است. از پاسخ های مربوط به بخش دوم پرسشنامه برای آزمون فرضیه ها در قسمت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است. قسمت آخر این پرسشنامه از سه سوال تشریحی برای بررسی نظرات مدیران و کارشناسان صنایع کوچک نمونه تشکیل شده است. (اکیا،۱۳۸۹)
۳-۸ روایی و پایایی(اعتبار) پرسشنامه
روایی و پایایی ویژگیهایی هستند که هر ابزار سنجشی از جمله پرسشنامه باید دارا باشد. منظور از روایی اینست که محتوای ابزار یا سئوالات مندرج در ابزار بطور دقیق متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد معمولیترین تعریف روایی با سئوال زیر شروع میشود:

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- ...

س اکتبر 13 , 2020
۲۲ ۳۸ ۰۵/۴ ۰۶۴/۱ ۱۳۲/۱ ۲۳ ۳۹ ۲۸/۴ ۹۴۴/۰ ۸۹۲/۰ با توجه به داده های موجود در جدول فوق مشاهده می گردد به عنوان مثال در سؤال ۲۳ پرسشنامه در که مبنی بر سؤال بکارگیری فناوری اطلاعات در صنایع کوچک از طریق کاهش هزینه نقل و انتقال وجه مربوط به […]