تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۱۲

۲-۲-۹ مولفههای آمادگی الکترونیکی
مولفههای متعددی وجود دارند که روی هم رفته منجر به آمادگی الکترونیکی یک کشور میگردد در این میان چهار مولفه عمده در آمادگی الکترونیکی یک کشور نقش حیاتی دارند . توجه ویژه به این مولفهها در هر برنامه آمادگی الکترونیکی ضروری است. این مولفهها ،شامل شهروندان ، بنگاههای اقتصادی ،دولتها و زیرساختار میباشد.( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷ )
۲-۲-۹-۱ دولت
دولت از مهمترین اجزای آمادگی الکترونیکی در کشورها محسوب میشوند بنابراین بسیار حیاتی است تا کارکردهای دولت با یکدیگر هماهنگ شده و چالشهایی که در اقتصاد دیجیتال مطرح هستند مد نظر قرار گیرند. شهروندان بایستی قادر به دسترسی آسان به خدمات دولتی باشند که این امر باعث صرفه جویی در زمان خواهد شد. آمادگی الکترونیکی بدون وجود یک سیاست ملی فناوری اطلاعات برای بخشهای مختلف شامل: آموزش، بهداشت و درمان، بخشهای دولتی و خصوصی حاصل نخواهد شد.( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
۲-۲-۹-۲ زیرساختار
آمادگی الکترونیکی بدون داشتن زیرساختارهای مطمئن در یک کشور حاصل نخواهد شد. زیرساختارهای مختلفی شبیه زیرساختارها ی فنی و مخابراتی (شامل نرم افزارها و سخت افزارها) ،زیر ساختارهای حقوقی و زیرساختارهای نیروی انسانی مطرح هستند. وجود چنین زیرساختارهایی موجب تسهیل دسترسی به آمادگی الکترونیکی دولت، بنگاههای اقتصادی و افراد میگردد.( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
۲-۲-۹-۳ شهروندان
این مولفه شامل عناصر انسانی موثر در آمادگی الکترونیکی یک کشور است و بایستی مواردی از قبیل سطح سواد و گرایش آنها به پذیرش فناوری اطلاعات مدنظر قرار گیرند. بدون شک هرگونه تلاش برای نیل به آمادگی الکترونیکی در یک کشور برای ارائه خدمات مورد نیاز به شهروندان انجام می پذیرد. بنابراین لازم است برنامههای آموزشی مختلفی در ارتباط با توسعه سواد اطلاعاتی شهروندان وجود داشته باشد تا بتوانند از کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات بهرهمند گردند. ( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
۲-۲-۹-۴ بنگاههای اقتصادی / شرکتها
یکی دیگر از مولفههای نیل به آمادگی الکترونیکی، بنگاههای اقتصادی یا شرکتها هستند. بنگاههای اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا پردازش فرایندهای تعاملی آنها آسان گردند. بنگاهها نیازمند ارتباط سریع با دولت وشهروندان هستند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را با آسانی عرضه کنند. آمادگی الکترونیکی فرصتهایی را برای توسعه آنها در سطح جهان فراهم میکند . به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملیات روزانه باعث به روز شدن بنگاههای اقتصادی در بازارهای بین المللی مختلف خواهد شد. ( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
۲-۲-۱۰ عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی
چهار عنصر کلی مطابق شکل شامل شرایط اقتصادی ، شرایط اجتماعی ،شرایط فنی و شرایط حقوقی در آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند. هریک از این شرایط لازم است قبل از تعیین اهداف آمادگی الکترونیکی مورد توجه قرار گیرند. ( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
شکل ۲-۲ عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی
۲-۲-۱۰-۱ شرایط اقتصادی
این شرایط توسط شاخصهایی از قبیل میزان رشد در تولید ناخالص داخلیGDP ، رشد در سرمایهگذاری خارجی و رشد در درآمد سرانه افراد تعیین میشود. همه این موارد به طور غیر مستقیم در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهد داشت. برای مثال وجود زیرساختارهای قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی میشود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیشتر است. بنابراین شرایط اقتصادی باید در بحث آمادگی الکترونیکی یک کشور مد نظر قرار گیرند.
۲-۲-۱۰-۲ شرایط حقوقی
این موارد شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قوانین حاکم بر فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش IT در همه بخشهای کلیدی یک اقتصاد خواهد بود. همچنین آمادگی الکترونیکی به یک چارچوب حقوقی کلی و قوانین خاص که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را تسهیل میکند، وابسته است. بنابراین نیاز است دولتها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاستها و برنامههای ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنشها در اینترنت را فراهم آورند.
۲-۲-۱۰-۳ شرایط اجتماعی
عوامل اجتماعی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلات پایه از پیش فرضهای آمادگی الکترونیکی محسوب میشود. ضروری است زیرساختارهای فرهنگی جامعه نظیر، گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات، آگاهی از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهرهوری و بازده کاری مد نظر قرار گیرند. شهروندان بایستی ارزش فناوری را در امور روزمره زندگی خود احساس کنند. شرایط اجتماعی بایستی قبل از تعیین اهداف آمادگی الکترونیکی مد نظر قرار گیرند تا کاربران بتوانند از مزایای آمادگی الکترونیکی ایجاد شده استفاده نمایند.
۲-۲-۱۰-۴ شرایط فنی
بهرهبرداری از فناوریهای پیشرفته منجر به آمادگی الکترونیکی خواهد شد، بنابراین مهم است که دولتها زیر ساختار مخابراتی قابل اطمینان را به منظور نیل به آمادگی الکترونیکی ایجاد کنند. به این معنا که لازم است به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوترهای شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخصهای مشابه در کشور توجه نمایند. توانایی، کیفیت و قابلیت اطمینان شرایط فنی نیز در تح

حتما بخوانید :   فایل دانشگاهی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

قق آمادگی الکترونیکی مهم هستند. ( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
۲-۲-۱۱ اهداف آمادگی الکترونیکی
اهداف مشخص آمادگی الکترونیکی دو دسته اند: ۱- اهداف اقتصادی ۲- اهداف اجتماعی
۲-۲-۱۱-۱ اهداف اقتصادی
برخی اهداف اقتصادی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:۱- حفظ توان رقابت در دنیای دیجیتال۲- ایجاد زیرساختهای پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچگی آن در راستای توسعه توان اقتصادی ۴- گسترش سرمایهگذاری خارجی
۲-۲-۱۱-۲ اهداف اجتماعی
برخی اهداف اجتماعی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:۱- بهرهمندی افراد ، بنگاهها و دولتها از اطلاعات کیفی ۲- کاهش شکاف دیجیتالی ۳- ایجاد اعتماد در مشتریان
۲-۲-۱۲ مزایای آمادگی الکترونیکی
مزایای آمادگی الکترونیکی به میزان گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش مییابند. برخی از مزایای آمادگی الکترونیکی در شکل ۲-۳ آمده است. ( فتحیان و مهدوی نور ، ۱۳۸۷)
حذف محدودیتهای زمانی و مکانی دسترسی سریع به اطلاعات
امکان استفاده از تجارت الکترونیک
رقابتی نمودن بازارها
نفوذ در بازارهای هدف
ایجاد مدلهای کسب وکار جدید
بهبود اقتصاد
کاهش هزینه عملیات و هزینه فرصت
بهینه نمودن عملیات

مدیر سایت

Next Post

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۱۴

سه اکتبر 13 , 2020
۲-۲-۹ مولفههای آمادگی الکترونیکیمولفههای متعددی وجود دارند که روی هم رفته منجر به آمادگی الکترونیکی یک کشور میگردد در این میان چهار مولفه عمده در آمادگی الکترونیکی یک کشور نقش حیاتی دارند . توجه ویژه به این مولفهها در هر برنامه آمادگی الکترونیکی ضروری است. این مولفهها ،شامل شهروندان ، […]