تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۱۴

۲-۲-۱۵-۵ اجزاء تجارت الکترونیکی
اگر تجارت الکترونیکی را بعنوان یک پدیده در نظر بگیریم باید اجزاء آن را شناسائی کرد. میلر (۱۹۹۶)[۳۲]، اجزاء تجارت الکترونیکی را سه قسمت می داند.

  1. سازمان: مسئولیت حمایت از فرآیندهای تجاری را بر عهده دارد و کالاها و خدمات را تولید نموده و منابع مالی لازم را تدارک می بیند.۲٫ بانک: بانکها از فرآیند واریز و پرداخت حمایت می کنند و سیستمهای پرداخت الکترونیکی را تسهیل میکنند.۳٫ بازاریابی: بازاریابی، اطلاعات مربوط به بازار و مشتریان را جمعآوری می کند و قراردادهای خرید و فروش را منعقد می کند.

کازیر (۱۹۹۷)[۳۳]، نیز تجارت الکترونیکی را حاصل تعامل سه جزء می داند .این سه جزء عبارتند از:

  1. فرآیندها: شامل فرآیندهای بازاریابی، فروش، پرداخت، تامین سفارشات و پشتیبانی.۲٫ نهادها: شامل دولت، واسطهها، مصرفکنندگان و تأمینکنندگان. ۳٫ شبکهها: شامل شبکههای داخلی شرکت، اینترنت و شبکه های بازرگانی.

در یکی از تعاریف، تجارت الکترونیک به صورت تعامل سیستمهای ارتباطی[۳۴]، سیستمهای مدیریت اطلاعات[۳۵] و امنیت[۳۶] که بواسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می گردد، تعریف شده است. بر اساس این تعریف، سیستمهای ارتباطی، سیستمهای مدیریت اطلاعات و امنیت؛ اجزاء اصلی تجارت الکترونیک هستند.
۲-۲-۱۵-۶ ابزار اصلی تجارت الکترونیکی
ابزار اصلی تجارت الکترونیکی شامل کد میلهای یا بارکد، پست الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی است.(عزیزی ودیگران ،۱۳۸۷)
۲-۲-۱۵-۷ چارچوب تجارت الکترونیکی
بسیاری از افراد تجارت الکترونیکی را صرفاً داشتن حضور فعال روی وب میدانند. اگر چه حضور فعال و تبلیغات روی وب لازمه تجارت الکترونیکی است، این مفهوم دارای ابعاد بسیار وسیعی میباشد. شکل(۲-۴) چارچوب و دامنه تجارت الکترونیکی و اجزاء آن ونیز رابطه این اجزاء با همدیگر را نشان میدهد.قسمت بالای این شکل کاربردهای اصلی تجارت الکترونیکی را نشان میدهد. این فعالیتها عبارتند از: بازاریابی، انجام عملیات بانکی از خانه[۳۷]،خرید از فروشگاههای الکترونیکی ، انجام مناقصهها و مزایدههای الکترونیکی، تشریک مساعی با همتایان تجاری در سراسر جهان، و ارائه خدمات به مشتریان. این کارکردها با چهار مقولهای که در قسمت پایین شکل نشان داده شده پشتیبانی میگردد:
۱ – انسانها و سازمانهای شریک ۲- سیاستهای عمومی، استانداردها و مقررات، شامل امنیت و پروتکلها ۳- بازاریابی و تبلیغات، شامل بررسی و تحقیق در زمینه بازاریابی ۴- واسطهها
در تجارت الکترونیکی چندین نوع زیر ساخت مورد نیاز است(پایین شکل). بالاخره مدیریت تجارت الکترونیکی جهت هماهنگی و همکاری موارد بالا و تصمیمگیری در زمینه استراتژیها، تخصیص کارها به مشاورین و پیمانکاران خارجی، ارتباط و همکاری و اتصال با سایر شرکتها و غیره به کار میرود.( ای.توربن و دیگران ، ۱۳۸۶ )
کاربردهای تجارت الکترونیک

بازاریابی مستقیم، خرید اینترنتی،نفوذ در بازار هدف، حراجهای الکترونیکی،حذف مسافرتهای غیر ضروری،ارائه خدمات بهتر به مشتریان،حذف محدودیت مکان و زمان
انسانها سیاست عمومی بازاریابی واسطهها
خریداران
فروشندگان
مدیران
متخصصین سیستمهای
اطلاعات
قوانین و مقررات
مالیات

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ...

س اکتبر 13 , 2020
آیا آنچه را که فکر می کنیم اندازه میگیریم واقعاً اندازه میگیریم؟منظور از پایایی یا اعتبار وسیله اندازهگیری آن است که اگر سنجش تحت شرایط مشابه مجدداً تکرار شود، نتایج حاصل تا چه حد مشابه و قابل اعتماد است. ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی سازگاری و باز پدیدآوری […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP